Millora de la gestió de l’aigua al sector carni porcí i augment de la seguretat alimentària mitjançant noves alternatives de neteja i desinfecció per a granges, transport i instal.lacions d’indústria transformadora

Amb aquest projecte es vol posar a disposició de granges, empreses d’higienització de camions (animal viu, canals o carns), dels escorxadors, i de les sales de desfer:

a) Una adequada revisió de protocols de neteja i desinfecció específics per a cada activitat d’aquest sector, optimitzant la sostenibilitat ambiental de les operacions, i assegurant al mateix temps la seva eficàcia i la capacitat de control de la prevalença, creixement i transmissió de patògens.

b) L’avaluació de les principals alternatives de baix consum i poca càrrega d’afluents químics en neteja i desinfecció (desinfecció ambiental per nebulització, aigua electrolitzada, neteja enzimàtica, optimització de pressions, volums i cabals d’aigua, disseny higiènic, neteja i/o desinfecció en continu de cintes), prenent les següents mesures
– Volum d’aigua i productes químics emprats
– Nivell de desinfecció assolit (nombre de reduccions microbianes)
– Recursos humans, tècnics i econòmics necessaris per a l’aplicació de l’alternativa

c) L’assaig de l’eficàcia de les alternatives seleccionades amb més impacte des dels punts de vista
– Impacte en el consum d’aigua / productes químics respecte sistemes convencionals
– Impacte en la seguretat alimentària envers la situació actual fent analítiques de validació en contaminació microbiològica,
matèria orgànica o patògens, segons les diferents problemàtiques a estudiar
– Amb especial atenció a les alternatives més apropiades per minimitzar la prevalença de Salmonella