Automatització de tall de carn o derivats carnis per eliminar riscs d’accidents laborals i millorar productivitat i higiene

S’ha obtingut un ajut de Grups Operatius del DARP 2018 per al projecte: AUTOMATITZACIÓ DE TALL DE CARN O DERIVATS CARNIS PER ELIMINAR RISCS D’ACCIDENTS LABORALS I MILLORAR PRODUCTIVITAT I HIGIENE.

El dia 3 de juliol de 2019 es va publicar la resolució d’ajuts del DARP a la cooperació per a la innovació, per a la realització de projectes pilot innovadors per part de Grups Operatius (convocatòria 2018).

■ Descripció del projecte:

Objectius del projecte:

  1. Automatització dels talls de carn fresca i congelada i productes carnis.
  2. Alta capacitat i màxim rendiment a l’efectuar els talls de carn i productes carnis.
  3. Millora de la seguretat de les persones que treballen en aquestes zones de tall.
  4. Disseny higiènic adequat del sistema de tall per evitar contaminacions creuades i millorar la seguretat alimentària.

Es preveu desenvolupar i provar els prototipus següents:

  • Automatització del procés de tall de la carn en serra cintes existents, per a tot tipus d’indústria càrnia, però sobretot per a escorxadors i sales de desfer. Es pretén optimitzar el procés de tall de la carn fresca i congelada mitjançant el disseny d’una serra cinta automàtica amb disseny higiènic per fer el procés més segur i eficient, tant des del punt de vista de l’operari com del producte.
  • Automatització de tall de productes carnis curats, principalment per a indústria elaboradora de pernil. Es pretén optimitzar el procés de tall a la meitat del pernil curat mitjançant la implementació d’un disc de microtall sobre cinta transportadora directa a la llescadora per tal d’optimitzar el processat tant des d’un punt de vista productiu com de seguretat per l’operari i per la qualitat del producte.

Participants:

Beneficiaris Equip tècnic i investigador Coordinador

Frigorífics Costa Brava SA, Esteban Espuña SA

IRTA
TEMIC
 INNOVACC

 

■ Finançament:

Pressupost d’execució Ajut
sol·licitat concedit sol·licitat concedit
190.800€ 190.800€ 136.800€ 136.800€

 

Amb el suport de: