Carn de porcí amb plàstics intel·ligents i reciclables

  • El clúster del sector, Innovacc, assaja diverses alternatives per reduir la utilització d’aquests materials en els envasos
  • Està fent també estudis per reduir el percentatge de sal i nitrificants
Els representants de les empreses del clúster, en una de les exposicions tècniques dutes a terme a la Moxina d’Olot.

La carn de porc en la majo­ria de les seves pre­sen­ta­ci­ons arriba als mer­cats amb envàs de plàstic i, cons­ci­ent de l’impacte que aquests mate­rial causa en el medi ambi­ent, el clúster carni del porcí de Cata­lu­nya, Inno­vacc, està estu­di­ant diver­ses fórmu­les per avançar en la seva reducció i eli­mi­nació. Els resul­tats dels assa­jos rea­lit­zats pel clúster van ser pre­sen­tats ahir a Olot abans de l’assem­blea gene­ral dels 101 asso­ci­ats –empre­ses, admi­nis­tra­ci­ons i enti­tats.

Els assa­jos van en tres línies. La pri­mera estu­dia reduir l’ús de plàstics fona­men­tal­ment rebai­xant els grui­xos dels enva­sos i sepa­ra­dors dels lles­cats. La segona ana­litza la uti­lit­zació de plàstics bio­de­gra­da­bles o reci­cla­bles. Es tracta dels ano­me­nats plàstics PET, que són plàstics nets que els con­su­mi­dors poden abo­car als con­te­ni­dors grocs. I, final­ment, la ter­cera és la uti­lit­zació de mate­ri­als alter­na­tius per als lles­cats.

Segons el gerent d’Inno­vacc, Eudald Casas, els assa­jos i estu­dis que s’estan duent a terme ana­lit­zen aspec­tes com ara el de la vida útil dels nous mate­ri­als, els cos­tos, la vida útil dels pro­duc­tes empa­que­tats, etc.

Per altra banda, Inno­vacc estu­dia l’apli­cació de l’eti­queta intel·ligent als enva­sos de pro­duc­tes por­cins, que per­me­tin avançar en la cadu­ci­tat dinàmica; és a dir, que, amb l’ús d’una apli­cació de mòbil, d’una foto i d’un sen­sor, es pugui obte­nir infor­mació sobre l’estat del pro­ducte i si es pot allar­gar la seva cadu­ci­tat. Tot ple­gat es fona­menta en l’anàlisi de l’evo­lució dels gasos que s’uti­lit­zen en l’enva­sat indus­trial per man­te­nir-los en una atmos­fera pro­te­gida. Aquests estu­dis s’han de com­ple­tar amb d’altres sobre la vida útil del pro­ducte dis­tribuït, la intro­ducció dels can­vis que calen en la nor­ma­tiva sanitària perquè tin­gui en compte la cadu­ci­tat dinàmica i per fixar qui ha de tenir accés a la infor­mació que ofe­reix l’eti­queta intel·ligent.

En la jor­nada d’Inno­vacc d’ahir també es van fer públics els resul­tats sobre els assa­jos que s’estan rea­lit­zant per reduir els volums de sal i de nitri­fi­cats als pro­duc­tes car­nis del porcí, d’acord amb les noves deman­des dels con­su­mi­dors. Segons Eudald Casas, cal aca­bar de deter­ter­mi­nar l’impacte que segons l’OMS tenen aques­tes substàncies en la salut humana i sobre­tot fins a quin punt es poden reduir.

Cal tenir en compte que les sals i nitrits ser­vei­xen per con­tro­lar la presència de bac­te­ris a la carn. Així mateix, s’estan duent a terme assa­jos amb pro­duc­tes natu­rals alter­na­tius als nitri­fi­cants per deter­mi­nar si fan la mateixa funció. A més, es tre­ba­lla en el man­te­ni­ment de les qua­li­tats orga­nolèpti­ques, les que deter­mi­nen el gust de la carn.

El clúster carni del porcí de Cata­lu­nya aplega 101 asso­ci­ats, 86 dels quals són empre­ses que fac­tu­ren en con­junt a l’entorn dels 4.500 mili­ons d’euros (dades del 2017) i que donen feina a unes 17.000 per­so­nes.

Notícia publicada el dia 11/06/2019 a la web: http://www.elpuntavui.cat/economia/article/18-economia/1618709-carn-de-porci-amb-plastics-intel-ligents-i-reciclables.html