Mapa de l’estat i els usos de la mecatrònica i oportunitats de futur

Els objectius del projecte són posar a l’abast de les empreses de les AEIs un model que acoti els processos de millora en el camp de la mecatrònica que s’haurien d’implantar a curt o mitjà termini; facilitar un coneixement útil per aconseguir la innovació continuada en les aplicacions mecatròniques de les empreses; reduir costos de millora de la competitivitat; aprofitar la massa crítica de les AEIs per obtenir el màxim profit en la compra de maquinària, materials i serveis relacionats; i fomentar la detecció de sinèrgies i projectes cooperatius. En l’estudi preliminar ja finalitzat s’estableixen propostes de millora a nivell de formació, servei postventa…