Presentació de resultats del projecte de descontaminació de canals porcines

El passat dia 5 d’abril es van presentar a IRTA els Resultats del projecte d’”Alternatives de descontaminació de canals porcines en escorxadors” a càrrec de la Sra. Teresa Aymerich, investigadora d’IRTA. A partir de l’estudi realitzat amb petits assaigs preliminars de laboratori, es van poder extreure les següents conclusions:

– Les tecnologies de descontaminació aplicades sobre el model de canal porcina no han afectat negativament als paràmetres de qualitat analitzats.

– L’efecte descontaminant de les tecnologies aplicades enfront a Salmonella Typhimurium, inoculada en el model de canal porcina, ha aconseguit disminuir entre 0.12–2.3 log UFC/cm2 -depenent de la tecnologia aplicada- el recompte del bacteri inoculat.

Efecte bactericida en Salmonella Typhimurium Tractament
Sense reducció UV germicida 254 nm aplicat 15 segons
Ionització catalítica radiant (fotocatàlisi RCI) ambiental
< 1 log UFC/cm2 Aigua potable
Aigua electrolitzada 10/25% (65/162 ppm de clor lliure)
Àcid làctic (3 i 5%) aplicat a 50ºC
~ 1 log UFC/cm2 Vapor d’aigua a 100ºC durant 5 segons
Diòxid de clor (5 ppm)
Àcid làctic 3% a 20ºC
1 a 2 log UFC/cm2 Aigua potable + vapor d’aigua
Aigua electrolitzada 35%/50%/100% (227/325/650 ppm de clor lliure)
Àcid làctic (3 i 5%) a 20ºC
Aigua potable + Àcid làctic 3% a 20ºC
Diòxid de clor (80 ppm)
~ 2 log UFC/cm2 Aigua potable + Àcid làctic 5% a 20ºC
LAE, E-243 (etil lauroil arginat)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alguns aspectes a considerar de les proves de laboratori a IRTA:

– En tots els casos s’ha agafat mesures dues vegades: 1h i 18h després del tractament. Només l’àcid làctic ha millorat la reducció al cap de 18h. La resta de tractaments han tingut millors resultats a 1h que després de 18h.
– En general, totes les tecnologies d’aplicació directa per ruixat sobre la canal mostren un efecte descontaminant més eficient quan s’ha fet un rentat previ de la canal amb aigua potable.
– Els tractaments ambiental aplicats amb la tecnologia de fotocatàlisi RCI, que permeten l’entrada de personal a sala, no han estat efectius en les condicions assajades. Seria interessant disposar d’equips de mesura adequats a la concentració del plasma i la velocitat del flux de la cambra.
– Cap de les tecnologies aplicades ha exercit un efecte significatiu en la microbiota endògena, essent la variabilitat entre les diferents peces major que entre els lots tractats i no tractats.
– No s’han pogut realitzar proves amb ozonització ambiental per manca d’equips per a la prova pilot de petit format. Altres estudis mostren una elevada reducció de contaminació, però cal vigilar la concentració màxima permesa, ja que valors superiors poden produir efectes aguts i letals per a les persones que s’hi exposin.

Segons l’EFSA,

– Una reducció d’1 log en els recomptes de Salmonella podria representar una reducció del 80% dels casos en humans atribuïts als productes derivats del porc.
– Una reducció de 2 log podria suposar una reducció de 10 vegades la prevalença en canal i una reducció del 90% dels casos en humans atribuïts als productes derivats del porc.