Estudi de reutilització de l’aigua del sector carni porcí

L’estudi incorpora una diagnosi global dels usos i tractaments de l’aigua en les diferents activitats Industrials del sector carni porcí (escorxadors, sales de desfer i empreses elaboradores) i analitza els seus efluents dels tractaments de depuració de les aigües residuals. S’indiquen possibilitats de reutilitzar l’aigua –en alguns casos de manera directa i en altres mitjançant tractaments terciaris– en funció dels paràmetres normatius. La reducció dels costos poden ser molt significatius en la majoria d’empreses degut al seu elevat consum d’aigua i a la seva vegada afegiria un benefici mediambiental, principalment a les conques del territori.