Alternatives de valorització de la salmorra residual en empreses el.laboradores de pernil curat

Les empreses que elaboren pernil curat tenen la necessitat de reduir la conductivitat de les aigües residuals que generen. Al mateix temps es plantegen possibles fórmules de valorització dels subproductes que es puguin separar, i el rendiment energètic del procés de tractament. Es preveu fer un estudi per determinar les millors estratègies de tractament de les salmorres, la viabilitat tècnica i econòmica de les solucions plantejades, i una prova pilot posterior.