Monitorització i definició d’accions correctores per a l’optimització energètica i d’operacions a les estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR) d’escorxadors i sales de desfer del sector carni porcí

En aquest projecte s’ha previst la revisió detallada de cada EDAR de les empreses càrnies participants en el projecte i la posterior implantació d’un sistema de control avançat i intel·ligent per a la seva monitorització durant un període adequat que permeti conèixer les possibilitats de reducció de costos energètics i les millores operacionals recomanables. El projecte es realitza en col·laboració amb el clúster de l’aigua de Catalunya (CWP).

Objectius:
L’objectiu principal del projecte és estudiar les EDAR d’empreses del sector carni porcí, per definir una estratègia d’operació que permeti optimitzar el funcionament d’aquestes instal·lacions, avaluant la viabilitat tècnica i econòmica de fer-ho a través de la implementació de noves tecnologies, i garantir un tractament eficient de les aigües residuals.

Per aconseguir aquest objectiu general, s’hauran d’aconseguir els següents objectius parcials:
• Caracterització de la situació actual de l’EDAR.
• Definició de l’estratègia d’operació més adequada per a l’optimització de cadascuna d’aquestes instal·lacions participants en el projecte:
– Garantir la qualitat de l’efluent.
– Disminuir el consum de reactius.
– Disminuir el consum d’energia.
– Reduir el cost de l’energia consumida.
• Avaluació tècnica i econòmica de la implementació de noves tecnologies a cadascuna d’aquestes instal·lacions.
• Extrapolació de la situació individual de les empreses participants en matèria de depuració, com a representatives del sector carni porcí, en relació a les possibilitats de millora de les EDAR d’altres empreses.

Amb la col.laboració de: