PREVISIÓ AJUTS 2018

A continuació es detallen les diferents línies d’ajut previstes per al 2018 per a projectes d’R+D+i col·laboratius o per a inversions, que podrien ser molt adequats per als socis d’INNOVACC.

Per a saber si el vostre projecte encaixa amb alguna d’aquestes línies o per a qualsevol dubte, estem a la vostra disposició.

T. 972.27.25.97 i a innovacc@olot.cat

Descarregar pdf Previsió Ajuts 2018

 


PROJECTES R+D+i COL·LABORATIUS


AJUTS D’AGRUPACIONS EMPRESARIALS INNOVADORES-AEI (MINECO)

Última convocatòria: maig de 2017

Previsió propera convocatòria: 2n trimestre 2018 (termini sol·licitud 1 mes)

Objecte Recolzament de les Agrupacions Empresarials Innovadores per tal de millorar la competitivitat de petites i mitjanes empreses
Tipus de projectes

a) Posada en marxa i desenvolupament de les estructures de coordinació i gestió de les AEI «incipients» mitjançant el finançament de part dels costos del personal i de les despeses d’administració i funcionament.

b) Realització d’estudis de viabilitat tècnica. S’inclouran els estudis directament relacionats amb la «Iniciativa Indústria Connectada 4.0». En tot cas, es tractarà de l’avaluació i anàlisi del potencial d’un projecte, amb l’objectiu de donar suport al procés de presa de decisions de forma objectiva i racional descobrint els seus punts forts i febles, i les seves oportunitats i amenaces, així com de determinar els recursos necessaris per fer-ho i, en última instància, les seves perspectives d’èxit. Així mateix, es podrà aplicar a aquells estudis de caràcter preparatori per a projectes de recerca, desenvolupament experimental i innovació que permetin accedir als programes comunitaris, estatals, autonòmics i municipals de suport vigents.

c) Desenvolupament d’activitats innovadores. Aquestes activitats inclouran específicament aquelles directament relacionades amb la «Iniciativa Indústria Connectada 4.0», dins de les diverses actuacions desenvolupades a continuació en aquest apartat.

d) Les activitats descrites en els apartats b) i c) podran ser realitzades en cooperació entre diversos membres pertanyents a una o diverses entitats inscrites en el Registre d’Agrupacions Empresarials Innovadores, ja siguin AEI o empreses, que a la data de publicació de la convocatòria es troben ja inscrites en el Registre d’AEI del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme o les pròpies Agrupacions Empresarials Innovadores.

Beneficiaris

a) Per a les ajudes relatives a la posada en marxa i desenvolupament de les estructures de coordinació i gestió de les AEI incipients mitjançant el finançament de part dels costos del personal i de les despeses d’administració i funcionament, només seran elegibles les entitats registrades amb caràcter de «incipients» en el Registre d’Agrupacions Empresarials Innovadores del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme.

b) Per a les actuacions relatives a estudis de viabilitat tècnica únicament podran ser beneficiàries aquelles entitats inscrites en el Registre d’Agrupacions Empresarials Innovadores del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme.

c) Per a les actuacions de desenvolupament d’activitats innovadores únicament podran ser beneficiàries aquelles entitats inscrites en el Registre d’Agrupacions Empresarials Innovadores del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme.

d) Per a les actuacions en cooperació podran ser beneficiàries aquelles entitats inscrites en el Registre d’Agrupacions Empresarials Innovadores del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme i els seus membres.

Despeses subvencionables

a) Despeses de personal tècnic directament involucrat en l’execució de les actuacions o projectes, amb vinculació laboral amb el beneficiari o amb empreses o organismes de l’agrupació i inclòs en els grups de cotització a la Seguretat Social del 1r al 3r, tots dos inclosos, o d’autònom econòmicament dependent de l’agrupació.

b) Col·laboracions externes, en concret despeses externes per serveis de consultoria i assistència que s’especifiquin de manera detallada en la sol·licitud d’ajuda i resultin necessaris per a l’execució de l’actuació prevista. No podran ser considerades col·laboracions externes aquelles realitzades per entitats que pertanyen a les Agrupacions Empresarials Innovadores participants en el projecte. El cost de les col·laboracions externes no podrà superar el 80% del cost total de l’actuació.

c) Viatges interurbans i allotjament, tant nacionals com internacionals, necessaris per a la realització de l’activitat, per part del personal tècnic, per mitjà de serveis de transport prestats per àmbits públics o privats (ferrocarril, transport aeri, autobús o vehicle de lloguer) .

d) En les actuacions de posada en marxa i desenvolupament d’estructures seran també subvencionables les despeses de personal administratiu i despeses relatives a serveis necessaris per a la gestió operativa de l’entitat, excepte despeses financeres i d’inversió.

e) En cap cas es considerarà subvencionable qualsevol tipus d’impost.

Intensitat i quantitats màximes
 • 70.000 € per a les actuacions de posada en marxa i desenvolupament de les estructures de coordinació i gestió de les AEI.
 • 100.000 € per a les actuacions de Realització d’estudis de viabilitat tècnica.
 • 500.000 € per a les actuacions de desenvolupament d’activitats innovadores (investigació industrial i desenvolupament experimental).
 • 300.000 € per a les actuacions de desenvolupament d’activitats innovadores (innovació en matèria d’organització i de processos).Per als projectes de col·laboració:a) 100.000 € si el projecte en col·laboració correspon al desenvolupament un estudi de viabilitat.b) 500.000 € si el projecte en col·laboració correspon al desenvolupament d’una activitat innovadora relativa a investigació industrial o desenvolupament experimental.c) 300.000 € si el projecte en col·laboració correspon al desenvolupament d’una activitat innovadora relativa innovació en matèria d’organització o innovació en matèria de processos
Execució De data de sol•licitud a 31 de maç de 2018

 


 

GRUPS OPERATIUS (DARP)

Última convocatòria: agost de 2017

Previsió propera convocatòria: 3r trimestre 2018 (termini sol·licitud 3 mesos)

Modalitat 1: Foment de la creació de Grups Operatius
Requisits dels projectes de cooperació
 • Han de ser innovadors i implicar l’execució d’una acció en comú entre, com a mínim, dos actors independents entre sí.
 • Han de fomentar la innovació, la cooperació i el desenvolupament de la base de coneixements a les zones rurals, i enfortir els lligams entre l’agricultura, la producció d’aliments i la silvicultura, i la investigació i la innovació, incloent l’objectiu de millorar la gestió i rendiment mediambiental.
 • Han de contenir noves activitats. En cap cas, activitats que ja s’estiguin portant a terme.
 • Han d’estar necessàriament enfocats al desenvolupament de nous productes, pràctiques, processos, tecnologies o serveis en els sectors agrícola, alimentari o forestal.
 • Han de donar resposta, com a mínim, a un dels focus àrea establerts al PDR 2014-2020 per a la mesura de cooperacióper a la innovació i que es detallen a l’apartat 3.5 de l’annex 1 de l’Ordre.
 • Han d’exposar els objectius específics perseguits mitjançant l’aplicació del projecte.

• L’àmbit d’aplicació del projecte és el territori de Catalunya.

Beneficiaris:
 • Productors agraris i forestals i les seves agrupacions o associacions.
 • Empreses o indústries del sector agroalimentari i forestal i les seves agrupacions o associacions.
 • Cooperatives agràries i les seves associacions o federacions.
 • Comunitats de regants.
 • Artesans alimentaris i els seus gremis.
Nº màxim de beneficiaris 1 (el sol·licitant de l’ajut)
Actuacions subvencionables:
 • Constitució del conveni de col·laboració entre els membres del Grup Operatiu, incloses les despeses notarials, si s’escau.
 • Dinamització del Grup Operatiu.
 • Redacció del projecte i estudis preparatoris del projecte.
 • Consultoria tecnològica i assessoria.
 • Despeses de personal propi, referides al cost brut total de retribució a temps complet i quota patronal.
Tipus i quantia dels ajuts: • Màxim 70% de la despesa elegible, sense superar els 10.000€
Execució, justificació i pagament: De data de sol·licitud a 30 de maig de 2018

 

Modalitat 2: Realització de projectes pilot innovadors
Requisits dels projectes de cooperació
 • Han de ser innovadors i implicar l’execució d’una acció en comú entre, com a mínim, dos actors independents entre sí.
 • Han de fomentar la innovació, la cooperació i el desenvolupament de la base de coneixements a les zones rurals, i enfortir els lligams entre l’agricultura, la producció d’aliments i la silvicultura, i la investigació i la innovació, incloent l’objectiu de millorar la gestió i rendiment mediambiental.
 • Han de contenir noves activitats. En cap cas, activitats que ja s’estiguin portant a terme.
 • Han d’estar necessàriament enfocats al desenvolupament de nous productes, pràctiques, processos, tecnologies o serveis en els sectors agrícola, alimentari o forestal.
 • Han de donar resposta, com a mínim, a un dels focus àrea establerts al PDR 2014-2020 per a la mesura de cooperació per a la innovació i que es detallen a l’apartat 3.5 de l’annex 2 de l’Ordre.
 • Han d’exposar els objectius específics perseguits mitjançant l’aplicació del projecte.
 • L’àmbit d’aplicació del projecte és el territori de Catalunya.
Beneficiaris:
 • Productors agraris i forestals i les seves agrupacions o associacions.
 • Empreses o indústries del sector agroalimentari i forestal i les seves agrupacions o associacions.
 • Cooperatives agràries i les seves associacions o federacions.
 • Comunitats de regants.
 • Artesans alimentaris i els seus gremis.
Nº màxim de beneficiaris

5 (inclòs el líder) + 1 coordinador de projecte.

Coordinador del projecte: en cas d’existir serà designat pel GO i podrà ser persona física o bé jurídica.

Actuacions subvencionables:
 • Contractació tecnològica.
 • Desenvolupament de prototipus en el marc d’un projecte de cooperació tecnològica.
 • Realització de proves pilot.
 • Adquisició de material fungible de laboratori, animals, vegetals o organismes i matèries primeres utilitzades que es malmetin en la realització del projecte.
 • Tramitació de la protecció de la propietat intel·lectual del producte i/o procés.
 • Lloguer d’equips, instal·lacions i finques i contractació de serveis necessaris per a la realització del projecte.
 • Gestió i coordinació del projecte per part del coordinador.
 • Consultoria tecnològica i assessoria.
 • Divulgació i comunicació dels resultats del projecte.
 • Despeses de personal propi, referides al cost brut total de retribució a temps complet i quota patronal.
Tipus i quantia dels ajuts:
 • Màxim 70% de la despesa elegible, sense superar els 140.000€
 • Coordinador: màxim 6% de la despesa elegible total, sense superar els 12.000€
 • Màxim 152.000€/projecte
Execució, justificació i pagament:
 • Màxim a 30 de maig de 2018: s’ha d’haver executat, justificat i pagat un mínim del 30% del projecte.
 • Màxim a 30 de setembre de 2020: s’ha d’haver executat, justificat i pagat la part restant del projecte.

 

GRUPS OPERATIUS SUPRAAUTONÒMICS (MAPAMA)

Última convocatòria: abril de 2018 (oberta)

Resum de la convocatòria:

Modalitat 1: Foment de la creació de Grups Operatius
Objectiu Ajuts destinats a impulsar la creació de Grups Operatius supraautonòmics per a idear, dissenyar i redactar projectes d’innovació per a executar en el futur
Requisits dels projectes de cooperació

Mínim dos membres sol·licitants de dues comunitats autònomes diferents.

Mínim dos membres sol·licitants d’àmbit supraautonòmic.

Mínim dos membres sol·licitants, un d’àmbit autonòmic i l’altre d’àmbit supraautonòmic

Beneficiaris:
 • Productors agraris i forestals i llurs agrupacions o associacions; empreses o indústries del sector agroalimentari i forestal i llurs agrupacions o associacions; cooperatives agràries i llurs associacions o federacions; comunitats de regants; artesans alimentaris i llurs gremis. Mínim 1 membre del Grup Operatiu ha de pertànyer a aquest àmbit.
 • Universitats, centres tecnològics i d’R+D+i, assessors tecnològics.
 • ONGs relacionades amb la temàtica del projecte
Actuacions subvencionables:
 • Despeses de desplaçaments, allotjaments, manutenció, lloguer d’espais
 • Accions formatives vinculades al projecte
 • Serveis d’agent d’innovació
 • Serveis d’auditor
 • Activitats de difusió
 • Despeses de personal propi (amb cost/h màxim per categoria)
 • Despeses indirectes (15% de les despeses de personal)

Per a ser subvencionables, les despeses han d’haver-se efectuat amb posterioritat a la data de sol·licitud de l’ajut i fins a l’1-setembre-2018

Tipus i quantia dels ajuts: Màxim 100.000 euros per projecte.
Termini convocatòria De 18 d’abril de 2018 a 6 de maig de 2018

 

Podeu trobar més informació a la seu electrònica del Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient:

https://sede.mapama.gob.es/portal/site/se/ficha-procedimiento?procedure_id=363&procedure_suborg_responsable=160&by=theme

 

AJUTS PER A PROJECTES DE REFORÇ COMPETITIU EMPRESARIAL (IRC) D’ENTITATS DE SUPORT A L’EMPRESA (ACCIÓ)

Última convocatòria: octubre 2017

Previsió propera convocatòria: 4rt trimestre 2018 (termini sol·licitud 1 mes)

Resum de l’última convocatòria:

Objectiu

Ajuts destinats a iniciatives de reforç de la competitivitat que contemplen les següents tipologies:

a) Ajuts per a la consolidació d’estructures, de clústers integrats al Programa Catalunya Clústers.

b) Ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial, d’entitats de suport a l’empresa.

Ajuts per a projectes de cooperació internacional (BSR), d’entitats de suport a l’empresa.

Beneficiaris

1.- Ajuts per a la consolidació d’estructures dels clústers integrats al Programa Catalunya Clústers. BENEFICIARI – Clústers integrats del Programa Catalunya Clústers.

2.- Ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial d’entitats de suport a l’empresa. BENEFICIARI – entitats de suport a l’empresa amb establiment operatiu a Catalunya que demostrin haver realitzat projectes de reforç de la competitivitat empresarial.

3.- Ajuts per a projectes de cooperació internacional (BSR). BENEFICIARI – entitats de suport a l’empresa amb establiment operatiu a Catalunya que tinguin experiència en l’execució de projectes de reforç de la competitivitat empresarial

Característiques

Tipologia de projectes:

1.- Activitats que conformen els Plans d’actuació anuals dels Clústers

2.- Projectes de reforç de la competitivitat.

3.- Projectes destinats a facilitar la internacionalització, l’especialització intel·ligent, l’aprenentatge i el desenvolupament de competències transnacionals.

Despeses subvencionables

– Despeses externes relacionades amb l’activitat o el projecte (Màxima intensitat 75%)

– Viatges fora del territori espanyol relacionats amb l’activitat o el projecte. (Màxima intensitat 75%)

– Viatges de fora del territori català cap a Catalunya de ponents, experts o similars. (Màxima intensitat 75%)

Pel concepte viatge cal aplicar les limitacions següents: Allotjament màxim de 120€/persona i nit. Viatges únicament bitllets en classe turista.

– Hores de dedicació per a la gestió del pla d’actuacions o projecte del personal del clúster o de l’entitat de suport a l’empresa que actua com entitat sol·licitant (Màxima intensitat 75%)

– Despeses relacionades amb la promoció. (Màxima intensitat 50%)

Pressupost destinat a la línia d’ajuts: 1.000.000 €

Terminis d’execució:

– Per a la tipologia 1) de l’1 de gener al 31 de desembre de 2017

– Per a les tipologies 2) i 3) de l’1 de gener de 2017 al 30 de juny del 2018

Observacions

Criteris de valoració: en funció de la tipologia.

Ajut subjecte a minimis.

En concurrència competitiva.

 

CUPONS A LA INNOVACIÓ (ACCIÓ)

Última convocatòria: juny de 2017

Previsió propera convocatòria: 3r trimestre 2018 (termini sol·licitud fins a exhaurir dotació pressupostària)

Resum de l‘última convocatòria:

Descripció Els cupons tenen per finalitat cobrir les mancances de coneixement, expertesa i recursos que moltes PIMES tenen alhora de desenvolupar els seus projectes d’innovació. Concretament, consisteix en facilitar un descompte directe, de forma ràpida i àgil, a la subcontractació d’experts en innovació (proveïdors acreditats per ACCIÓ) per la realització d’algun dels següents serveis:

 • Cupons d’innovació:
  • Disseny/conceptualització de nous productes/serveis que suposin una novetat respecte  als ja comercialitzats per l’empresa.
  • Millora del model d’innovació de l’empresa (definició de l’estratègia d’innovació, conceptualització d’un nou model de negoci, millora del procés d’innovació i/o definició de les bases per fomentar col·laboracions estratègiques amb altres agents de l’ecosistema).
 • Cupons de tecnologia:
  • Realització d’estudis de vigilància tecnològica i d’estat de la tècnica amb l’objectiu de generar nou coneixement que permeti identificar oportunitats, prendre decisions i anticipar-se als canvis.
  • Realització d’estudis de viabilitat tecnològica i industrial amb l’objectiu de determinar si és possible desenvolupar tecnològica o industrialment una nova solució (sigui un producte, servei o procés).
  • Obtenció d’un esquema o disseny de nous productes, processos o serveis amb un fort component tecnològic que permetin valorar la seva futura explotació comercial o utilització industrial (pot incloure la creació d’un primer prototip no comercialitzable).
  • Testejar nous prototips, productes/serveis, materials o processos amb l’objectiu de validar que compleixen amb les especificacions i objectius fixats.
 • Cupons d’ecoinnovació:
  • Anàlisi dels processos productius  amb l’objectiu d’incrementar l’eficiència en l’ús dels recursos i fer-los més respectuosos amb el seu entorn.
  • Aplicació de tècniques d’ecodisseny en els productes/serveis existents o en el desenvolupament de nous amb l’objectiu de minimitzar l’impacte ambiental al llarg del seu cicle de vida.
  • Desenvolupament nous processos o tecnologies que permetin augmentar la valorització o prevenir la generació de residus i/o explotar noves aplicacions amb materials reciclats.

Desenvolupament de nous models de negoci vinculats a l’economia verda i circular.

Principals característiques

TIPOLOGIA

PERFIL EMPRESA BENFICIARIA

IMPORT DE L’AJUT

Innovació

De 5 a 100 treballadors

80 % del cost servei, màxim 4.000€

Tecnologia

De 5 a 100 treballadors

80 % del cost servei, màxim 6.000€

Ecoinnovació

De 3 a 100 treballadors

80 % del cost servei, màxim 4.000€

Pressupost 300.000€
Validesa cupó 6 mesos des de la sol·licitud
Proveïdors acreditats http://accio.gencat.cat/cat/innovacio-tecnologica/ajuts-i-financament/cupons-innovacio/proveidors-acreditats.jsp

 

AJUTS A LA CONTRACTACIÓ D’AGENTS TECNOLÒGICS LOCALS INNOTEC (ACCIÓ)

Ajut de nova creació.

Previsió convocatòria: 3r trimestre 2018 (termini sol·licitud 1 mes)

 Descripció  Ajuts destinats a projectes de: recerca industrial, desenvolupament experimental i innovació.
 Beneficiaris

PIMEs

Desenvolupador de tecnologia homologats (projectes col·laboratius)

 Tipologia de projectes

RD individual amb contractació d’entre 25 i 50% a proveïdors homologats.

RD col·laboratius entre PIMEs i desenvolupadors homologats.

Innovació individual amb contractació de proveïdors homologats.

 Característiques de projectes

Durada inferior a 2 anys.

Sectors líders i TFT’s estratègia RIS3CAT.

Pressupost: 1,5 M€ (any 2018).

Projectes de 25.000 a 150.000 €.

 Despeses subvencionables

Despeses de personal: investigadors, tècnics i personal auxiliar i personal involucrat en el projecte.

Col·laboracions externes: desenvolupadors de tecnologia homologats i altres despeses de consultoria (legal, patentabilitat, VT, pla comercialització).

Amortització de l’equipament i instrumental pel projecte.

Adquisició o llicències de patents.

 Intensitat de l’ajut  Fins al 100% desenvolupadors homologats sense lucre i ANE (activitat no econòmica).

Petita

Mitjana

Recerca industrial

70%

60%

Desenvolupament experimental

45%

35%

Innovació

50%

50%

 Criteris de valoració

Excel·lència projecte: RD (qualitat científica i tecnològica) i innovació (grau innovació).

Impacte del projecte.

Implementació del projecte.

 Contacte

tecnio.accio@gencat.cat

T. 93 476 72 00

www.tecnio.cat

 

NUCLIS D’R+D LOCALS (ACCIÓ)

Última convocatòria: desembre 2017

Previsió propera convocatòria: 4rt trimestre 2018 (termini sol·licitud 3 mesos)

Resum de l’última convocatòria:

Objectius Ajuts destinats a incentivar la realització d’activitats de R+D
Beneficiaris Empreses amb ànim de lucre que tinguin establiment operatiu a Catalunya i que tinguin al menys un any de vida a data de la sol·licitud de l’ajut.
Requisits
 • Ocupació: 2% treballadors amb discapacitat
 • Obligacions davant l’Estat, Generalitat, Seguretat Social i ACCIÓ
 • Prevenir i detectar casos assetjament sexual i per raó de sexe
 • Sistema organització i gestió de la prevenció de riscos laborals
 • Mesures per respectar la igualtat de tracte i oportunitats en l’àmbit laboral
 • No trobar-se en situació de crisi
Avaluació financera

Si la despesa subvencionable és igual o superior a 200.000 euros les empreses han de ser APTES financerament.

En cas que el sol·licitant hagi presentat més d’una sol·licitud, es tindrà en compte la suma de totes les despeses subvencionables sol·licitades.

Documentació
 • Sol·licitud adreçada al conseller delegat d’ACCIÓ
 • Memòria de dimensió màxima 50 pàgines (projectes individuals) i 80 pàgines (projectes col·laboratius)
 • Declaració responsable
 • Poders representant legal
 • Resum executiu publicable del projecte on s’autoritza a ACCIÓ a fer difusió pública d’aquest contingut
 • Acord d’agrupació
 • Per a projectes igual o superior a 200.000 euros: resultat autoavaluació financera, comptes anuals de l’últim exercici tancat
 • Alta censal a Hisenda (model 036) en el cas d’empresaris individuals
 • Memòria internacional del projecte
Tipologia actuacions
 • Projectes individuals: 1 empresa catalana
 • Projectes col·laboratius: 2 empreses catalanes
 • Tasques d’R+D
Característiques del projecte
 • En projectes col·laboratius cap empresa podrà assumir més del 70% de la despesa total subvencionable.
 • Les agrupacions d’empreses hauran d’estar regulades per un acord d’agrupació.
 • Efecte incentivador.
 • Terminis execució: des del moment de la sol·licitud i un màxim de 2,5 anys després d’aquesta data. Es poden sol·licitar pròrrogues (màxim 1 any).
 • Projectes emmarcats en l’estratègia RIS3CAT.
 • Tècnicament i financerament viables.
Criteris valoració
 • Qualitat científica i tecnològica del projecte.
 • Estructura gestió i capacitats tècniques sol·licitant.
 • Impacte del projecte en la innovació i coneixement, en el creixement i en el reforç de la internacionalització del sol·licitant.
Despeses subvencionables
 • Despeses de personal
 • Despeses subcontractacions i col·laboracions externes: màx. 50% del total de la justificació econòmica acceptada
 • Adquisició d’equipaments i instrumental (es considerarà el cost amortització vers l’ús per al projecte)
 • Altres despeses vinculades exclusivament a activitats del projecte d’R+D
 • Per a projectes col·laboratius i per l’empresa líder: despeses derivades de la gestió del projecte; màx. 8.000 euros
 • Despeses indirectes: 15% de les despeses directes de personal subvencionable (no requereix justificació)
Intensitat de l’ajut
Petita empresa Mitjana empresa Gran empresa RGEC
Activitats recerca industrial 50% 50% 50% art. 25.2.b)
Activitats desenvolupament industrial 45% 35% 25% Art.25.2.c), art. 25.6
Ajut màxim 200.000 euros

 

NUCLIS D’R+D INTERNACIONALS (ACCIÓ) NUCLIS D’R+D

Última convocatòria: desembre 2017

Previsió propera convocatòria: 4rt trimestre 2018 (termini sol·licitud 3 mesos)

Resum de l’última convocatòria:

 Objectius Ajuts destinats a incentivar la realització, d’activitats de R+D amb abast internacional.
Àmbits territorials elegibles: UE-28 (excepte Alemanya i Espanya), Cuba, Canadà, Massachusetts, Corea del Sud, Xina i Singapur.
 Beneficiaris Empreses amb ànim de lucre que tinguin establiment operatiu a Catalunya i que tinguin al menys un any de vida a data de la sol·licitud de l’ajut.
 Requisits
 • Ocupació: 2% treballadors amb discapacitat
 • Obligacions davant l’Estat, Generalitat, Seguretat Social i ACCIÓ
 • Prevenir i detectar casos assetjament sexual i per raó de sexe
 • Sistema organització i gestió de la prevenció de riscos laborals
 • Mesures per respectar la igualtat de tracte i oportunitats en l’àmbit laboral
 • No trobar-se en situació de crisi
 Avaluació financera

Si la despesa subvencionable és igual o superior a 200.000 euros les empreses han de ser APTES financerament.

En cas que el sol·licitant hagi presentat més d’una sol·licitud, es tindrà en compte la suma de totes les despeses subvencionables sol·licitades.

 Documentació
 • Sol·licitud adreçada al conseller delegat d’ACCIÓ
 • Memòria de dimensió màxima 50 pàgines (projectes individuals) i 80 pàgines (projectes col·laboratius)
 • Declaració responsable
 • Poders representant legal
 • Resum executiu publicable del projecte on s’autoritza a ACCIÓ a fer difusió pública d’aquest contingut
 • Acord d’agrupació
 • Per a projectes igual o superior a 200.000 euros: resultat autoavaluació financera, comptes anuals de l’últim exercici tancat
 • Alta censal a Hisenda (model 036) en el cas d’empresaris individuals
 • Memòria internacional del projecte
 Tipologia actuacions
 • Projectes col·laboratius; 1 empresa amb establiment operatiu a Catalunya i 1 soci (empresa o agent R+D+i) dels àmbits elegibles en aquesta convocatòria (Països de la UE 28 (excepte Alemanya i Espanya), Cuba, Canadà, Massachusetts, Corea del Sud, Xina i Singapur).
 • No computaran els socis vinculats a empreses espanyoles.
 • Tasques d’R+D
 Característiques del projecte
 • Per a tots projectes amb abast internacional, la part catalana del projecte pot estar integrada per una o més empreses amb establiment operatiu a Catalunya. En aquest cas, cap d’elles podrà assumir més del 70% de la despesa subvencionable de la part catalana del projecte.
 • Per tots els projectes amb abast internacional la despesa subvencionable mínima de la part catalana haurà de ser de 150.000€.
 • Les agrupacions d’empreses hauran d’estar regulades per un acord d’agrupació.
 • Només seran beneficiàries de les subvencions que regulen aquestes bases les empreses que participin en qualitat d’empresa amb establiment operatiu a Catalunya que hagi presentat la sol·licitud a ACCIÓ.
 • Efecte incentivador.
 • Terminis execució: des del moment de la sol·licitud i un màxim de 2,5 anys després d’aquesta data. Es poden sol·licitar pròrrogues (màxim 1 any).
 • Projectes emmarcats en l’estratègia RIS3CAT.
 • Tècnicament i financerament viables.
 Criteris valoració
 • Qualitat científica i tecnològica del projecte.
 • Estructura gestió i capacitats tècniques sol·licitant.
 • Impacte del projecte en la innovació i coneixement, en el creixement i en el reforç de la internacionalització del sol·licitant
 Despeses subvencionables
 • Despeses de personal
 • Despeses subcontractacions i col·laboracions externes: màx. 50% del total de la justificació econòmica acceptada
 • Adquisició d’equipaments i instrumental (es considerarà el cost amortització vers l’ús per al projecte)
 • Altres despeses vinculades exclusivament a activitats del projecte d’R+D
 • Per a projectes col·laboratius i per l’empresa líder: despeses derivades de la gestió del projecte; màx. 8.000 euros
 • Despeses indirectes: 15% de les despeses directes de personal subvencionable (no requereix justificació)
 Intensitat de l’ajut
Petita empresa Mitjana empresa Gran empresa RGEC
Activitats recerca industrial 50% 50% 50% art. 25.2.b)
Activitats desenvolupament industrial 45% 35% 25% Art.25.2.c), art. 25.6
 Ajut màxim  200.000 euros

 

AJUTS PER A L’ACREDITACIÓ DE COMUNITATS RIS3CAT (ACCIÓ)

Última convocatòria: novembre 2016

Previsió propera convocatòria: 3r trimestre 2018 (termini sol·licitud 3 mesos)

Resum de l’última convocatòria:

Objectiu Acreditar les comunitats RIS3CAT, i atorgar ajuts del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 als membres de les comunitats RIS3CAT perquè desenvolupin els projectes del seu pla d’actuacions.
Beneficiaris Empreses amb almenys 1 any de vida, agents del sistema d’R+D+i, organitzacions clústers i entitats de suport a l’empresa i amb establiment operatiu a Catalunya, que executen despesa subvencionable del pla d’actuacions de la Comunitat RIS3CAT.
Característiques

Les Comunitats RIS3CAT són agrupacions d’empreses, agents del sistema d’R+D+i, organitzacions clústers i entitats de suport a l’empresa, que han de disposar d’una estratègia industrial i sectorial definida de manera conjunta entre els seus membres públics i privats i, desplegar aquesta estratègia a través d’un pla d’actuacions en l’àmbit de la recerca, el desenvolupament i la innovació per a la transformació econòmica de les activitats productives dins els sectors líders definits en la RIS3CAT.

Per tal que una Comunitat RIS3CAT pugui ser acreditada i pugui optar a la subvenció per als projectes que formen el seu pla d’actuacions cal que compleixi amb els següents requeriments:

 • Estar formada per un mínim de 8 membres no vinculats entre ells. Els membres vinculats es comptabilitzaran com a un únic membre.
 • Com a mínim 4 membres han de ser empreses amb ànim de lucre, que han de participar amb un mínim del 30% de la despesa subvencionable acceptada del pla d’actuacions presentat.
 • Un dels membres de la comunitat RIS3CAT ha d’actuar com a entitat coordinadora.
 • Tots els membres han d’executar despesa subvencionable en, com a mínim, un projecte del pla d’actuacions o, en el projecte de coordinació, si es tracta del coordinador de la Comunitat.
 • La comunitat ha de presentar un pressupost amb una despesa subvencionable mínima de 7 milions d’euros.
 • La subvenció màxima serà del 50% de la despesa elegible, amb una subvenció màxima per a cada comunitat RIS3CAT de 6 milions d’euros.
 • En el moment de la sol·licitud cal disposar d’un esborrany d’acord de consorci de la Comunitat RIS3CAT, així com dels esborranys d’acords d’agrupació dels projectes.

Hi ha l’obligació de passar una avaluació de la capacitat financera a tots els membres que sol·licitin una despesa subvencionable mínima de 400.000 €. Però estan exempts les institucions públiques, les universitats, els centres d’ensenyament superior i els agents del sistema d’R+D+i. Els membres obligats hauran de validar la seva aptitud financera omplint el formulari d’autoavaluació financera disponible al web d’ACCIÓ (acció.gencat.cat) i el resultat d’Apte s’haurà d’adjuntar amb la sol·licitud. En cas de resultar No Apte el sol·licitant no podrà ser beneficiari de l’ajut a excepció d’algunes consideracions que es poden consultar a les bases. La definició de què es considera vinculació i en quins supòsits s’accepta també es pot consultar a les bases.

Requeriments de les comunitats a acreditar

La comunitat RIS3CAT ha de tenir definida una estratègia que ha d’explicar com i en quina mesura contribuirà la comunitat a la competitivitat de l’àmbit sectorial, mitjançant la incorporació d’R+D+I, l’aplicació de les tecnologies facilitadores transversals a les activitats productives, la generació de noves oportunitats econòmiques i de creació d’ocupació i el posicionament de l’àmbit sectorial en el mercat mundial.

La comunitat RIS3CAT ha de comptar amb:

 • Projecte de coordinació
 • Pla d’actuacions constituït per projectes dels següents tipus:
  • Projectes col·laboratius de recerca industrial, desenvolupament experimental i innovació.
  • Projectes col·laboratius d’innovació en matèria de processos i organització.

Els projectes del pla d’actuacions han de ser projectes col·laboratius entre dos o més membres de la comunitat RIS3CAT no vinculats entre ells. Els membres vinculats, a nivell d’estructura mínima del projecte, es comptabilitzaran com a un únic membre. El requisits mínims dels projectes del pla d’actuacions son:

Tipologia de projecte

Pressupost mínim subvencionable

Estructura de participants mínima

Projectes d’R+D+i

1 milió €

2 empreses amb ànim de lucre + 1 agent del sistema d’R+D+I

Projectes d’innovació en processos i organització

200.000€

2 empreses amb ànim de lucre

 

La dimensió màxima és de 12 membres per projecte. Es considerarà membre de la Comunitat només aquells que hi participin amb despesa subvencionable. Sinó participen econòmicament en el projecte són entitats cooperadores però no membres de la Comunitat.

No es consideraran elegibles el projectes col·laboratius on una entitat participi en més del 70% de la despesa subvencionable acceptada del projecte.

Els participants de cada projecte han de signar un acord d’agrupació, on es designa un dels participants com a líder del projecte.

El període d’execució del projecte serà, com a màxim, de 3 anys i mig des de la data de sol·licitud de la subvenció. Amb una ampliació màxima de 6 mesos. La data d’inici del projecte ha de ser posterior a la data de sol·licitud.

Despeses subvencionables Projecte de coordinació de la comunitat (màx. el 7% del Pla d’actuacions):

 • Despeses de personal propi i contractat de l’entitat coordinadora (no pot incórrer en doble finançament).
 • Despeses de contractació de consultoria i serveis equivalents per a tasques de gestió.
 • Despeses en lloguer o ús d’espais en audiovisuals i en comunicació.

Projectes d’activitats de recerca industrial, desenvolupament experimental, i innovació en processos i organització:

 • Despeses de gestió del projecte només per al líder del projecte (màx. 7% del Projecte), de naturalesa corresponent a Personal propi de gestió, Col·laboracions externes de gestió i Altres despeses de gestió.
 • Despeses de personal propi i contractat (no pot incórrer en doble finançament).
 • Despeses de col·laboracions externes (màx. 40% a nivell de projecte).
 • Despeses d’equipaments i instrumental (es considerarà només el cost d’amortització corresponent a la durada del projecte).
 • Altres despeses vinculades exclusivament a les activitats del projecte.
 • Costos indirectes (15% sobre el personal propi sense tenir en compte les despeses de gestió).

Activitats d’innovació (només per als projectes d’R+D+i):

 • En el cas de les PIMES, despeses de contractació de serveis d’assessorament i suport en matèria d’innovació.
Intensitats dels ajuts

Petita empresa

Mitjana empresa

Gran empresa

Projecte de coordinació

50%

50%

50%

Activitats de recerca industrial*

50%

50%

50%

Activitats de desenvolupament experimental*

45%

35%

25%

Serveis d’assessorament en matèria innovació

50%

50%

Activitats d’innovació en matèria de processos i organització

50%

50%

15%

Les activitats en els projectes d’R+D+i dels agents del sistema R+D+i poden tenir consideració d’activitats de naturalesa no econòmica, no considerant-se Ajuts d’Estat. Aquestes activitats tenen una intensitat de l’ajut del 50%. Cal justificar a la memòria tècnica aquesta naturalesa no econòmica

Criteris de valoració Criteris de valoració de les comunitats RIS3CAT:

 • Estratègia (25%).
 • Estructura de la comunitat i governança (15%).
 • Valoració dels projectes del pla d’actuacions (60%). La puntuació total d’aquest criteri s’establirà amb la mitjana de la puntuació dels projectes que tinguin una valoració igual o superior a 250 punts, ponderats segons el pes de la despesa subvencionable acceptada de cadascun d’ells respecte la despesa subvencionable total acceptada del pla d’actuacions.

Per a avaluar els projectes que formen part del pla d’actuacions es tindran en compte 3 criteris:

 • Qualitat científica i tecnològica del projecte d’R+D+I (40% projectes R+D+I, 30% projectes d’Innovació).
 • Estructura de gestió del projecte i capacitats tècniques del consorci sol·licitant (20% projectes R+D+I, 30% projectes d’Innovació).
 • Impacte del projecte (40%).
Observacions Cal realitzar dos tipus de sol·licituds.

 1. L’entitat coordinadora de la comunitat ha de complimentar l’imprès de sol·licitud d’acreditació de la comunitat, que inclou la presentació del pla d’actuacions i la sol·licitud de l’ajut per al projecte de coordinació.
 2. El líder de cadascun dels projectes ha de complimentar la sol·licitud específica per a cada projecte que forma part del pla d’actuacions de la comunitat.

El procediment de sol·licitud es considerarà finalitzat quan s’hagin presentat la sol·licitud d’acreditació de la comunitat i de l’ajut per al projecte de coordinació i la sol·licitud d’ajut per a cadascun dels projectes del pla d’actuacions. La selecció de comunitats i els projectes elegibles es farà, per concurrència competitiva, seguint el sistema d’avaluació que es detalla a les bases. La informació respecte les Comunitats RIS3CAT es pot consultar al web d’ACCIÓ (www.accio.gencat.cat/comunitats-ris3cat).

 

AJUTS PER A PROJECTES DE PREVENCIÓ, PREPARACIÓ PER A LA REUTILITZACÓ I RECICLATGE DE RESIDUS INDUSTRIALS (AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA)

Última convocatòria: abril de 2017

Previsió propera convocatòria: 2n trimestre 2018 (termini sol·licitud 2 mesos)

Resum de l’última convocatòria:

Objecte Foment de l’execució de projectes de prevenció, de preparació per a la reutilització i de reciclatge de residus industrials i projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental aplicats al camp de la prevenció, de la preparació per a la reutilització i del reciclatge de residus industrials.
Modalitat d’ajut

Classe A. Projectes de prevenció, de preparació per a la reutilització i de reciclatge de residus industrials. Modificació dels processos productius i aplicació de les millors tecnologies disponibles que tinguin per objecte:

A1. La prevenció dels residus en el mateix procés productiu.

A2. La preparació per a la reutilització i el reciclatge dels residus generats per a la finalitat original o a l’economia general.

Classe B. Projectes de recerca industrial i de desenvolupament aplicats al camp de la prevenció, de la preparació per a la reutilització i del reciclatge de residus industrials. Els projectes de recerca i desenvolupament (R+D) poden incloure la recerca industrial i el desenvolupament experimental:

B1. Projectes d’R+D per a la prevenció de residus i pel reciclatge en origen dels residus industrials, i per al disseny i la implantació de tecnologies més netes en els processos de fabricació.

B2. Projectes d’R+D de disseny de prototips i projectes pilot o assajos experimentals per a la millora dels processos productius.

Destinataris
 • Empreses i agrupacions d’empreses amb establiment operatiu a Catalunya. Addicionalment han de tenir el centre productiu objecte de l’actuació ubicat a Catalunya
 • També poden sol·licitar les ajudes tant les microempreses, les PIMES, com les mitjanes i grans empreses.
Quantia i intensitat d’ajut

5-55%

Mínim 3.000 € i màxim 150.000 €

Classe A. 30% + 10% si és una PIME

Classe B. 25% + 10% si és una PIME

Durada del projecte  Màxim 24 mesos
Despeses subvencionables

Classe A.

• De les ajudes per a la superació de normes comunitàries o augment del nivell de protecció ambiental en absència de normes comunitàries: costos relatius a la inversió en protecció ambiental, respecte del total de la inversió. Inversions en: actius materials i immaterials. En el cas d’ajuda a la inversió a PIME, els actius immaterials s’han d’incloure a l’empresa durant almenys 3 anys.

• De les ajudes per a l’adaptació anticipada a futures normes comunitàries: costos d’inversió suplementaris necessaris per aconseguir el nivell de protecció mediambiental exigit per la norma comunitària comparat amb el nivell actual de protecció mediambiental exigit abans de l’entrada en vigor d’aquesta norma.

Classe B.

• Costos de personal (investigadors, tècnics i la resta de personal auxiliar, dedicat exclusivament al projecte).

• Costos d’instrumental i material utilitzats pel projecte. Si s’utilitzen parcialment pel projecte, només es consideraran subvencionables els costos d’amortització corresponents a la durada del projecte.

• Costos d’edificis i terrenys, en la mesura que s’utilitzin per al projecte de recerca i per a la durada d’aquest projecte. En edificis seran subvencionables els costos d’amortització corresponents a la durada del projecte; quant als terrenys, seran subvencionables els costos de transferència comercial o els costos de capital.

• Costos de recerca contractual, coneixements tècnics i patents adquirides o obtingudes per llicència de fonts externes a preus de mercat, així com els costos de consultoria i serveis equivalents destinats exclusivament a l’activitat de recerca.

• Despeses generals suplementàries derivades del projecte.

• Costos de funcionament (costos de material, subministraments i productes similars, derivats de l’activitat del projecte).

• Costos de l’estudi de viabilitat de la implantació i l’explotació comercial dels resultats del projecte de recerca i desenvolupament.

Despeses no subvencionables
 • Impost sobre el valor afegit (IVA) i qualsevol impost pagat per l’entitat.
 • Despeses financeres com a conseqüència de la inversió.
 • Subvencions per a inversions finançades mitjançant un contracte d’arrendament financer de béns mobles (excepció: el perceptor constitueixi una fiança per l’import total o parcial de la subvenció).
 • Inversions en equips de segona mà.
 • Despeses que no estiguin definides o que no tinguin com a finalitat l’objecte de la subvenció, així com les despeses no imputables directament al projecte.
 • Despeses de personal propi (projectes classe A).
 • Despeses d’adquisició de terrenys i les de construcció de naus industrials no necessàries per al desenvolupament dels objectius ambientals del projecte.
 • Lloguer d’infraestructures no serà subvencionable per un període superior als 3 primers mesos i l’ajuda serà en progressió decreixent (projectes Classe B).

 

AJUTS PER A PROJECTES DE FOMENT DE L’ECONOMIA CIRCULAR (AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA)

Última convocatòria: abril de 2017

Previsió propera convocatòria: 2n trimestre 2018 (termini sol·licitud 2 mesos)

Resum de l’última convocatòria:

Objecte Foment de projectes per a l’acceleració de la transició cap a una economia circular a Catalunya, millorant l’eficiència en l’ús dels recursos materials i desacoblant el desenvolupament econòmic global del consum de recursos.
Modalitat d’ajut

Classe A. Projectes d’implementació en el mercat de nous productes o serveis:

• Ecodisseny de productes o serveis

• Reutilització de productes

• Simbiosi industrial que promogui l’eficiència dels recursos materials (aigua no)

Classe B. Estudis d’obtenció i testatge de prototips o projectes demostratius de nous productes o serveis, de les categories següents:

• Ecodisseny de productes o serveis.

• Reutilització de productes.

• Serveis de retorn de productes usats impulsats pel distribuïdor o fabricant d’aquest productes, amb la finalitat de reutilitzar-los, remanufacturar-los o reciclar-los.

• Simbiosi industrial que promogui l’eficiència dels recursos materials (no aigua).

• Noves aplicacions de materials reciclats.

• Nous processos o tecnologies que permetin valoritzar residus que actualment no s’estan valoritzant, o que augmentin el rendiment i/o la qualitat d’operacions existents de valorització de residus de tercers.

• Mineria d’abocadors per a la recuperació de materials.

Destinataris Empreses o agrupacions d’empreses que tinguin almenys un establiment operatiu ubicat a Catalunya i les associacions d’empreses que tinguin l’establiment operatiu a Catalunya.
Quantia i intensitat d’ajut

50-75%

Màxim 20.000 €

*Un mateix beneficiari pot presentar 2 projectes

*Ajut subjecte a minimis

Durada del projecte Màxim 36 mesos
Despeses subvencionables
 • Les analítiques i els assajos directament relacionats amb la qualitat ambiental del producte o servei o la seva aptitud per a l’ús.
 • El lloguer d’equips.
 • La compra d’equips, només en el cas de projectes de classe A.
 • Els costos de consumibles i materials.
 • El personal propi: exclusivament les persones i el temps dedicat a la coordinació i execució del projecte subvencionat.
 • Les activitats de consultoria i/o enginyeria necessaris per a l’execució del projecte.
 • L’elaboració de l’informe de resultats de viabilitat tecnicoeconòmica ambiental.
 • Despeses indirectes. Podran ser subvencionables les despeses generals i els costos indirectes fins a un màxim del 5% del pressupost total subvencionable del projecte, sense necessitat de justificació.
Despeses no subvencionables
 • L’IVA i altres impostos indirectes.
 • Les modificacions periòdiques i normals de productes o serveis que no suposin una millora de la qualitat ambiental.
 • Els treballs tècnics de recerca previs necessaris per portar a terme la fabricació de prototips o els projectes demostratius, com ara la realització d’estats de l’art i prospectives tecnològiques, anàlisis de mercat, anàlisis de costos comparatius de diferents tecnologies.
Altres Es pot subcontractar l’activitat amb el límit del 80%

 

 


INVERSIONS


 

PROGRAMA D’AJUTS A INVERSIONS EMPRESARIAL D’ALT IMPACTE (ACCIÓ)

Última convocatòria: setembre 2017

Previsió convocatòria: 3r trimestre 2018 (termini sol·licitud 1 mes)

Resum de l’última convocatòria:

Beneficiaris Empreses amb establiment operatiu a Catalunya (excloses les que hagin iniciat un ERO o hagin tancat algun centre de treball a Catalunya en els últims 2 anys
Tipus de projectes
 • Projectes industrials de creació d’ocupació que creïn com a mínim 15 llocs de treball.
 • Projectes d’inversió empresarial en actius fixes, que incorporin una nova activitat, amb 2M€ de despesa mínima acceptada.
 • Projectes de creació d’ocupació i d’inversió empresarial en actius fixes segons definicions dels 2 apartats anteriors, i que compleixin els requisits indicats.
 • Projectes de creació de Centres d’R+D+i, o ampliació dels ja existents, que creïn un mínim de 8 llocs de treball vinculats a activitats d’R+D+i o 5 llocs de treball i una inversió mínima d’equipament científic de 500.000 €.
 • Projectes de Recerca Industrial i Desenvolupament Experimental, amb 1M€ de despesa mínima acceptada.
 • Projectes d’inversió en actius fixes vinculats a l’adquisició d’unitats productives en concurs de creditors del sector industrial, amb una despesa mínima de 200.000 € en actius fixes materials i immaterials.
 • Projectes estratègics per a l’economia catalana, que suposin la implantació de noves empreses a Catalunya o l’obertura de nous emplaçaments o la diversificació de l’activitat de les empreses ja presents. Els projectes inclosos en aquesta categoria s’han de localitzar en algun dels municipis indicats en el Mapa d’ajudes regionals per a Espanya, amb la creació de 50 llocs de treball i 5M€ de despesa mínima acceptada en actius fixes durant el període d’execució del projecte.
Tipus d’ajut

a) Projectes industrials de creació d’ocupació: el 20% del cost subvencionable acceptat,

fins a un màxim d’1.000.000 € si el 50% dels treballadors contractats són desafavorits i fins a un màxim de 200.000 € si no s’arriba al 50%.

b) Projectes d’inversió empresarial en actius fixes: màxim del 10% del cost subvencionable acceptat fins a un límit de 200.000 €.

c) Projectes de creació d’ocupació i inversió empresarial en actius fixes: intensitats màximes definides en els 2 apartats anteriors.

d) Projectes de creació de Centres d’R+D+i: intensitats màximes indicades per a la creació d’ocupació i per a actius fixes (ídem a l’apartat c).

e) Projectes de Recerca Industrial i Desenvolupament Experimental: màxim del 25% del cost subvencionable acceptat fins a un límit d’1.000.000 €.

f) Projectes d’inversió en actius fixes vinculats a l’adquisició d’unitats productives en concurs de creditors del sector industrial: màxim del 20% del cost subvencionable acceptat fins a un límit de 200.000 €.

g) Projectes estratègics per a l’economia catalana: màxim del 10% del cost subvencionable acceptat fins a un màxim d’1.000.000 €.

 

AJUTS DESTINATS A LES INVERSIONS RELATIVES A LA TRANSFORMACIÓ I COMERCIALITZACIÓ D’ALIMENTS I LES RELATIVES A LA MITIGACIÓ DEL CANVI CLIMÀTIC EN LA TRANSFORMACIÓ D’ALIMENTS (FEADER)

Última convocatòria: setembre 2017

Previsió convocatòria: 3r trimestre 2018 (termini sol·licitud 1 mes)

Resum de l’última convocatòria:

Tipus d’ajut Subvencions a fons perdut del fons FEADER destinades a les inversions.
Línies d’ajut

a) Transformació i comercialització d’aliments.

b) Mitigació del canvi climàtic en la transformació d’aliments.

Requisits

a) Inversió: Entre 60.000 € i 5.000.000 €.

b) Efecte incentivador: Inici de les inversions posterior a l’acta de no inici d’obres.

Intensitats d’ajut

 

a) 25% del pressupost aprovat per a PIMES (inclou microempreses).

b) 17% en empreses amb <750 treballadors i/o volum de negoci <200 M€.

c) 7% del pressupost en la resta de casos.

d) Increment addicional del 3% per fusions d’empreses en els darrers 2 anys.

e) Increments addicionals del 3% en PIMES fins a un 40% del pressupost.

Inversions elegibles

 

a) Construcció i compra de béns immobles, així com la millora de l’obra civil, incloses les instal·lacions inherents a l’obra civil: màxim 30% de la inversió total.

b) Compra i instal·lació de nova maquinària i béns d’equip.

c) L’adquisició o desenvolupament de Programes informàtics, patents, llicències, drets d’autor i marques registrades..: màx. 30% de la inversió total.

d) Costos generals vinculats a les inversions (honoraris arquitectes, enginyers i assessors, honoraris relatius a l’assessorament sobre la sostenibilitat econòmica i mediambiental, inclosos els estudis de viabilitat): màx. 12% de 1) + 2).

 

AJUTS DESTINATS AL DESENVOLUPAMENT LOCAL LEADER DE CATALUNYA PER LA DIVERSIFICACIÓ ECONÒMICA DE LES ZONES RURALS (LEADER)

Última convocatòria: octubre 2017

Previsió convocatòria: 3r trimestre 2018 (termini sol·licitud 1 mes)

Resum de l’última convocatòria:

Descripció Els ajuts Leader són ajuts per a entitats i empreses amb la finalitat de millorar la qualitat de vida a les zones rurals i fomentar la diversificació econòmica d’aquests territoris. Estan adreçats a microempreses i PIMES i permeten obtenir fins a un 40% de subvenció a fons perdut d’inversions per a la creació, millora o ampliació de negocis.
Objectius
 • Fomentar l’arrelament i desenvolupament econòmic i social dels joves al medi rural.
 • Contribuir a la reactivació econòmica i la creació d’ocupació, amb especial atenció als sectors agrari, alimentari, forestal i les zones rurals.
 • Estimular la innovació i la transferència de coneixements en el sector agroalimentari.
 • Promoure accions dirigides a la mitigació i adaptació al canvi climàtic i la protecció dels recursos naturals.
Entitats de finançament FEADER (43%) + DAAM (57%)
Zones incloses al Leader http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/desenvolupament-rural/programa-desenvolupament-rural/grups-leader/informacio-grups/
Tipus d’ajut Crèdit plurianual
Beneficiaris

ÀMBIT PRIVAT

Microempreses, pimes, cooperatives, associacions o fundacions participades en ens públics en menys del 50%, que realitzin inversions en:

– Empreses transformadores i comercialitzadores de productes agroalimentaris (inversió elegible inferior a 250.000 €).

– Empreses no agroalimentàries.

ÀMBIT PÚBLIC

Ajuntaments, consells comarcals, entitats municipals descentralitzades, consorcis, associacions i fundacions participades en ens locals en igual o més d’un 50%, que realitzin inversions en:

– Recuperació patrimoni cultural i natural.

– Infraestructures públiques per a la mitigació del canvi climàtic.

– Infraestructures que generin activitat econòmica i ocupació.

Inversions elegibles en l’àmbit Leader:

– mín. 12.000 € per sol·licitants privats

– mín. 40.000 € per sol·licitants públics

Tipus i quantia dels ajuts

Import de l’ajut no pot superar els 100.000 euros per beneficiari/projecte/any.

– Entitats privades: import ajut no podrà ser superior al 40% de les despeses elegibles.

– Entitats públiques: import ajut no podrà ser superior al 80% de les despeses elegibles.

Incompatibilitats És incompatible amb altres ajuts concedit amb la mateixa finalitat, amb altres ajuts referents al PDR de Catalunya