PROJECTES


 

 

Projectes 2016
Projecte 1. 
Disseny higiènic de solucions de drenatge al sector alimentari
Projecte 2. 
Desenvolupament de noves tecnologies de neteja de camions d'animals vius
Projecte 3. 
Desenvolupament de noves tecnologies de neteja de camions frigorífics
Projecte 4. 
Eliminació d'etiquetes en caixes d'indústria càrnia
Projecte 5. 
Desenvolupament d'aplicacions per a mòbils o kits d'autocontrol, amb NIRs de butxaca low cost
Projecte 6. 
Valorització de proteïnes de baix valor comercial procedents de sub i co-productes d'escorxadors de porcí
Projecte 7. 
Alternatives a la utilització de nitrificants, solucions per aconseguir "etiquetes netes", substitució d'al.lèrgens
Projecte 8. 
Proves pilot innovació en packaging: Envàs 100% reciclable per a prodcutes carnis. Reducció de pèrdues d'envasats carnis millorant el segellant. Envasos amb propietats antimicrobianes per a carn fresca
Projecte 9. 
Estudi de viabilitat de projectes d'R+D+i de nous productes de carn de porc i derivats amb avantatges sobre la salut dels consumidors
Projectes 2015

Projecte 1.       

Anàlisi de les diferents alternatives de descontaminació de canals porcines en escorxadors
Projecte 2.  Noves solucions de neteja de cintes transportadores en continu
Projecte 3.  Alternatives per a l'eliminació de castració de mascles i detecció d'olor sexual (QPORK-WP3)
Projecte 4. Vacunació en porcí per a reduir la prevalença de salmonel.la
Projecte 5. Millora de la qualitat tecnològica de la carn de porcí per a la fabricació de pernil cuit a través d'una òptima selecció genètica
Projecte 6. Noves solucions tecnològiques per al control de dejú de porcs per a millorar la producció i la qualitat de la carn (QPORK-WP2)
Projecte 7.  Alternatives per a la reducció d'antibiòtics en productes carnis porcins
Projecte 8. Tecnologia innovadora per al control de sal en pernils
Projecte 9. Desenvolupament de nous sensors predictius per a productes carnis elaborats (QPORK-WP4)

Projectes 2014 

Projecte 1. 

Millora de la gestió de l'aigua al sector carni porcí i augment de la seguretat alimentària, mitjançant noves alternatives de neteja i desinfecció per a granges, transport i instal·lacions d'indústria transformadora
Projecte 2. Noves solucions de robotització en escorxadors i sales de desfer de porcí
Projecte 3. Solucions innovadores com a alternativa a l'assecatge de purins de porcí
Projecte 4. Proves pilot de les millors solucions innovadores per al packaging de productes carnis
Projecte 5. Benchmarking en gestió econòmica d'escorxadors i sales de desfer de porcí
Projecte 6. Reducció de nitrogen de purins porcins amb l'aportació de premsat de vi
Projecte 7. Solucions innovadores per a la reducció d'olors en escorxadors de porcí

Projectes 2013

Projecte 1. Solucions avançades de gestió i monitorització energètica per sistemes de fred i calor en el sector carni porcí
Projecte 2.  Alternatives de tractament i valorització de pèl i residus sòlids no valoritzables de porcí
Projecte 3.  Monitorització i definició d'accions correctores per a l'optimització energètica i d'operacions a les EDAR d'escorxadors i sales de desfer del sector carni porcí
Projecte 4.  Metodologia de càlcul de la petjada de carboni i la petjada hídrica al sector carni porcí i foment de la seva reducció
Projecte 5.  Opcions de certificació privada del control de salmonel·la voluntari al sector carni porcí
Projecte 6. Anàlisi de l'evolució de la qualitat de la carn de porc blanc dels darrers anys i propostes de millora a curt termini (QPORK-WP1)
Projecte 7. Desenvolupament i creació d'una marca de pernil curat amb alta qualitat (mitjançant IGP o altres tipus de registres)
Projectes 2012   Projecte 1.   Alternatives per al marcatge de canals porcines mitjançant visió artificial
Projecte 2.  
Avantatges del ferro com a component de la carn de porc, per a la millora de la salut de determinats sectors de la població
Projecte 3.   Opcions d'aprofitament del transport ferroviari per a l'exportació dels productes carnis
Projecte 4.   Alternatives per a la implantació d'un programa de control de salmonel·la voluntari a Catalunya
Projecte 5.   Eina de seguiment continu de les novetats i tendències en packaging per l'alimentació càrnia
Projectes 2011
Projecte 1. Elaboració d'un Manual de seguretat alimentària per al sector carni porcí
Projecte 2. Opcions de desenvolupament de productes porcins altament saludables
Projecte 3. Grup d'eficiència energètica
Projecte 4. Grup d'innovació en tractament d'aigües (depuració més eficient i opcions de reutilització d'aigua, en escorxadors, sales de desfer i indústria transformadora)
Projectes 2010 Projecte 1. Valorització nutricional dels subproductes derivats de la fruita dolça de Catalunya i dels cítrics de Llevant per a l'alimentació porcina
Projecte 2. Alternatives d'higienització de ganivets en escorxadors i sales de desfer
Projecte 3. Robotització del desossat en pernil fresc
Projecte 4. Valorització de la salmorra (aigües saturades de sal) en empreses elaboradores de pernil curat
Projectes 2009 Projecte 1. Alternatives de producció porcina per a l'obtenció de carn de porc ecològica
Projecte 2. Sistema de seguiment continu d'ubicació i temperatura del producte carni a la cadena de distribució
Projecte 3. Mapa de l'estat i els usos de la mecatrònica en els sectors industrials de les AEIs: CEQUIP, TECMAP i INNOVACC
Projecte 4. Valorització dels residus orgànics procedents del sector porcí
Projecte 5. Valorització dels residus plàstics que s'obtenen de les línies d'envasat en empreses elaboradores de productes de carn de porc
Projecte 6. MEAT-TECH. Un nou model de creixement del clúster

Projectes 2008

Projecte 1. Mercat de futurs del preu de la carn de porc
Projecte 2. Control de la salmonel·la durant tota la cadena alimentària
Projecte 3. Estandardització de la informació a transmetre pel seguiment de la traçabilitat en el sector carni
Projecte 4. Missió tècnica - Plantes de biogàs
Projecte 5. Adaptació dels embotits crus-curats madurats tradicionals catalans als nous hàbits de consum, mantenint la seguretat alimentària
Projecte 6. Reutilització de l'aigua
Projecte 7. Estudi de les necessitats d'exportació de les empreses d'INNOVACC