INNOVACC col.labora en les jornades sobre eficiència energètica i ús de l’aigua a la indústria càrnia

Les Cambres de Comerç de Girona i de Barcelona, varen organitzar tres jornades per a presentar l’estudi “Millora de l’eficiència energètica i de l’ús de l’aigua de la indústria càrnia”. Les sessions es varen fer el 27 de gener a Barcelona, el 31 de gener a Girona i el 15 de febrer a Vic.

L’empresa associada a INNOVACC, Energy Tools, va realitzar l’estudi en la vessant de l’eficiència energètica, a partir de l’anàlisi de sis empreses (Embotits Espina, Vila Rovira, Frigorífics Dalmau, Industrias Cárnicas Montronill, Roca 1927, Splendid Foods). La part d’estudi sobre gestió hídrica el va fer el clúster de l’aigua de Catalunya (CWP) a partir de l’anàlisi de set empreses (Avícola Maria, Mas Marcè, Olot Meats, Carns Romeu, Escorxador Frigorífic d’Avinyó, Patel, Embotits Salgot).

L’estudi d’Energy Tools defineix un seguit de recomanacions que podrien implantar gran part de les empreses càrnies als seus sistemes de fred:

Millores en sistemes de fred industrial Estalvi mínim estimat
Sistemes de fred amb control amb vàlvula d’expansió electrònica 7%
Desglaç dels evaporadors per gas calent 5%
Control de les temperatures de condensació i evaporació 3%
Control de les temperatures de les cambres frigorífiques 10%
Sisterma de condensació flotant 8%
Variador de freqüència en els compressors 20%
Cortines d’aire per separar ambients

8%

-36.000 KWh/cortina

Abrics inflables en molls de càrrega i descàrrega -18.000 KWh/abric
Equips d’il·luminació més eficients (LED) 50%
Sistema de gestió de l’energia amb monitorització a temps real

A la jornada de Girona, Jordi Coll d’Energy Tools, va recordar que moltes empreses encara operen amb gasos refrigerants HCFC i que aquestes es veuran afectades l’any 2022 quan es faci efectiva la restricció de la comercialització de gasos amb GWP superior a 150.

Finalment, va explicar que, a nivell global, l’estalvi energètic estimat d’aquest estudi té un valor de 4.017.286 kWh. En base a aquest estalvi energètic, s’ha calculat un estalvi econòmic anual associat de 284.425 €, respecte una inversió de 1.171.694 €, la qual cosa puposa un retorn de la inversió promig de 4.21 anys i un estalvi mitjà per centre del 28% amb un promig de 7 accions voluntàries per centre.

En Xavier Amores del CWP va explicar els principals reptes identificats i les millors pràctiques en la gestió de l’aigua que són:

Reptes Bones pràctiques
Disposar d’aigua de qualitat que compleixi amb la normativa, i disminuir el consum d’aigua

–          Ús de fonts alternatives no convencionals (pous; ús d’aigües de pluja de cobertes i de vials d’explotació)

–          Instal·lació de sistemes de mesura i addició online de clor

Estalvi en el procés productiu i de les operacions auxiliars

–          Optimització de les neteges (1a neteja sense aigua; ús de nous productes de neteja; instal·lacions amb disseny higiènic; gestió de reactius, etc)

–          Actualització de la maquinària amb ús eficient d’aigua

Elevat cost de depuració i elevada variabilitat de càrregues. Conductivitat elevada, olors…

–          Ús de sistemes desgreixadors

–          Recirculació de l’aigua

–          Tractaments tous per a petites empreses

–          Optimització de la gestió del tractament biològic

–          Optimització de reactius químics

–          Optimització del tractament de fangs

–          Tractament d’aigües residuals anaeròbiament

–          Tractar conjuntament les aigües de diferents empreses

Recirculació i reutilització de l’aigua complint la normativa vigent

–          Ús d’aigua de condensadors purgada per a neteja de camions, estables.

–          Reutilització d’aigua tractada per a regadiu

Eudald Casas, d’INNOVACC, també va participar a la jornada de Girona i va moderar la taula rodona sobre “reducció de consum energètic i d’aigua per introducció de millores en la producció de fred industrial i en reutilització d’aigua”.

A la taula rodona varen exposar els seus casos i varen participar en el debat: Pilar Puig d’Olot Meats, Jana Vila de Vila Rovira i Jordi Coll d’Avícola Maria.

pdfGuia mesures EE i aigua_sector carni_Part4
pdf
Guia mesures EE i aigua_sector carni_Part5
pdf
Guia mesures EE i aigua_sector carni_Part6
pdf
Guia mesures EE i aigua_sector carni_Part7