Convocatòria subvenció projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental en l’àmbit de les tecnologies facilitadores digitals

El passat 15 d’abril es va publicar la convocatòria dels ajuts per part del Ministeri d’Economia i Empresa. A continuació us adjuntem un resum dels ajuts:

Objectiu Els ajuts es destinaran a projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental en alguna de les tecnologies habilitadores pròpies del sector de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, que d’acord a les prioritats estratègiques definides en el Repte 7 en Economia, Societat i Cultura Digitals del Pla, podran ser, entre altres:

 • Internet de les Coses.
 • Infraestructures digitals i Xarxes 5G.
 • Computació difusa i en el núvol.
 • Tecnologies de processament massiu de dades i informació.
 • Computació d’alt rendiment (HPC).
 • Processament del llenguatge natural.
 • Ciberseguretat, biometria i identitat digital i ciberseguretat industrial.
 • Bases de dades distribuïdes (blockchain / DLT).
Beneficiaris

Empreses privades amb una antiguitat mínima de 3 anys amb establiment a l’Estat espanyol

Organismes d’investigació

Agrupacions o associacions empresarials

Despesa subvencionable
 • Despeses de personal: investigadors, tècnics i altre personal auxiliar, en la mesura que estan dedicats al projecte.
 • Costos d’instrumental i material inventariable, en la mesura i durant el període en que s’utilitzi per al projecte. En el cas que l’instrumental i el material no s’utilitzin en tota la seva vida útil per al projecte, únicament es consideraran subvencionables els costos d’amortització corresponents a la duració del projecte, calculats d’acord amb els principis comptables generalment acceptats.
 • Costos d’investigació contractual, coneixements tècnics i patents adquirides o obtingudes per llicència de fonts externes en condicions de plena competència, així com els costos de consultoria i serveis equivalents destinats de manera exclusiva al projecte.
 • Despeses generals directament derivades del projecte.
 • Altres despeses d’explotació addicionals, inclosos costos de material, subministraments
Tipus d’ajut Projectes individuals amb inversions mínimes de 200.000 €
Intensitat màxima

Per a projectes de Recerca Industrial:

• 80% per a petites empreses
• 75% per a mitjanes empreses
• 65% per grans empreses

Per a projectes de desenvolupament experimental:

• 60% per a petites empreses
• 50% per a mitjanes empreses
• 40% per a grans empreses

Període execució Des de la presentació de la sol·licitud fins a 31 de desembre de 2021 (part del projecte s’ha de realitzar durant el 2019)
Termini 20 de maig de 2019