Millores en les intervencions de neteges de sitges de pinso

Les empreses sòcies del clúster Mullor SA i Agropecuària Catalana SCCL juntament amb Gistea, han estat desenvolupant un sistema de treball per tal d’optimitzar la neteja de sitges de pinso ATEX (Alt Risc d’Explosió). INNOVACC, ha coordinat el projecte.

La idea del projecte va sorgir de les necessitats de millora de les opcions de neteja per tal de que fos un procés rendible (eliminació total de les incrustacions) i amb la màxima seguretat per part de l’operari.
Les sitges ATEX presenten diverses problemàtiques en el moment de realitzar la neteja, que es detallen a continuació:

– En molts casos s’hi produeixen adherències improductives, o que fins i tot les inhabiliten per continuar funcionant.

– Aquestes sitges són perilloses per el risc d’explosió. Això fa que el cost de les intervencions sigui particularment alt.

En un primer moment, es van realitzar unes proves per tal de veure els rendiments i mètodes de treball segons els mecanismes estàndard (que s’havien anat portant a terme fins al moment).
Posteriorment es va fer la primera intervenció, per la neteja d’una sitja “enganxada” des de feia temps.
A partir d’aquí es van plantejar una sèrie de reptes per millorar el procediment plantejant un petit projecte d’R+D+i:

– L’operari treballa en condicions complexes.

– Addicionalment l’atmosfera de treball està categoritzada com ATEX (Alt Risc d’Explosió).

– Les feines son dures i amb elevat risc d’accident (a part del risc d’explosió).

– Les millores ideals serien les que assegurin un control o millora dels riscos.

– Per a ser determinants és fonamental que hi hagi també una major eficiència econòmica directe o indirecte.

Les expectatives de la nova intervenció, invertint en noves tècniques i eines manufacturades van ser:

– Estalvi de temps total (menys cost de “reparació”)

– Menor temps d’intervenció (menor cost per temps de no disponibilitat de la sitja)

– Major comoditat i seguretat en el treball si l’operari s’adapta bé al canvi i no hi ha inconvenients imprevistos

– Major efectivitat i qualitat del resultat final (amb una major dilació en la repetició del problema).

Durant la segona intervenció es van desenvolupar les tasques a partir dels reptes plantejats. Cal aclarir, que el més important va ser la preparació dels materials necessaris i segurs (elements de treball en alçada i de rescat).
Després de fer la neteja es va fer una valoració global molt positiva, ja que no hi va haver cap incidència en l’execució dels treballs ni en les instal·lacions. Els resultats que es van obtenir van ser concloents i força rellevants:

– Temps: les tasques es van realitzar en 1,5 jornades, quan seguint els procediments habituals s’haguessin necessitat al voltant de 3 o 4 dies (amb la mateixa quantitat de persones cada dia).

– Seguretat: les tasques es van realitzar seguint i complint els objectius plantejats de manteniment de la seguretat i al mateix temps, les condicions de seguretat no van empitjorar sinó que en algunes dimensions van millorar (major comoditat i menor risc de factors d’accident).

– Efectivitat: el resultat és qualitativament 100% satisfactori i no matisa ni limita la valoració de la millora de productivitat.