Com fer-se soci

Requisits i procediment d’ingrés de socis:
Podran accedir a l’associació com a socis tipus “societats mercantils privades” aquelles que compleixin els següents requisits:

– Que estiguin implicats en el sector porcí català per desenvolupar activitats econòmiques relacionades amb el mateix. En els casos de sectors auxiliars caldrà que la seva facturació anual sigui significativament adreçada al sector porcí.
– Que tinguin la seva seu social a Catalunya.

Podran accedir a l’associació com a socis tipus “institucions” aquelles que compleixin els següents requisits:

– Que estiguin interessades en el desenvolupament i la promoció del sector porcí català.
– Que tinguin la seva seu social a Catalunya.

En tots aquests casos, la Comissió Permanent d’INNOVACC valorarà la idoneïtat de l’ingrés del nou soci.

Nota: s’entén com a sector porcí, tota la cadena de valor des de granges, escorxadors, sales de desfer i elaboradors de productes carnis porcins.
Quotes:

Les quotes es fixen en funció del tipus d’associat tal com s’exposa a continuació.

Tipus d’associat Quota d’entrada Quota anual
Empreses d’1 a 49 treballadors 500 € 450 €
Empreses de 50 a 99 treballadors 800 € 650 €
Empreses de 100 a 249 treballadors 800 € 950 €
Empreses de 250 treballadors o més 800 € 1.350 €
Institucions 1.200 € 1.200 €

Nota: L’any d’adhesió a l’associació únicament es factura la quota d’entrada, i a patir de l’any següent al d’adhesió es factura la quota anual.

 

Document d’adhesió INNOVACC