Es convoquen les bases reguladores dels Ajuts per a projectes de valorització i transferència de coneixement desenvolupats per innovadors en estades en entitats del sistema de recerca i innovació de catalunya (innovadors 2019)

En data de 18 de juliol de 2019 es va publicar la convocatòria dels ajuts per a projectes de valorització de coneixement desenvolupats per innovadors en estades en entitats del sistema de recerca i innovació de Catalunya (Innovadors).

Objecte

Regular la concessió d’ajuts per finançar projectes de transferència dels resultats de la recerca.

Els projectes han d’estar destinats a la realització d’activitats conduents a la creació d’una spin-off o l’explotació de llicències o qualsevol altra forma de protecció de propietat intel·lectual i industrial d’una tecnologia o coneixement, així com les activitats de caràcter demostratiu necessàries per a la seva validació. Addicionalment, s’hauran de dur a terme activitats que permetin identificar altres tecnologies o coneixements potencialment transferibles.

Per al desenvolupament d’aquests projectes, la universitat o el centre de recerca beneficiari ha de contractar una persona emprenedora, amb el perfil que es descriu a la base 3, que s’hi incorporarà per un període de 18 mesos explícitament per desenvolupar el projecte.

Beneficiari

Els grups de recerca de les universitats del sistema universitari de Catalunya, els centres de recerca, els centres tecnològics, les fundacions hospitalàries i les institucions sense ànim de lucre que tinguin com a activitat principal la recerca. Així mateix, el centre investigador que hagi generat la recerca per transferir ha d’estar ubicat a Catalunya.

Quantia

L’import de cada ajut és d’una quantia fixa de 84.000,00 euros, el 50% del qual va a càrrec dels fons FEDER i ha de ser avançat amb càrrec al pressupost de l’AGAUR assignat a la convocatòria.

L’import de l’ajut ha de correspondre, com a mínim, a 60.000,00 euros per al finançament dels costos de personal per a la contractació d’una persona emprenedora durant 18 mesos. La resta de l’ajut que no es destini a costos de personal ha de correspondre a altres despeses directes subvencionables imprescindibles per dur a terme les actuacions descrites a la memòria.

 

Despeses subvencionables

Les que estiguin relacionades directament amb l’execució de les accions objecte d’aquestes bases i amb l’objecte del projecte específic presentat.

Termini presentació sol·licituds

La presentació de sol·licituds s’ha d’efectuar a través de l’aplicació SIFECAT1420, accessible per mitjà del lloc web de l’AGAUR i des de l’apartat Tràmits del lloc web de la Generalitat de Catalunya. El termini de presentació finalitzarà el 23 de setembre de 2019.

Veure resolució

Veure convocatòria