Reducció de nitrogen de purins porcins amb l’aportació de premsat de vi

L’assecatge de purins procedents de l’explotació ramadera porcina mitjançant l’aprofitament de la radiació solar presenta un interès creixent. En l’etapa de fixació de l’amoni s’utilitza un àcid mineral o additius fixadors d’amoni de manera que redueixen la seva capacitat de volatilització. Per reduir costos en l’etapa d’acidificació es pretén utilitzar el residu de premsatge de vi, que té unes característiques àcides, com a substitut de l’àcid mineral. D’aquesta forma es pot fixar el nitrogen amb un àcid orgànic, sent el producte final un compost més ric en fibra i nutrients i fent-ho més apte per al compostatge i/o formulació d’abonament orgànic.