Valorització dels residus orgànics de tota la cadena del sector porcí

L’objectiu general a assolir en el present projecte és el d’aportar solucions integrals a la gestió i tractament dels residus orgànics produïts en els subsectors immersos en l’explotació del sector carni porcí, sota el clúster INNOVACC. L’agrupament d’aquests materials residuals de manera idònia per procedir al seu tractament conjunt, enfocat a la valorització i aprofitament integral, ha de permetre:

– Donar solució territorial per un mateix tipus de material residual; els residus d’alta carga orgànica i, paral·lelament, ampliació de l’oferta de tractament i valorització a altres tipus de residus orgànics del territori, de manera que INNOVACC presenti una línia de desenvolupament que afecti positivament a tot l’entorn social del clúster.

– Valoritzar energèticament i econòmicament uns materials residuals, la qual cosa minimitzi o anul·li els costos de la seva gestió mediambiental correcta i, si les solucions tecnològiques ho permeten, generen beneficis per les entitats implicades.
– Solucionar diferents problemàtiques particulars i, a la vegada, globals del sector, com la gestió racional de residus orgànics industrials i, complementaris, l’excedent de purins porcins dels territoris implicats, mitjançant la seva gestió comuna.