Ajuts: Nuclis d’R+D Internacionals 2017 Termini presentació: 1/03/2018

Objectius Ajuts destinats a incentivar la realització, d’activitats de R+D amb abast internacional.
Àmbits territorials elegibles: UE-28 (excepte Alemanya i Espanya), Cuba, Canadà, Massachusetts, Corea del Sud, Xina i Singapur.
Beneficiaris Empreses amb ànim de lucre que tinguin establiment operatiu a Catalunya i que tinguin al menys un any de vida a data de la sol·licitud de l’ajut.
Requisits
 • Ocupació: 2% treballadors amb discapacitat
 • Obligacions davant l’Estat, Generalitat, Seguretat Social i ACCIÓ
 • Prevenir i detectar casos assetjament sexual i per raó de sexe
 • Sistema organització i gestió de la prevenció de riscos laborals
 • Mesures per respectar la igualtat de tracte i oportunitats en l’àmbit laboral
 • No trobar-se en situació de crisi
Avaluació financera

Si la despesa subvencionable és igual o superior a 200.000 euros les empreses han de ser APTES financerament.

En cas que el sol·licitant hagi presentat més d’una sol·licitud, es tindrà en compte la suma de totes les despeses subvencionables sol·licitades.

Documentació
 • Sol·licitud adreçada al conseller delegat d’ACCIÓ
 • Memòria de dimensió màxima 50 pàgines (projectes individuals) i 80 pàgines (projectes col·laboratius)
 • Declaració responsable
 • Poders representant legal
 • Resum executiu publicable del projecte on s’autoritza a ACCIÓ a fer difusió pública d’aquest contingut
 • Acord d’agrupació
 • Per a projectes igual o superior a 200.000 euros: resultat autoavaluació financera, comptes anuals de l’últim exercici tancat
 • Alta censal a Hisenda (model 036) en el cas d’empresaris individuals
 • Memòria internacional del projecte
Tipologia actuacions
 • Projectes col·laboratius; 1 empresa amb establiemnt operatiu a Catalunya i 1 soci (empresa o agent R+D+i) dels àmbits elegibles en aquesta convocatòria (Països de la UE 28 (excepte Alemanya i Espanya), Cuba, Canadà, Massachusetts, Corea del Sud, Xina i Singapur).
 • No computaran els socis vinculats a empreses espanyoles.
 • Tasques d’R+D
Característiques del projecte
 • Per a tots projectes amb abast internacional, la part catalana del projecte pot estar integrada per una o més empreses amb establiment operatiu a Catalunya. En aquest cas, cap d’elles podrà assumir més del 70% de la despesa subvencionable de la part catalana del projecte.
 • Per tots els projectes amb abast internacional la despesa subvencionable mínima de la part catalana haurà de ser de 150.000€.
 • Les agrupacions d’empreses hauran d’estar regulades per un acord d’agrupació.
 • Només seran beneficiàries de les subvencions que regulen aquestes bases les empreses que participin en qualitat d’empresa amb establiment operatiu a Catalunya que hagi presentat la sol·licitud a ACCIÓ.
 • Efecte incentivador.
 • Terminis execució: des del moment de la sol·licitud i un màxim de 2,5 anys després d’aquesta data. Es poden sol·licitar pròrrogues (màxim 1 any).
 • Projectes emmarcats en l’estratègia RIS3CAT.
 • Tècnicament i financerament viables.
Criteris valoració
 • Qualitat científica i tecnològica del projecte.
 • Estructura gestió i capacitats tècniques sol·licitant.
 • Impacte del projecte en la innovació i coneixement, en el creixement i en el reforç de la internacionalització del sol·licitant.
Despeses subvencionables
 • Despeses de personal
 • Despeses subcontractacions i col·laboracions externes: màx. 50% del total de la justificació econòmica acceptada
 • Adquisició d’equipaments i instrumental (es considerarà el cost amortització vers l’ús per al projecte)
 • Altres despeses vinculades exclusivament a activitats del projecte d’R+D
 • Per a projectes col·laboratius i per l’empresa líder: despeses derivades de la gestió del projecte; màx. 8.000 euros
 • Despeses indirectes: 15% de les despeses directes de personal subvencionable (no requereix justificació)
Intensitat de l’ajut
Petita empresa Mitjana empresa Gran empresa RGEC
Activitats recerca industrial 50% 50% 50% art. 25.2.b)
Activitats desenvolupament industrial 45% 35% 25% Art.25.2.c), art. 25.6
Ajut màxim 200.000 euros
Termini 1 de març de 2018
Altres Possibilitat de rebre un servei d’assessorament, previ a la realització de la sol·licitud (innova.accio@gencat.cat)