Ajuts per a l’execució de projectes de prevenció per a la reutilització i reciclatge de residus industrials

El passat 3 de juliol es va publicar al DOGC la resolució TES/1472/2018, de 27 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores de les subvencions per a l’execució de projectes de prevenció per a la reutilització i reciclatge de residus industrials.

 • Objecte: el foment de l’execució de projectes de prevenció, de preparació per a la reutilització i de reciclatge de residus industrials i projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental aplicats al camp de la prevenció, de la preparació per a la reutilització i del reciclatge de residus industrials.
 • Actuacions subvencionables:

Classe A

Projectes de prevenció, de preparació per a la reutilització i de reciclatge de residus industrials. Modificació dels processos productius i aplicació de les millors tecnologies disponibles que tinguin per objecte:

A1. La prevenció dels residus en el mateix procés productiu.

A2. La preparació per a la reutilització i el reciclatge dels residus generats per a la finalitat original o a l’economia general.

A3. La modificació de processos per poder admetre materials reciclats com a matèria primera del procés.


Classe B

Projectes de recerca industrial i de desenvolupament aplicats al camp de la prevenció, de la preparació per a la reutilització i del reciclatge de residus industrials. Els projectes de recerca i desenvolupament (R+D) poden incloure la recerca industrial i el desenvolupament experimental:

B1. Projectes d’R+D per a la prevenció de residus i pel reciclatge en origen dels residus industrials, i per al disseny i la implantació de tecnologies més netes en els processos de fabricació.

B2. Projectes d’R+D de disseny de prototips i projectes pilot o assajos experimentals per a la millora dels processos productius.

B3. Projectes d’R+D en els processos de fabricació per substituir matèries primeres amb residus i/o materials reciclats, o per a la recerca de residus i/o materials reciclats que puguin esdevenir matèries primeres del procés.


 • Beneficiaris: empreses i agrupacions d’empreses amb establiment operatiu a Catalunya. han de tenir el centre productiu objecte de l’actuació ubicat a Catalunya.
 • Quantia de l’ajut: l’import màxim de les subvencions es determinarà en funció de la inversió o del cost de les accions que s’hagin de dur a terme i que es demostrin estrictament necessàries per dur a terme els projectes, sense que pugui ser superior als percentatges o les quantitats (sobre el cost subvencionable) que s’exposen tot seguit:

S’estableix un límit màxim de cent vint mil euros
per a aquells projectes que redueixen residus o
incorporen material reciclat procedent de residus
perillosos.
120.000 €
S’estableix un límit màxim de cent mil euros per
a aquells projectes que redueixen residus o
incorporen material reciclat procedent de residus
no perillosos.
100.000 €
Els projectes presentats per un mateix beneficiari
percebran un màxim global de cent vint mil euros
per totes les actuacions presentades.
120.000 €

 

 • Despeses subvencionables
 1. Per a les ajudes de classe A:
 • De les ajudes per a la superació de normes de la Unió Europea o augment del nivell de protecció ambiental en absència de normes de la Unió Europea, d’acord amb l’article 36 del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, són subvencionables els costos d’inversió suplementaris necessaris per aconseguir un nivell de protecció ambiental superior al que exigeixen les normes de la Unió Europea corresponents, sense tenir en compte els beneficis i costos d’explotació. S’han de poder identificar fàcilment els costos relatius a la inversió en protecció ambiental (aquests seran els subvencionables), respecte del total de la inversió. Les inversions s’han de fer en actius materials i immaterials. D’acord amb el que estableix l’article 14 del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, en el cas d’ajuda a la inversió a PIME, els actius immaterials s’han d’incloure a l’empresa durant almenys tres anys.
 • De les ajudes per a l’adaptació anticipada a futures normes de la Unió Europea, d’acord amb l’article 37 del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, són subvencionables els costos d’inversió suplementaris necessaris per aconseguir el nivell de protecció mediambiental exigit per la norma de la Unió Europea comparat amb el nivell actual de protecció mediambiental exigit abans de l’entrada en vigor d’aquesta norma.
 • De les ajudes per a la inversió per al reciclatge i la reutilització de residus, d’acord amb l’article 47 del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, són subvencionables les  inversions pel reciclatge i la reutilització de residus generats per una altra empresa.

2. Per a les ajudes de classe B:

 • De les ajudes de recerca i desenvolupament i innovació són subvencionables:
 1. Els costos de personal (investigadors, tècnics i la resta de personal auxiliar, en la mesura que estigui dedicat al projecte de recerca).
 2. Els costos d’instrumental i material, en la mesura i durant el període en què s’utilitzin per al projecte de recerca. Si no s’utilitzen exclusivament per al projecte de recerca, només es consideraran subvencionables els costos d’amortització que corresponguin a la durada del projecte de recerca, calculats sobre la base de les bones pràctiques comptables.
 3. Els costos d’edificis i terrenys, en la mesura que s’utilitzin per al projecte de recerca i per a la durada d’aquest projecte. En el cas dels edificis, únicament es consideraran subvencionables els costos d’amortització corresponents a la durada del projecte de recerca calculats d’acord amb les bones pràctiques comptables; quant als terrenys, seran subvencionables els costos de transferència comercial o els costos de capital en què s’hagi incorregut realment.
 4. Els costos de recerca contractual, coneixements tècnics i patents adquirides o obtingudes per llicència de fonts externes a preus de mercat, sempre que l’operació s’hagi dut a terme en condicions de plena competència i sense que hi hagi cap element de col·lusió, així com els costos de consultoria i serveis equivalents destinats exclusivament a l’activitat de recerca.
 5. Les despeses generals suplementàries directament derivades del projecte de recerca.
 6. Altres costos de funcionament, inclosos costos de material, subministraments i productes similars, que derivin directament de l’activitat del projecte.
 7. Els costos de l’estudi de viabilitat de la implantació i l’explotació comercial dels resultats del projecte de recerca i desenvolupament.

Tots els costos subvencionables s’assignaran a una categoria específica de recerca i desenvolupament.

Termini de presentació de sol·licituds: 3 de setembre de 2018

Més informació