Ajuts de demostració del DARP

Objecte

Ajuts destinats a la realització d’activitats de demostració en els àmbits estratègics que es relacionen a continuació dirigides al sector agrícola, ramader, forestal i agroalimentari:

a) Gestió sostenible, economia circular i adaptació al canvi climàtic del sector agroalimentari i forestal.

b) Gestió eficient de l’aigua, l’energia, les dejeccions ramaderes i la fertilització orgànica.

c) Innovació agroalimentària.

d) Qualitat, seguretat i nous canals de comercialització a la cadena alimentària.

e) Sanitat vegetal.

f) Sanitat animal i benestar animal.

Beneficiaris

• Universitats

• Centres de recerca

• Centres tecnològics i/o centres de la xarxa TECNIO de Catalunya

• Entitats vinculades a les universitats (aquelles en què el seu òrgan de govern estigui participat per una universitat), que tinguin com a objecte la recerca.

Requisits de les activitats a) Pertànyer a un dels següents àmbits estratègics sectorials:
– Gestió sostenible, economia circular i adaptació al canvi climàtic del sector agroalimentari i forestal
– Gestió eficient de l’aigua, l’energia, les dejeccions ramaderes i la fertilització orgànica
– Innovació agroalimentària
– Qualitat, seguretat i nous canals de comercialització a la cadena alimentària
– Sanitat vegetal
– Sanitat animal i benestar animal.b) Ser d’interès per al sector i tenir com a finalitat la transferència tecnològica i de coneixement.

c) Ser innovadores respecte d’experiències prèvies o actuals i haver-se iniciat amb posterioritat a la data de sol·licitud de l’ajut.

d) Demostrar la viabilitat o el funcionament en condicions reals d’un sistema de producció, d’una tecnologia o d’un sistema organitzatiu que pugui representar una millora substancial de la competitivitat o la sostenibilitat ambiental de les explotacions agrícoles, ramaderes o forestals, de la indústria agroalimentària o forestal o de l’activitat d’artesania alimentària.

e) Estar finalitzades en data 30/09/2022 com a màxim.

f) Fomentar la innovació, la cooperació i el desenvolupament de la base de coneixements a les zones rurals, i enfortir els lligams entre l’agricultura, la producció d’aliments i la silvicultura, i la investigació i la innovació, incloent l’objectiu de millorar la gestió i el rendiment mediambiental.

g) Donar resposta, com a mínim, a un dels següents focus àrea establerts al PDR 2014-2020 per a l’operació 01.02.01.

 2A: millorar els resultats econòmics de- totes les explotacions i facilitar-ne la reestructuració i modernització, en particular amb l’objecte d’incrementar-ne la participació i orientació cap al mercat, així com la diversificació agrícola.
 2B: facilitar l’entrada en el sector d’agricultors adequadament formats i, en particular el relleu generacional.-
– 4A: restaurar, preservar i millorar la biodiversitat (fins i tot en les zones Natura 2000 i en les zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques), els sistemes agraris d’alt valor natural, així com l’estat dels paisatges europeus.
 4B: millorar la gestió de l’aigua, incloent la gestió de fertilitzants i plaguicides.-
 4C: prevenir l’erosió dels sòls i millorar-ne la gestió.-
 5A: aconseguir més eficàcia en l’ús de l’aigua en l’agricultura.-
– 5C: facilitar el subministrament i l’ús de fonts renovables d’energia, subproductes, rebuigs, residus i resta de primera matèria no alimentària per impulsar el desenvolupament de la bioeconomia.
Complementàriament, poden donar resposta als focus àrea següents:
 5B: aconseguir un ús més eficient de l’energia en l’agricultura i en la transformació d’aliments.-
 5D: reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle i d’amoníac provinents de l’agricultura.-
 5E: fomentar la conservació i captura de carboni en els sectors agrícola i forestal.-

Les activitats objecte d’ajut formaran part del Pla anual de transferència tecnològica del Departament d’Agricultura, Ramaderia

Actuacions subvencionables

a) Despeses de personal: En el cas de despeses de personal propi, s’entendran com a tals les despeses referides a les retribucions de sou net. En el cas de les pagues extraordinàries, només es pagarà la part proporcional meritada durant les mensualitats objecte de subvenció. En el cas de dedicacions parcials, a les retribucions establertes anteriorment s’aplicarà la reducció corresponent de manera proporcional. La quota patronal queda exclosa de la subvenció.

b) Despeses d’adquisició de material fungible i de laboratori i de matèries primeres necessàries per a l’activitat.

c) Despeses de lloguer de materials, maquinària, finques o instal·lacions.

d) Despeses de contractació de serveis associats a l’activitat.

e)      Despeses indirectes: despeses que no estan vinculades o no poden vincular-se directament amb una activitat específica de l’entitat en qüestió. En aquestes despeses s’inclouen, per exemple, despeses de telèfon, aigua o electricitat. Aquestes despeses es calcularan a un tipus fix del 15% de les despeses de personal subvencionables recollides a l’apartat a), tal com estableix l’article 68, apartat 1, lletra b) del Reglament (UE) núm. 1303/2013, de 17 de desembre.

f) Despeses d’elaboració de materials informatius i de difusió, inclosos els panells i plaques informatius i altres formats de difusió i comunicació.

Quantia dels ajuts

• 100% de la despesa elegible convenientment justificada.

• Màxim de 30.000,00 euros per activitat demostrativa.

Presentació de sol·licituds

• Termini de presentació de sol·licituds: 31 d’octubre de 2019.

• La presentació serà telemàtica.

•Podeu accedir al tràmit a través d’aquest enllaç http://agricultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20946-Ajut-activitats-demostracio-transf-tecnol?moda=1

Execució i justificació de les actuacions

Els beneficiaris han de realitzar i pagar les actuacions objecte dels ajuts i justificar-les en el següent termini:

a) Com a màxim el dia 30 de setembre de 2021, es justificarà el 50% de l’activitat.

b) Com a màxim el dia 30 de setembre de 2022, es justificarà la part restant de l’activitat.

Pressupost L’import total d’1.500.000,00 euros tenen caràcter de cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), d’acord amb el que preveu el Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.
Més informació

Servei d’Innovació Agroalimentària

93.304.67.29

sia.daam@gencat.cat