Ajuts per a l’execució de projectes de prevenció per a la reutilització i reciclatge de residus industrials

El passat 21 de juny es va publicar la convocatòria dels ajuts de l’Agència de Residus de Catalunya referent a projectes de Prevenció, reutilització i reciclatge.

Objecte El foment de l’execució de projectes de prevenció, de preparació per a la reutilització i de reciclatge de residus industrials i projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental aplicats al camp de la prevenció, de la preparació per a la reutilització i del reciclatge de residus industrials.
Actuacions subvencionables

Classe A. Projectes de prevenció, reutilització i de reciclatge de residus industrials.

Classe B. Projectes de recerca industrial i de desenvolupament aplicats al camp de la prevenció, de la preparació per a la reutilització i del reciclatge de residus industrials.

Beneficiaris Empreses i agrupacions d’empreses amb establiment operatiu a Catalunya
Pressupost de la línia 1 milió d’euros
Intensitat màxima d’ajut
Tipus projecte/Empresa GRAN PIMES
Prevenció i valorització en origen 30% 40%
Investigació i desenvolupament exp. 25% 35%
Terminis execució projecte des de la data de sol·licitud fins a 36 mesos a partir de la resolució
Data límit presentació sol·licitud 21/08/2019
Despeses subvencionables

Classe A. Projectes de prevenció, de preparació per a la reutilització i de reciclatge de residus industrials.

Modificació dels processos productius i aplicació de les millors tecnologies disponibles que tinguin per objecte:

A1. La prevenció dels residus en el mateix procés productiu.
A2. La preparació per a la reutilització, el reciclatge dels residus generats per a la finalitat original o a l’economia general i la separació eficient dels residus que en permeti la valorització posterior.
A3. La modificació de processos per poder admetre materials reciclats com a matèria primera del procés.

Les actuacions en què es redueixi el volum de residus per processos d’extracció de l’aigua continguda seran subvencionables com a projectes de classe A1 o A2, depenent del destí del residu reduït.

També és subvencionable la preparació de material per fer valorització energètica.

Classe B. Projectes de recerca industrial i de desenvolupament aplicats al camp de la prevenció, de la preparació per a la reutilització i del reciclatge de residus industrials.

Els projectes de recerca i desenvolupament (R+D) poden incloure la recerca industrial i el desenvolupament experimental:

B1. Projectes d’R+D per a la prevenció de residus i pel reciclatge en origen dels residus industrials, i per al disseny i la implantació de tecnologies més netes en els processos de fabricació.
B2. Projectes d’R+D de disseny de prototips i projectes pilot o assajos experimentals per a la millora dels processos productius.
B3. Projectes d’R+D en els processos de fabricació per substituir matèries primeres amb residus i/o materials reciclats, o per a la recerca de residus i/o materials reciclats que puguin esdevenir matèries primeres del procés.

Si un projecte de recerca i desenvolupament inclou diferents tasques, cal indicar per a cadascuna a quina categoria correspon.

Els prototips, projectes pilot o assajos experimentals esmentats en el punt B2 han de ser necessaris per a la millora del procés productiu o producte de l’empresa que du a terme l’activitat d’R+D i podran utilitzar-se comercialment si la seva fabricació és massa onerosa per al seu ús únicament amb finalitats demostratives.

 

Més informació