Noel Alimentaria llança al mercat un nou envàs amb un 25% menys de plàstic

Aquesta millora s’ha aplicat a les referències de la gamma Grand Bouquet i s’estendrà progressivament a la resta de productes del catàleg

La planta de Noel Alimentària a Begudà (Sant Joan les Fonts). | @noelalimentaria

Noel Alimentaria, una de les principals empreses estatals d’elaborats carnis i amb important presència al mercat exterior, acaba de llançar al mercat els seus primers envasos amb un 25% menys de plàstic. Concretament, els productes que ja presenten aquest nou packaging són els de la gamma Grand Bouquet, tant en els formats de llesca gran com en les llesques fines.

Des de la companyia s’afirma que “la nostra estratègia per fer front al problema de l’excedent de plàstic a nivell mundial, se centra en aplicar el què internament hem denominat les 4Rs: reduir, reciclar, reemplaçar i reutilitzar. És primordial augmentar l’ús de monomaterials i l’ús de paper en detriment de l’ús dels plàstics, així com utilitzar el cartró i el plàstic residual de Noel per a l’elaboració de nou packaging seguint un circuit d’economia circular”.

Tot i presentar una menor quantitat de plàstic en la seva composició, el nou envàs conserva totes les propietats que garanteixen la seguretat alimentària i l’òptima conservació del producte. A més, els nous envasos també compten amb l’exclusiu sistema de tancament E-Close, basat en la tecnologia PSA (Pressure Sensistive Adhesive), que manté el producte fins a dues vegades més fresc, conservant totes les seves propietats fins a 6 dies més que els envasos habituals d’embotit que no disposen d’aquesta tecnologia, segons un estudi intern.

L’objectiu de Noel és fer extensible, de manera progressiva, la reducció de plàstic dels envasos a tots els productes del seu catàleg.

La sostenibilitat, una visió de present i de futur

El respecte pel medi ambient és un requeriment ineludible per una empresa amb vocació sostenible com Noel. La companyia està ubicada en una zona privilegiada de Catalunya, al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, i els seus processos productius se centren en l’optimització de l’ús de recursos naturals i energies, i en establir millores constants per mitigar i minimitzar els impactes ambientals.

En aquest context, a banda del projecte per reduir gradualment el plàstic dels seus envasos i dins del pla de sostenibilitat mediambiental, Noel ja ha reduït un 14% el consum d’energia i d’aigua per tona produïda, en els darrers 3 anys. Des del 1996 l’empresa disposa d’una planta de cogeneració pròpia, que genera electricitat a través de gas natural i de la qual se n’aprofita l’energia tèrmica en forma de vapor, aigua calenta i fred, per donar cobertura a la producció industrial. Les previsions se centren ara en seguir reduint la seva petjada ambiental disminuint un 10% més el consum d’aigua mitjançant diverses accions que es posaran en marxa al llarg de l’any, entre elles la millora del sistema de monitorització del consum d’aigua o la instal·lació de difusors en aixetes de les zones d’oficines.

A més, la companyia està liderant altres iniciatives i accions amb l’objectiu de reduir un 50% la fracció de residus destinats a l’abocador de totes les seves plantes abans del 2025. S’ha millorat la segregació de residus carnis a la secció de picats que es destinen a la producció de biogàs i també s’instal·laran contenidors per a la correcta separació de brossa a les oficines i els tallers.

Tot plegat s’està donant a conèixer a la plantilla a través de diverses formacions en matèria de bones pràctiques ambientals entre els empleats per ajudar en la reducció de consum d’aigua i d’energia i s’ha implantat un sistema de monitorització de consums hídrics i energètics.

I per tal de traslladar aquesta visió a tota la cadena de valor, Noel ha realitzat diverses sessions formatives entre els seus proveïdors per promoure la seva implicació i el seu compromís en el desenvolupament d’una activitat empresarial sostenible.

El compromís ambiental de Noel reconegut mb una certificació internacional

Noel Alimentaria acaba d’obtenir oficialment la certificació internacional de sistemes de gestió ambiental ISO 14001 a les plantes Noel 1 (cuits), Noel 4 (picats curats) i Noel 3 (llescat). En aquest sentit, la companyia ha estat reconeguda com a empresa sostenible, responsable amb la protecció del medi ambient i la prevenció de la contaminació.

Aquesta certificació és de caràcter voluntari i estableix diferents objectius per implantar un sistema de gestió ambiental eficaç, que permeti gestionar els riscos ambientals de l’empresa i reduir-ne els impactes derivats. Gràcies a aquest model de gestió, Noel obté beneficis palpables que es deriven de l’optimització de recursos, de la reducció de residus i de la millora de la gestió dels mateixos.

Notícia publicada el dia 26/06/2019 a la web: https://www.naciodigital.cat/garrotxa/noticia/20752/noel/alimentaria/llanca/al/mercat/nou/envas/amb/25/menys/plastic