Ajuts de Grups Operatius del DARP

El passat 7 de juny es va publicar la convocatòria de Grups operatius 2019 del DARP. Es tracta d’uns ajuts que disposen de dues modalitats: creació de grups operatius i realització de projectes pilot innovadors.

A continuació es mostra informació més detallada:

Modalitat 1: Foment de la creació de Grups Operatius

Objectiu Ajuts destinats a sufragar les despeses de creació i funcionament de grups operatius de l’Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles, per al plantejament i redacció de projectes innovadors.

Requisits dels projectes de cooperació

 

• Ser innovadors i implicar l’execució d’una acció en comú entre, com a mínim, dos actors independents entre sí.

• Fomentar la innovació, la cooperació i el desenvolupament de la base de coneixements a les zones rurals.

• Contenir noves activitats.

• Donar resposta, com a mínim, a un dels focus àrea establerts al PDR 2014-2020 per a aquesta mesura.

• Exposar els objectius perseguits mitjançant l’aplicació del projecte.

• Tenir com a àmbit territorial d’aplicació el territori de Catalunya.

Beneficiaris

• Productors agraris i forestals i llurs agrupacions o associacions; empreses o indústries del sector agroalimentari i forestal i llurs agrupacions o associacions; cooperatives agràries i llurs associacions o federacions; comunitats de regants; artesans alimentaris i llurs gremis.

• Un únic beneficiari, que serà el sol·licitant de l’ajut.

• Complir els requisits especificats a l’apartat 4 dels annexos.

Actuacions subvencionables

 

• Despeses de constitució del conveni de col·laboració entre els membres del Grup Operatiu

• Dinamització del grup

• Redacció del projecte i estudis preparatoris

• Consultoria tecnològica i assessoria

• Personal propi

• Traducció de les fitxes de difusió del projecte (model DARP).

•Despeses indirectes.

Per a ser subvencionables, les despeses han d’haver-se efectuat amb posterioritat a la data de sol·licitud de l’ajut.

Tipus i quantia dels ajuts 70% de la despesa elegible, sense superar els 10.000 euros per projecte.
Termini de presentació de sol·licituds 31 d’octubre de 2019
Més informació Servei d’Innovació Agroalimentària (93.304.67.29) sia.daam@gencat.cat

 


 


Modalitat 2: Realització de projectes pilot innovadors

Objectiu

 

Ajuts destinats a sufragar les despeses de realització de projectes pilot innovadors, duts a terme per aquests grups.

Requisits dels projectes de cooperació

 

• Ser innovadors i implicar l’execució d’una acció en comú entre, com a mínim, dos actors independents entre sí.

• Fomentar la innovació, la cooperació i el desenvolupament de la base de coneixements a les zones rurals.

• Contenir noves activitats.

• Donar resposta, com a mínim, a un dels focus àrea establerts al PDR 2014-2020 per a aquesta mesura.

• Exposar els objectius perseguits mitjançant l’aplicació del projecte.

• Tenir com a àmbit territorial d’aplicació el territori de Catalunya.

Beneficiaris

• Productors agraris i forestals i llurs agrupacions o associacions; empreses o indústries del sector agroalimentari i forestal i llurs agrupacions o associacions; cooperatives agràries i llurs associacions o federacions; comunitats de regants; artesans alimentaris i llurs gremis.

• Pot haver-hi un màxim de cinc beneficiaris per projecte (inclòs el líder), més un coordinador/a del projecte.

• Complir els requisits especificats a l’apartat 4 dels annexos.

Actuacions subvencionables

 

• Despeses derivades de la contractació tecnològica

• Desenvolupament de prototipus

• Realització de proves pilot

• Adquisició de material fungible de laboratori, animals, vegetals o organismes i matèries primeres utilitzades que es malmetin en la realització del projecte

• Tramitació de la protecció de la propietat intel·lectual del producte i/o procés

• Lloguer d’equips, instal·lacions i finques

• Contractació de serveis necessaris per a la realització del projecte

• Coordinació i dinamització (cas de Grups Operatius de més de dos beneficiaris)

• Consultoria tecnològica i assessoria

• Divulgació i comunicació dels resultats del projecte

• Personal propi

• Traducció de les fitxes de difusió del projecte (model DARP).

• Despeses indirectes.

Per a ser subvencionables, les despeses han d’haver-se efectuat amb posterioritat a la data de sol·licitud de l’ajut.

Tipus i quantia dels ajuts

 

70% de la despesa elegible, sense superar els 140.000 euros per projecte (la despesa màxima elegible serà de 200.000 euros). En el cas de grups de més de dos beneficiaris, aquest import es podrà complementar amb un ajut per a la coordinació del projecte . Aquest ajut serà com a màxim el 6% de la despesa elegible, sense superar els 12.000 euros. Per tant, l’ajut màxim per projecte serà de 152.000 euros.
Termini de presentació de sol·licituds 31 d’octubre de 2019
Més informació

Servei d’Innovació Agroalimentària (93.304.67.29)

sia.daam@gencat.cat