Les exportacions gironines han crescut del 5,5%

  • En els primers sis mesos de l’any han estat de més de 2.821 milions d’euros

  • El sector carni lidera el rànquing


REDACCIÓ  GIRONA

Les expor­ta­ci­ons giro­ni­nes han cres­cut del 5,5% durant el pri­mer semes­tre de l’any i ja superen els 2.821 mili­ons d’euros, segons va infor­mar ahir l’ACN. D’acord amb l’estadística que periòdica­ment publica el Minis­teri d’Indústria, Comerç i Turisme, la indústria agro­a­li­men­tari –amb les càrnies al cap­da­vant– i els pro­duc­tes químics lide­ren el rànquing dels sec­tors que van a l’alça. El pri­mer ha cres­cut del 13,4% i el segon, del 0,4%, en com­pa­ració del mateix període de l’any pas­sat.

Durant els pri­mers sis mesos d’aquest any, el sec­tor agro­a­li­men­tari ha fet expor­ta­ci­ons per valor de 1.170,2 mili­ons d’euros, 13,4% més que en el mateix període de l’any ante­rior. I dins d’aquest sec­tor, el sec­tor carni con­ti­nua lide­rant el rànquing, amb 744,42 mili­ons d’euros. La indústria ali­mentària és seguida per la química giro­nina. Segons l’estadística, aquest sec­tor ha fet ven­des a l’exte­rior per valor de 503 mili­ons d’euros, 0,4% més que durant les matei­xes dates l’any pas­sat. En el ter­cer lloc hi ha els fabri­cants de maquinària, que han expor­tat a l’exte­rior per valor de 243,46 mili­ons d’euros.

El nou magatzem frigorífic que Càrniques Juià aixeca a la seu central de l’empresa suposa una inversió de 6,5 MEUR i permetrà emmagatzemar deu milions de quilos de carn de porc. Foto: ACN

Les ven­des que fan les empre­ses giro­ni­nes a l’exte­rior con­ti­nuen essent supe­ri­ors a les impor­ta­ci­ons. El valor de les expor­ta­ci­ons gai­rebé ha doblat el d’aquells pro­duc­tes que s’han fet venir de fora. Con­cre­ta­ment, en el pri­mer semes­tre, les impor­ta­ci­ons han cres­cut del 4,3% i s’han situat en els 1.452,5 mili­ons.

La Xina, la quarta gran destinació

Pel que fa a les destinacions de les exportacions, la Unió Europea continua concentrant el gros de les exportacions gironines. França acapara més del 26% de les vendes, seguida d’Itàlia i d’Alemanya. La Xina ha escalat posicions i ja ocupa el quart lloc. En total, al territori ha exportat productes per valor de 156,77 milions al mercat del gegant asiàtic. El mes d’abril la pesta porcina a la Xina va fer disparar les exportacions de la demarcació, de manera que la Xina ha superat Portugal, que ocupa el cinquè lloc, amb vendes a l’exterior per valor de 152,57 milions.

Notícia publicada el dia 22/08/2019 a la web: http://www.elpuntavui.cat/economia/article/18-economia/1653605-les-exportacions-gironines-han-crescut-del-5-5.html