Càlcul del mix de productes a fabricar mitjançant sistemes d’informació 4.0 per a optimitzar processos de fabricació d’una empresa elaboradora d’embotits