S’han obtingut dos nous ajuts de grups operatius del DARP

Aquest mes d’abril el DARP ha aprovat dos ajuts per a projectes impulsats des d’INNOVACC, dins la línia de Grups operatius pel desenvolupament de projectes pilot innovadors. Els projectes s’hauran d’exectuar durant els anys 2017, 2018 i 2019.

A continuació us fem un breu resum de cada projecte aprovat:

Sistema integral de neteja i desinfecció en continu de cintes de transport de carn

■ Descripció:

L’objectiu principal d’aquest projecte consisteix en desenvolupar un sistema integral de neteja i desinfecció en continu de cintes de transport de carn.

D’aquesta manera es vol aconseguir un prototipus d’equip que disminueixi molt significativament la contaminació de les cintes transportadores de les sales d’especejament carni durant el procés operatiu, de manera que els recomptes microbians de les peces obtingudes siguin marcadament menors i, a més, les operacions de neteja i desinfecció del final de torn podrien ser menys agressives aconseguint un estalvi molt important d’aigua, energia i productes desinfectants.

■ Participants:

–         Partners del projecte: Noel Alimentaria SAU, Olot meats SA, UAB, INNOVACC, Milla Masanas SLU, Esbelt SA, Proquimia SA

–         Equip tècnic/redactor i investigador: UAB

–         Coordinador i tramitador: INNOVACC

■ Finançament:

Pressupost execució: 249.429,00 €

Ajut sol·licitat: 180.000€

Ajut concedit: 180.000 €

Valorització de proteïnes de baix valor comercial procedents de sub i coproductes d’escorxadors de porcí

■ Descripció:

L’objectiu general del projecte és obtenir proteïnes a partir d’òrgans porcins de baix valor comercial que, per les seves propietats funcionals i d’alt valor nutritiu, siguin útils com a ingredients a la indústria alimentària.

A partir de diverses vísceres, com ara fetges i melses, s’obtindran diferents fraccions proteiques. Els òrgans, prèviament picats, seran sotmesos a una extracció en les condicions més adequades de temperatura, pH i de buit per tal d’aconseguir dues fraccions: una soluble rica en hemoproteïnes, i una altra insoluble en la que romandran les proteïnes tissulars descolorades. En fer el tractament sota buit, pretenem eliminar les olors típiques de les vísceres i, per tant, obtenir productes d’aroma i color el més neutres possible amb l’objectiu d’ampliar al màxim les seves aplicacions.

A partir d’aquestes fraccions, es pretén obtenir:

(1) proteïnes d’interès tecnològic, ja sigui directament o modificades per tècniques com ara l’aplicació d’enzims, l’alta pressió hidrostàtica o l’extrusió; la idea és arribar a una mena de “surimi” de porc, amb un ampli espectre d’aplicacions;

(2) un extracte enriquit en zinc-protoporfirina (ZnPP) per al seu ús com a pigment alimentari.

■ Participants:

–         Partners del projecte: Patel SAU, Frigoríficos del Nordeste SA, Olot Meats SA, Friselva SA, Frigorífics Costa Brava SA, IRTA, UdG, INNOVACC

–         Equip tècnic/redactor i investigador: IRTA, UdG

–         Coordinador i tramitador: INNOVACC

■ Finançament:

Pressupost execució: 249.429,00 €

Ajut sol·licitat: 180.000 €

Ajut concedit: 180.000 €

 

Amb el suport de:

Sense títol