Convocats els Ajuts a Inversions Empresarials d’alt impacte

Beneficiaris i objectiu

Ajuts per a empreses ja establertes a Catalunya o empreses en procés d’establir-s’hi, amb projectes d’inversió de les tipologies que es detallen a continuació. No es consideraran elegibles empreses amb projectes de comerç al detall, del sector immobiliari ni les empreses amb activitat inclosa en el codi CCAE 101 de la secció C (Indústria manufacturera).

a) Projectes de creació d’ocupació dels següents tipus:
– Centres de serveis en l’àmbit de les tecnologies de la informació i les comunicacions.
– Centres de decisió d’àmbit supraregional.
– Projectes Industrials.
– Centres Logístics. També aquells centres que puguin desenvolupar tasques de manipulació i les fases finals d’acabament de producte.

b) Projectes d’inversió empresarial en actius fixes, que incorporin una nova activitat.
c) Projectes de creació d’ocupació i d’inversió empresarial en actius fixos amb les característiques que s’han definit en els apartats anteriors.
d) Projectes de creació de centres de R+D+i o ampliació de centres ja existents a Catalunya.
e)Projectes d’inversió vinculats a l’adquisició d’Unitats Productives d’empreses en concurs de creditors (l’adquisició s’ha d’haver realitzat entre l’1/1/2014 i la data de tancament de la convocatòria).
f) Projectes estratègics per l’economia catalana, que suposin la implantació de noves empreses a Catalunya o bé l’obertura de nous emplaçaments o la diversificació de l’activitat de les empreses ja presents.
g) Projectes estratègics per a l’economia catalana vinculats a Indústria 4.0, que suposin la implantació de noves empreses a Catalunya o bé l’obertura de nous emplaçaments o la diversificació de l’acttivita de les empreses ja presents.

Requisits

a) Pels projectes de creació d’ocupació, en funció de la tipologia del projecte la creació mínima de:

– 25 nous llocs de treball en projectes de Centres de serveis en l’àmbit de les tecnologies de la informació i les comunicacions.
– 15 nous llocs de treball en projectes de Centres de Decisió d’àmbit supraregional.
– 15 nous llocs de treball en projectes Industrials.
– 15 nous llocs de treball en projectes de Centres Logístics.

b) Pels projectes d’inversió empresarial en actius fixes, 2,5 milions d’euros de despesa mínima acceptada, en actius fixes materials i immaterials.

c) Pels projectes que creïn ocupació i que realitzin inversions en actius fixos, els requisits definits en els apartats anteriors.

d) Pels projectes de creació o ampliació de Centres de R+D+i:

d.1) la creació de com a mínim de 8 llocs de treball vinculats a activitats de R+D+i, o
d.2) creació de com a mínim 5 llocs de treball vinculats a activitats de R+D+i i una inversió en equipament científic o de laboratori de com a mínim 500.000€.

e) Pels projectes d’inversió vinculats a l’adquisició d’Unitats Productives d’empreses en concurs de creditors, 200.000€ de despesa mínima acceptada, en actius fixes materials i immaterials.

f) Pels projectes estratègics per l’economia catalana:
Una inversió mínima de 5 milions d’euros de despesa acceptada en actius fixes productius i la creació d’un mínim de 50 llocs de treball. Aquests projectes han de suposar l’obertura de nous emplaçaments industrials o la diversificació de l’activitat actual de l’empresa. Els projectes estratègics per l’economia catalana s’han de localitzar en algun dels municipis del mapa d’ajuts d’estat de finalitat regional.

g) Projectes estratègics per a l’economia catalana vinculats a Indústria 4.0:
Una inversió mínima de 6 milions d’euros de despesa acceptada en actius fixes productius, dels quals, com a mínim, 1,5 milions d’euros han de ser actius vinculats a Indústria 4.0. Aquests projectes han de suposar l’obertura de nous emplaçaments industrials o la diversificació de l’activitat actual de l’empresa. Els projectes estratègics per l’economia catalana vinculats a Indústria 4.0. s’han de localitzar en algun dels municipis del mapa d’ajuts d’estat de finalitat regional.

Despesa subvencionable

a) Pels projectes de creació d’ocupació: el cost laboral dels primers 6 mesos del nou personal contractat.

b) Pels projectes d’inversió en actius fixos:

– Actius materials: maquinària i instal·lacions de nova adquisició i inversions (processos amb alt contingut tecnològic als equips ja existents).
– Actius immaterials (adquisició de drets de patents, llicències, know-how o coneixements tècnics no patentats).

c) Pels projectes que creïn ocupació i que realitzin inversions en actius fixos, els requisits definits en els apartats anteriors. 

d) Pels projectes de creació o ampliació de Centres de R+D:

– El cost dels primers 6 mesos del nou personal contractat.
– La inversió en equipaments científics o de laboratori directament vinculats a activitats de R+D.

e) Pels projectes d’inversió vinculats a l’adquisició d’Unitats Productives d’empreses en concurs de creditors

– Actius materials: maquinària i instal·lacions de nova adquisició i inversions que incorporin processos amb alt contingut tecnològic als equips ja existents;
– Actius immaterials: Inversió en transferència de tecnologia mitjançant l’adquisició de drets de patents, llicències, know-how o coneixements tècnics no patentats.

f) Pels projectes estratègics per l’economia catalana:

– Actius materials: maquinària i instal·lacions de nova adquisició i inversions que incorporin processos amb alt contingut tecnològic als equips ja existents
– Actius immaterials: Inversió en transferència de tecnologia mitjançant l’adquisició de drets de patents, llicències, know-how o coneixements tècnics no patentats.

g) Pels projectes estratègics per a l’economia catalana vinculats a Indústria 4.0:

– Actius materials: maquinària i instal·lacions de nova adquisició i inversions que incorporin processos amb alt contingut tecnològic als equips ja existents
– Actius immaterials: Inversió en transferència de tecnologia mitjançant l’adquisició de drets de patents, llicències, know-how o coneixements tècnics no patentats
– Actius vinculats a Indústria 4.0: actius relacionats amb la digitalització de l’empresa i dels seus processos productius.

Intensitat de l’ajut
Quantia màxima ajut a) Projectes de creació d’ocupació: 200.000 euros (segons la normativa de minimis). La contractació de treballadors desafavorits no incrementarà l’ajut màxim però pot tenir efectes sobre la regulació de l’ajut.
b) Projectes d’inversió en actius fixes: 200.000 euros (segons la normativa de minimis).
c) L’ajut total per projectes que presentin despeses de creació d’ocupació i també d’actius fixos no podrà superar els límits que s’estableixen en els dos punts anteriors
d) Projectes de centres de R+D: 200.000 euros (segons la normativa de minimis). La contractació de treballadors desafavorits no incrementarà l’ajut màxim però pot tenir efectes sobre la regulació de l’ajut.
e) Projectes d’inversió vinculats a la compra d’Unitats Productives d’empreses en concurs: 200.000 euros (segons la normativa de minimis).
f) Projectes estratègics per l’economia catalana: 500.000 euros.
g) Projectes estratègics Indústria 4.0: 400.000 euros
Altres característiques Subjecte a mínimis. La normativa de minimis estableix que la suma de tots els ajuts atorgats sota aquesta normativa a una mateixa empresa no poden superar els 200.000 euros durant un període de 3 anys
Termini presentació sol·licituds Del 20/03/2019 fins el 20/05/2019
Pressupost 2.000.000,00€

Mapa d’ajuts d’estat de finalitat regional

Projectes estratègics per l’economia catalana. Municipis elegibles.