Càlcul del mix de productes a fabricar mitjançant sistemes d’informació 4.0 per a optimitzar processos de fabricació d’una empresa elaboradora d’embotits

Descripció del projecte: 

Els objectius principals del projecte són:

  • Agilitzar el treball d’organització de la producció de l’empresa elaboradora d’embotits mitjançant l’automatització del llançament d’ordres de fabricació, augmentant l’eficiència en planta del temps destinat a l’informe de dades per part dels operaris.
  • Establir un nou mètode de planificació de la fabricació dels productes per a optimitzar els recursos utilitzats. Estratègicament l’empresa elaboradora d’embotits podrà decidir setmanalment quin mix de productes és més rentable produir i què comercialitzar (comprant a un tercer i venent).

Participants: Embutidos Caula SL, Gestió de Projectes Vallbona SL