Tercera Convocatòria INTERREG POCTEFA 2019

Objectiu: L’objectiu general del programa és reforçar la integració econòmica i social de la zona transfronterera (França-Espanya-Andorra) a través de la cooperació.

Les propostes hauran de contribuir als objectius específics dels eixos prioritaris, per aquesta convocatòria estan tots oberts amb excepció de la prioritat d’inversió 6c de l’eix 3.

Pressupost:

 • Pressupost total per la tercera convocatòria: 35,8M€
 • Taxa de co-finançament és del 65% de la despesa total elegible. Pot ser inferior pels beneficiaris que els apliqui la normativa d’ajudes d’estat.
 • El pressupost per projecte: 80.000€ a 2M€. Els projectes d’infraestructura i/o béns d’equip el pressupost màx. és de 5M€.
 • Les despeses de personal no podran superar el 50% del cost total elegible del projecte en el seu conjunt (no per soci).

Divisió orientativa del FEDER disponible segons els eixos prioritaris oberts:

Eixos Objectius Temàtics Pressupost
1.Dinamitzar la innovació i la competitivitat

OT1: Potenciar la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació


OT3: Millorar la competitivitat de les Pimes

 

6.837.286€


3.295.226€

2.Promoure l’adaptació al canvi climàtic, la prevenció i la gestió de riscos OT5: Promoure l’adaptació al canvi climàtic i la prevenció i gestió de riscos 6.570.565€
3.Promoure la protecció, la valorització i l’ús sostenible dels recursos locals. OT6: Conservar i protegir el medi ambient i promoure l’eficiència de recursos. 4.773.072€
4.Afavorir la mobilitat de béns i persones. OT7: Promoure el transport sostenible i eliminar els obstacles en les infraestructures de xarxa fonamentals. 7.937.764€
5.Reforçar les competències i la inclusió social dels territoris.

OT 8: Promoure la sostenibilitat i la qualitat de l’ocupació i afavorir la mobilitat laboral.


OT9: Promoure la inclusió social i lluitar contra la pobresa i qualsevol discriminació

 2.649.375€


3.768.018€

 

Calendari:

 • Data de presentació de proposta: Del 7 de Febrer al 15 d’Abril del 2019 a les 14h00.
 • Data d’inici del projecte estimat: 15 d’Octubre 2019
 • Durada del projecte: màxim de 3 anys

Presentació de la proposta:

 • Registrar l’usuari a la pàgina web de POCTEFA
 • Crear la candidatura a la plataforma informàtica SIGEFA (https://1420.poctefa.eu/)
 • Completar el formulari en francès i espanyol.
 • Adjuntar una còpia escanejada dels documents necessaris:

– Declaració responsable del beneficiari

– Fulla de fonamentació de despeses

– Document descriptiu d’infraestructures

– Eina càlcul d’ingressos

– Fitxa de justificacions de les recomanacions financeres

Composició del Consorci:

Mínim 2 entitats (públic o privades, segons determini cada prioritat d’inversió) de diferents estats (Espanya, França o Andorra) o una entitat jurídica de caràcter transfronterer.

El líder del consorci haurà de ser de França o Espanya.

Els territoris elegibles són:

 • Espanya: Catalunya, País Basc, Navarra, La Rioja, Osca I Saragossa
 • França: Pirineus orientals, Alts Pirineus, Pirineus atlàntics, alta Garona i Ariège.
 • Andorra: tot el territori (els socis andorrans no podran rebre finançament FEDER)

Projectes finançats anteriorment:

– Mitja del consorci aprox.: 7 socis

– Mitja pressupost per projecte aprox.: 1,15M€

Per més informació o consultes podeu adreçar-vos a consultas@poctefa.eu o a la coordinadora del territori de l’est Teresa Medina t.medina@gencat.cat.

Més informació