Convocats els Ajuts Cupons a la Internacionalització

Objectius Aquest Programa ofereix ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de la seva internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als mercats internacionals.
Beneficiaris

Empreses que exportin un màxim del 15% de la seva facturació, en base a les dades del darrer exercici tancat.

Als efectes d’aquesta convocatòria s’entén com a empresa tota entitat, qualsevol que sigui la seva forma jurídica, que estigui legalment constituïda en el moment de presentació de la sol·licitud i que exerceixi una activitat econòmica.

Un mateix beneficiari pot sol·licitar, per serveis diferents, més d’un ajut per aquest programa, però amb un cost subvencionable màxim de 5.000 euros per al conjunt de sol·licituds fetes.

Requisits

Exportar un màxim del 15% de la facturació, en base a les dades del darrer exercici tancat.

Inici: a partir de la data de presentació de la sol·licitud de la subvenció i dins de l’any de la convocatòria i hauran de finalitzar en un termini màxim de 8 mesos.

Característiques Ajuts a empreses per a la contractació de serveis orientats a la seva internacionalització, els proveïdors dels quals seran les entitats empresarials acreditades per ACCIÓ com Agents de Suport a la Internacionalització, dins les categories “Entitats d’Assessorament especialitzades en processos d’internacionalització” i “Entitats de Formació”.
Serveis subvencionables

Realitzats per Entitats d’Assessorament especialitzades en processos d’internacionalització:

• Diagnosi del potencial d’internacionalització de l’empresa sol·licitant.

• Plans de promoció internacional. Ha d’incloure els següents estadis: selecció de producte/servei a internacionalitzar, preselecció de països, selecció de països, selecció de canal de distribució, llistat de potencials clients.

• Subcontractació Export Manager.

• Gestió de registre de marca i patents a mercats internacionals.

 

Realitzats per Entitats de Formació:

• Formació en comerç internacional

Els projectes que es presentin per obtenir aquests ajuts s’hauran d’iniciar a partir de la data de presentació de la sol·licitud de la subvenció i dins de l’any de la convocatòria i hauran de finalitzar en un termini màxim de 8 mesos. El cost subvencionable màxim serà de 5.000 Euros. La intensitat de l’ajut serà del 80% del cost del servei, amb un màxim de 4.000 Euros, per empresa i any. El procediment de concessió serà el de concurrència no competitiva i les sol·licituds es resoldran per ordre d’entrada dels expedients al registre i fins a l’exhauriment del pressupost.

Documentació Les sol·licituds es presentaran per mitjans electrònics seguint els següents passos: 1. Complimentar l’annex específic del formulari de sol·licitud i la memòria tècnica que es podran obtenir a la pàgina web d’ACCIÓ (http://accio.gencat.cat/ca/serveis/convocatories-dajuts/). 2. Complimentar i presentar per internet el formulari de sol·licitud genèric que es podrà obtenir a la pàgina web d’ACCIÓ (http://accio.gencat.cat/ca/serveis/convocatories-dajuts/) o a través del Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat) seguint les instruccions que es trobaran en aquesta pàgina i adjuntant l’annex específic de l’imprès del formulari de sol·licitud. La identificació de la persona sol·licitant es farà a través dels sistemes de signatura electrònica admesos per la Seu electrònica i que es poden consultar a: https://seu.gencat.cat/ca/certificats-sistemes-signaturaelectronica-seu.html
Termini sol·licitud 14 de novembre de 2019 a les 14.00h o fins l’exhauriment del pressupost
Més informació https://www.accio.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/EMC/A_Empresa/A_ACCIO/Formularis/Cupons_Internacionalitzacio/FITXA-Cupons_Int_Cat_2019.pdf