Ajuts per a projectes innovadors de Grups Operatius supra autonòmics 2019

Objectiu Suport a l’execució de projectes innovadors en l’àmbit agroalimentari, forestal i rural
Beneficiaris Agrupacions d’actors de més d’una Comunitat Autònoma o d’àmbit nacional que s’associen per abordar conjuntament un problema i/o oportunitat, partint d’una idea innovadora i amb un enfoc multisectorial.
Aquests actors poden ser agricultors, ramaders, universitats, centres de recerca o tecnològics, indústries agroalimentàries o de la fusta i altres productes forestals, així com també grups d’acció local, ONGs, o qualsevol altre que desenvolupi un paper rellevant en relació a la temàtica que abordarà el grup.

Actuacions subvencionables

 

a) Costos de funcionament de cooperació: (màxim 25%)

–  Despeses de desplaçament, allotjament i manutenció.
–  Serveis del coordinador del projecte.
–  Despeses de personal propi.
–  Serveis de l’auditor o empresa d’auditoria.

b) Costos directes d’execució del projecte d’innovació: (màxim 75%)

–  Despeses del personal propi o específicament contractat amb motiu del projecte.
–  Despeses de desplaçament, allotjament i manutenció.
–  Costos de material fungible, en la mesura i durant el període en què s’utilitzi directament per al projecte.
–  Lloguer d’equips, instal·lacions, finques.
–  Despeses de consultoria tecnològica i d’assessoria, i dels serveis necessaris per a la realització del projecte.
–  Despeses derivades de la contractació tecnològica, el desenvolupament de prototips en el marc del projecte, de la realització de proves pilot, i de la tramitació de la protecció de la propietat intel·lectual del producte o procés.

–  Despeses en inversions materials o immaterials estaran limitats.

c) Costos d’activitats de divulgació del projecte innovador: (màxim 25% i mínim un 8%)

–  Despeses de desplaçament, allotjament i manutenció.
–  Costos de material fungible, lligat a la divulgació.
–  Lloguer d’espais.
–  Despeses de serveis lligats a la divulgació.

  • Activitats subcontractades: màxim el 40%.
  • Costos indirectes: 15% del cost del personal.
Tipus i quantia dels ajuts Subvencions que poden arribar fins als 600.000 € per projecte.
Intensitat ajut: entre el 10% i 100% en funció de l’enfocament a productes.
Termini 8 d’abril a les 14.00h
Més informació idiagri@mapama.es , https://ruralcat.gencat.cat/web/guest/noticia/-/journal_content/2002/20181/5401418/convocats-els-ajuts-per-a-projectes-innovadors-de-grups-operatius-supra-autonomics-pel-2019