Ajuts d’economia circular de l’Agència de Residus de Catalunya

El passat 27 de juny es va publicar la convocatòria dels ajuts destinats a l’execució de projectes d’Economia circular de l’Agència de Residus de Catalunya

Objecte Foment de projectes per a l’acceleració de la transició cap a una economia més circular a Catalunya, millorant l’eficiència en l’ús dels recursos materials i desacoblant el desenvolupament econòmic global del consum de recursos.
Actuacions subvencionables

Classe A. Projectes d’implementació en el mercat de nous productes o serveis de les categories següents:

1. Ecodisseny de productes o serveis que promogui una prevenció de residus al llarg del cicle de vida, a excepció dels projectes que se centren exclusivament en la reducció de residus en l’etapa de fabricació, els quals són objecte de l’Ordre de subvenció per a l’execució de projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials. Exemples: productes desmaterialitzats, multifuncionals, fabricats amb materials reciclats, de llarga vida, reparables, reciclables, modulars i actualitzables.

2. Nous models de negoci que afavoreixin l’eficiència dels recursos (servitització, economia col·laborativa, etc.).

3. Reutilització i reparació de productes.

4. Serveis de retorn de productes usats impulsats pel distribuïdor o fabricant d’aquests productes, amb la finalitat de reutilitzar-los, remanufacturar-los o reciclar-los (take-back schemes).

5. Remanufactura.

6. Simbiosi industrial que promogui l’eficiència dels recursos materials diferents de l’aigua.

7. Noves aplicacions de materials reciclats.

8. Nous processos o tecnologies que permetin valoritzar residus que actualment no s’estan valoritzant, o que augmentin el rendiment i/o la qualitat d’operacions existents de valorització de residus de tercers.

9. Mineria d’abocadors per a la recuperació de materials.

Classe B. Estudis d’obtenció i testatge de prototips o projectes demostratius de nous productes o serveis, de les categories següents:

1. Ecodisseny de productes o serveis que promoguin l’eficiència dels recursos materials diferents de l’aigua, a excepció dels projectes que se centren exclusivament en la reducció de residus en l’etapa de fabricació, els quals són objecte de l’Ordre de subvenció per a l’execució de projectes de prevenció, preparació per la reutilització i reciclatge de residus industrials. Exemples: productes desmaterialitzats, multifuncionals, fabricats amb materials reciclats, de llarga vida, reparables, reciclables, modulars i actualitzables.

2. Nous models de negoci que afavoreixin l’eficiència dels recursos (servitització, economia col·laborativa, etc.).

3. Reutilització i reparació de productes.

4. Serveis de retorn de productes usats impulsats pel distribuïdor o fabricant d’aquests productes, amb la

finalitat de reutilitzar-los, remanufacturar-los o reciclar-los (take-back schemes).

5. Remanufactura.

6. Simbiosi industrial que promogui l’eficiència dels recursos materials diferents de l’aigua.

7. Noves aplicacions de materials reciclats.

8. Nous processos o tecnologies que permetin valoritzar residus que actualment no s’estan valoritzant, o que

augmentin el rendiment i/o la qualitat d’operacions existents de valorització de residus de tercers.

9. Mineria d’abocadors per a la recuperació de materials.

Classe C. Estudis sectorials amb accions de comunicació per a associacions empresarials o sindicals.

S’inclouen en aquesta classe els projectes que inclouen l’elaboració d’estudis sobre el potencial de l’economia circular ja sigui a nivell sectorial o bé territorial, així com les accions de comunicació que se’n derivin (campanyes, jornades, etc.).

Les classes són excloents entre elles. Un mateix projecte no pot ser una combinació de les classes A, B o C.

Termini execució El termini màxim per a l’execució de les actuacions objecte de la subvenció serà de 24 mesos comptadors des de la data de la resolució d’atorgament de la subvenció.
Destinataris

Empreses privades i agrupacions d’empreses privades que tinguin almenys un establiment operatiu ubicat a Catalunya.

– Projectes de classe A o B: empreses privades i agrupacions d’empreses privades.

– Projectes de classe C: el sol·licitant promotor ha de ser o una organització empresarial que tingui com a finalitat representar els interessos d’un sector empresarial, sempre que sigui de naturalesa privada i amb personalitat jurídica pròpia, o un sindicat.

Quantia ajut L’import de l’ajut serà d’un màxim del 75% de les despeses objecte de l’ajut per a pimes, o del 50% si el beneficiari no és una pime, amb un màxim de 40.000 euros per projecte en el cas de projectes de les classes A o B, i de 25.000 euros per projecte per a la classe C.
Despeses subvencionables

a) El cost laboral del personal propi: exclusivament les persones i el temps dedicat a la coordinació i execució del projecte subvencionat.

b) Els costos de consumibles i materials, excepte les matèries primeres usades per a la fabricació en sèrie de productes.

c) Les analítiques i els assajos directament relacionats amb la qualitat ambiental del producte o servei o la seva aptitud per a l’ús.

d) El lloguer d’equips i locals, en cas que siguin necessaris per al projecte.

e) La compra d’equips, només en el cas de projectes de classe A. Només serà subvencionable el cost d’amortització imputable al termini d’execució del projecte, el qual ha d’estar degudament justificat. El beneficiari ha de destinar els equips a la finalitat per a la qual s’ha concedit la subvenció durant un període mínim de 5 anys.

f) Les activitats de consultoria i/o enginyeria o altres serveis que siguin necessaris per a l’execució del projecte, inclosa l’elaboració de l’informe de resultats de viabilitat tecnicoeconòmica ambiental, si escau.

g) Les accions de comunicació derivades del projecte, només en el cas de les classes A i B, amb un màxim del 10% de l’import atorgat del projecte, amb un límit de 4.000 euros. En el cas dels projectes de classe C, com que en són part substancial, no és aplicable aquesta limitació.

h) El cost de la revisió del compte justificatiu per un auditor, fins a un import màxim del 5% del pressupost total subvencionable amb un límit de 1.000 euros. Aquest import es pot reduir en funció de l’import justificat i acceptat.

i) Despeses indirectes. Poden ser subvencionables les despeses generals i els costos indirectes fins a un màxim del 5% del pressupost total subvencionable del projecte, sense necessitat de justificació.

Despeses no subvencionables

a) Les modificacions periòdiques i normals de productes o serveis que no suposin una millora de la qualitat ambiental.

b) L’IVA i altres impostos indirectes.

c) Les matèries primeres usades per a la fabricació en sèrie de productes.

d) Les despeses financeres.

e) Les subvencions per a inversions que hagin estat finançades mitjançant un contracte d’arrendament financer

de béns mobles es poden justificar i percebre sempre que el perceptor d’aquestes subvencions constitueixi una fiança per l’import total o parcial de la subvenció corresponent a la inversió totalment o parcialment finançada mitjançant lísing, i la mantingui vigent de manera indefinida fins que es provi el pagament de les quotes i

l’exercici del dret d’opció, així com la transferència corresponent al beneficiari del domini sobre l’objecte de l’arrendament financer, a fi de garantir-ne la titularitat i el destí.

Limitacions

Les persones beneficiàries poden subcontractar l’activitat objecte de subvenció amb el límit del 75%. En el

cas d’autònoms o de microempreses sense personal contractat, aquest límit s’ampliarà fins al 90%.

Terminis presentació sol·licitud 19/07/2019