EMA participa en el projecte per a millorar l’eficiència dels cicles de carboni i nutrients al sistema agroalimentari europeu

Caldes de Montbui, 19 d’Octubre de 2018

L’1 de setembre es va iniciar un nou Projecte el propòsit del qual és trobar noves maneres pràctiques de promoure la gestió circular i sostenible de nutrients i carboni al llarg de tota la cadena agroalimentària.

Una bona gestió de carboni (C), nitrogen (N), fòsfor (P) i potassi (K) és crucial per mantenir un sòl fèrtil i saludable i permet, al seu torn, adequar el creixement i desenvolupament de la planta. Actualment, la meitat del N i P aplicat anualment a les terres de cultiu a la UE deriva de recursos no renovables com la roca sedimentària fosforita, o bé de processos que consumeixen grans quantitats de combustibles fòssils com el gas natural.

S’estima que al voltant de 13,6Mt de N i 1,8Mt de P entren anualment al sistema agrícola europeu en forma de fertilitzants minerals i pinsos. No obstant això, l’ús de N al llarg de tota la cadena agroalimentària europea és ineficient: de cada 5 tones de N que entren a la cadena agroalimentària europea, tan sols 1 tona es converteix en productes finals per a consum humà. El cas és similar per al P i el K. Aquestes eficiències d’ús de nutrients tan baixes, juntament amb unes pràctiques de gestió del sòl pobres, està conduint a una pèrdua de carboni orgànic en els sòls. Això, al seu torn, resulta en grans pèrdues de nutrients i carboni al medi ambient que està tenint un impacte significativament negatiu sobre els sòls, aigua i aire, la qual cosa constitueix uns costos inacceptables per a l’ambient i la salut.

Una gestió millor del bestiar, els cultius i sòl juntament amb la recuperació i reutilització de nutrients i carboni provinents de dejeccions, residus alimentaris i aigües residuals pot contribuir a invertir aquesta situació. Les sinergies entre la producció de cultius i animals i una fertilitat del sòl millorada (especialment els estocs de carboni en sòl) poden ajudar a preservar i millorar la qualitat de l’aigua superficial i subterrània i els serveis ecosistèmics, que són essencials per garantir la seguretat alimentària i la sostenibilitat de la cadena agroalimentària europea.

CIRCULAR AGRONOMICS contribuirà a fer del sistema agroalimentari europeu una part integral de l’Economia Circular mitjançant l’increment de l’eficiència de recursos i la reutilització i recuperació de nutrients mentre afronta els reptes ambientals associats, com els gasos d’efecte hivernacle (GEH), les emissions d’amoníac i l’eutrofització de les aigües causada per una excessiva filtració de nutrients.

Per aconseguir-ho, la diferents accions en el marc del projecte CIRCULAR AGRONOMICS es realitzaran amb un enfocament multi-actor i transdisciplinar i s’implementaran solucions pràctiques a aquests reptes en sis àrees d’estudi.

L’objectiu d’aquestes accions serà augmentar els estocs de carboni en sòls agrícoles on s’està esgotant, reduir l’excés de nitrogen i les emissions de GEH relacionades, i incrementar la recuperació de fòsfor dels corrents residuals al llarg de tota la cadena agroalimentària. Les àrees d’estudi seleccionades constitueixen una varietat d’escenaris biogeogràfics i reptes ambientals representatius del sector agrícola europeu.

Les solucions es centraran en la producció de noves esmenes orgàniques per al sòl, millorant el maneig de cultius i pastures per optimitzar el cicle de nutrients, abordant el maneig del bestiar per minimitzar les emissions de GEH i contribuint a la valorització dels nutrients recuperats i del carboni a través del processat de dejeccions, digerit i deixalles alimentàries, així com el tractament d’aigües residuals procedents d’indústries alimentàries.

L’experiència en els llocs d’estudi es veurà reforçada per una avaluació ambiental exhaustiva i un pla d’explotació per a socis industrials. Això, juntament amb una forta difusió de les activitats del projecte als diferents actors implicats, serà crucial per garantir l’impacte del projecte i la viabilitat a llarg termini de les solucions proposades i la seva integració en la política europea.

Catalunya serà un dels sis casos d’estudi en representació de les regions mediterrànies amb producció ramadera intensiva (porcs, vaques), altes pèrdues de nitrats cap a les aigües subterrànies i sòls pobres en carboni i un excés de nitrogen provinent de dejeccions ramaderes que pot derivar en emissions a l’atmosfera. Les accions es duran a terme en tres zones diferents. A la Noguera es realitzaran tasques encaminades a la valorització agronòmica dels purins de porc a través de la producció de fertilitzants d’alta qualitat, mitjançant l’aplicació d’assecatge solar a les diferents combinacions de les fraccions generades durant el tractament anaerobi de les dejeccions, la separació sòlid-líquid del digestat i l’stripping de la fracció líquida. En Monells s’avaluarà l’impacte de l’alimentació de precisió en vaques lleteres sobre les emissions, les característiques del fem generat i la producció, així com l’efecte de diferents materials d’enllitat sobre les emissions de GEH i el benestar animal. També es compararà la qualitat fertilitzant de les dejeccions dels animals alimentats amb sistemes tradicionals i amb sistemes de precisió, i s’aplicaran en cultius de farratge. Finalment, s’abordarà la gestió del fòsfor mitjançant la rotació de cultius i l’avaluació de sistemes d’associació de cultius. A Osona i Baix Empordà es continuaran els assajos de fertilització a llarg termini en cultius herbacis utilitzant diferents productes d’origen orgànic (purins, digerit, fracció líquida), el que permetrà avaluar el segrest de carboni al sòl al llarg de diversos anys en funció del producte aplicat, així com els nutrients acumulats. Totes aquestes tasques es faran de la mà de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), la Fundació Mas Badia i EMA Depuració i Enginyeria de l’Aigua.

CIRCULAR AGRONOMICS és un consorci format per 18 membres. El Projecte rep finançament de la Unió Europea a través del programa de recerca i innovació Horitzó 2020 sota l’acord de subvenció núm. 773649.

El consorci:

INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTARIES, Espanya

KWB KOMPENTENTZZENTRUM WASSER BERLIN GEMEINNUTZIGE GMBH, Alemanya

WAGENINGEN UNIVERSITY RESEARCH, Països Baixos

INSTITUT FUR AGRAR-UND STADTÖKOLOGISCHE PROJEKTE AN DER HUMBOLDT-UNIVERSITÄT ZU BERLIN (IASP),  Alemanya

TECHNISCHE UNIVERSITAET MUENCHEN, Alemanya

HOEHERE BUNDESLEHR- UND FORSCHUNGSANSTALT FUER LANDWIRTSCHAFT RAUMBERGGUMPENSTEIN, Àustria

CENTRE DE RECERCA EN ECONOMIA I DESENVOLUPAMENT AGROALIMENTARI-UPC-IRTA, Espanya

TEAGASC – AGRICULTURE AND FOOD DEVELOPMENT AUTHORITY, Irlanda

FONDAZIONE CRPA STUDI RICERCHE, Itàlia

THE RURAL INVESTMENT SUPPORT FOR EUROPE FOUNDATION, Bèlgica

SOGESCA s.r.l., Itàlia

PONDUS Verfahrenstechnik GmbH, Alemanya

EMA DEPURACIO I ENGINYERIA DE L’AIGUA SL, Espanya

Nutrients Recovery Systems, Bèlgica

Eastern Africa Farmers Federation, Kènia

ASIO SPOL SRO, República Txeca

Soepenberg Fertilizers BV, Països Baixos

Agroscope, Suissa

Si vol seguir aquest Projecte durant el seu desenvolupament, si us plau, doni’s d’alta aquí per rebre el nostre butlletí de notícies bianual: http://eepurl.com/dJXG3Y

Per a més informació, si us plau, adreci’s a la següent persona de contacte:

Dr Victor Riau

victor.riau@irta.cat

@CircularAgro