Alternatives de producció porcina per a l’obtenció de carn de porc ecològica

La producció de carn de porc ecològica i/o lliure d’antibiòtics a Catalunya és petita i no satisfà la demanda potencial creixent, tant de carn fresca com de matèria primera per ser transformada. Per altra banda, i encara que sigui una paradoxa, la producció porcina convencional presenta una situació de sobre oferta que fa difícil la continuïtat de moltes explotacions. Es pretén valorar la viabilitat econòmica per la producció de carn de porc ecològic i/o lliure d’antibiòtics a Catalunya i les possibilitats de conversió d’algunes de les explotacions actuals cap a aquest sistema delicatessen. En una 1ª fase es va definir la granja tipus a reconvertir i en una 2ª fase s’entrarà al detall sobre els costos de reconversió i possibles ingressos, tenint en compte les consideracions dels següents agents de la cadena de transformació (escorxadors, sales de desfer, elaboradors) amb l’objectiu d’obtenir a curt termini aquest tipus de producte per al gran consum.