Subvencions per a projectes de foment de L’ECONOMIA CIRCULAR

S’ha obert la convocatòria de subvencions per a l’any 2018 en règim de concurrència competitiva destinada al foment de l’economia circular amb una dotació de 830.000 euros. Aquesta línia de subvencions té com a objecte el foment de projectes per a l’acceleració de la transició cap a una economia més circular a Catalunya, millorant l’eficiència en l’ús dels recursos materials i desacoblant el desenvolupament econòmic global del consum de recursos.

Accions subvencionables:

Classe A. Projectes d’implementació en el mercat de nous productes o serveis. 

Classe B. Estudis d’obtenció i testatge de prototips o projectes demostratius de nous productes o serveis.

De les categories següents:

1. Ecodisseny de productes o serveis que promoguin una major eficiència dels recursos materials diferents de l’aigua al llarg del cicle de vida, a excepció dels projectes que se centren exclusivament en la reducció de residus en l’etapa de fabricació, els quals són objecte de l’Ordre de subvenció per a l’execució de projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials. Cal que el projecte inclogui l’execució d’una anàlisi amb enfocament de cicle de vida del producte o servei, tret que en la sol·licitud es pugui acreditar que ja ha estat realitzada. Exemples: productes desmaterialitzats, multifuncionals, fabricats amb materials reciclats, de llarga vida, reparables, reciclables, modulars i actualitzables, etc.

2. Nous models de negoci que afavoreixin l’eficiència dels recursos (servitització, economia col·laborativa, etc.).

3. Reutilització i reparació de productes.

4. Serveis de retorn de productes usats impulsats pel distribuïdor o fabricant d’aquests productes, amb la finalitat de reutilitzar-los, remanufacturar-los o reciclar-los (take-back schemes).

5. Remanufactura.

6. Simbiosi industrial que promogui l’eficiència dels recursos materials diferents de l’aigua.

7. Noves aplicacions de materials reciclats.

8. Nous processos o tecnologies que permetin valoritzar residus que actualment no s’estan valoritzant, o que augmentin el rendiment i/o la qualitat d’operacions existents de valorització de residus de tercers.

9. Mineria d’abocadors per a la recuperació de materials.

Les classes són excloents entre elles. Un mateix projecte no pot ser de classe A i B a la vegada.

Persones beneficiàries: Empreses privades i agrupacions d’empreses privades que tinguin almenys un establiment operatiu ubicat a Catalunya.

Ajut: Màxim 30.000 €. Per a PIMES màxim un 75% de les despeses subvencionables i per a les grans empreses màxim un 50% de les despeses subvencionables. (Nota: Ajut subjecte al règim de minimis)

Despeses subvencionables:

a) El cost laboral del personal propi: exclusivament les persones i el temps dedicat a la coordinació i execució del projecte subvencionat.

b) Els costos de consumibles i materials, excepte les matèries primeres usades per a la fabricació en sèrie de productes.

c) Les analítiques i els assajos directament relacionats amb la qualitat ambiental del producte o servei o la seva aptitud per a l’ús.

d) El lloguer d’equips.

e) La compra d’equips, només en el cas de projectes de classe A. Només serà subvencionable el cost d’amortització imputable al termini d’execució del projecte, el qual haurà d’estar degudament justificat. El beneficiari haurà de destinar els equips a la finalitat per a la qual s’ha concedit la subvenció durant un període mínim de 5 anys.

f) Les activitats de consultoria i/o enginyeria o altres serveis que siguin necessaris per a l’execució del projecte, inclosa l’elaboració de l’informe de resultats de viabilitat tecnicoeconòmica ambiental, si s’escau.

g) El cost de la revisió del compte justificatiu per un auditor, fins a un import màxim del 5% del pressupost total subvencionable amb un límit de 1.000 euros.

h) Despeses indirectes. Podran ser subvencionables les despeses generals i els costos indirectes fins a un màxim del 5% del pressupost total subvencionable del projecte, sense necessitat de justificació.

Nota: subcontractació màxima del 75% del total del pressupost subvencionable.

Termini execució: 24 mesos des de la data de resolució de l’ajut.

Organisme finançador: Agència de Residus de Catalunya.

Data final presentació: 15/07/2018

Més informació