Convocats els Ajuts Cupons a la Indústria 4.0

Objectius

Per fer una diagnosi i identificar oportunitats de millora que ajudin a les empreses a fer un canvi estratègic, organitzatiu i cultural cap a la indústria 4.0.

Per implementar actuacions en indústria 4.0: proves de concepte o actuacions que integrin les tecnologies de la indústria 4.0.

Beneficiaris i tipologia de cupons

Els ajuts pretenen ajudar les Pimes de Catalunya a replantejar la seva estratègia i a adaptar-se als desafiaments del mercat global, com és la transformació tecnològica necessària cap a la Indústria 4.0. Empreses que:

· Innovin i exportin de forma regular.

· Col·laborin amb l’ecosistema d’innovació.

· I incorporin noves tecnologies (Indústria 4.0).

Cupons de diagnosi 4.0: individuals: les petites i mitjanes empreses amb establiment operatiu a Catalunya. b) Per a la tipologia Cupons de diagnosi

Cupons d’implementació 4.0: col·lectius: els clústers acreditats del Programa Catalunya Clúster d’ACCIÓ

Una mateixa beneficiària, ja sigui empresa o clúster, pot rebre com a màxim un únic cupó per aquesta convocatòria.

Despeses subvencionables –           Cupons de diagnosi 4.0: ajuts destinats a la contractació de serveis d’assessorament a proveïdors acreditats amb l’objectiu d’identificar oportunitats de millora que ajudin als beneficiaris a abordar un canvi estratègic, organitzatiu i cultural gràcies a la incorporació de les tecnologies de la indústria 4.0.

  • Individual: actuacions de caràcter individual realitzades per les petites i mitjanes empreses destinades a la contractació de serveis d’assessorament a proveïdors acreditats per a la realització de diagnosis que permetin la identificació d’oportunitats d’incorporació de tecnologies de la Indústria 4.0 en l’empresa (alineades amb la seva estratègia de negoci), així com l’establiment de plans de transformació que contemplin i incloguin les oportunitats detectades anteriorment.
  • b) Col·lectiva: actuacions de caràcter col·lectiu realitzades per clústers acreditats destinades a la contractació de serveis d’assessorament a proveïdors acreditats amb l’objectiu de realitzar estudis verticals (d’àmbit sectorial o de la cadena de valor d’un sector) que permetin la identificació d’oportunitats d’incorporació de les tecnologies de la Indústria 4.0 en empreses d’un sector o de la seva cadena de valor, fomentant així la generació de plans de transformació col·lectius entre les petites i mitjanes empreses catalanes vinculades a aquest àmbit sectorial. En aquestes diagnosis col·lectives hi hauran de participar necessàriament pimes amb establiment operatiu a Catalunya.

–           Cupons d’implementació 4.0: ajuts destinats a la contractació de serveis d’assessorament a proveïdors acreditats per a la implantació d’actuacions contemplades en el pla de transformació cap a la indústria 4.0 definit prèviament per l’empresa, i que inclou la integració de tecnologies de la indústria 4.0 en l’empresa. Són actuacions de caràcter individual realitzades per les petites i mitjanes empreses, en forma de petits projectes o proves de concepte per abordar el desenvolupament d’un nou producte tecnològic, un canvi estratègic, organitzatiu i cultural a partir d’aquestes tecnologies. S’inclou el desenvolupament de proves de concepte o actuacions pilot que impulsin la incorporació de tecnologia 3D Printing en els processos productius de l’empresa

Proveïdors acreditats

–          Aquells professionals acreditats i vigents com assessors en l’àmbit sectorial RIS3CAT d’Indústria 4.0 que inclou les categories d’expertesa: estratègia, tecnologia, operacions i organització de conformitat amb l’establert a la Resolució per la qual s’estableixen els requisits i el procediment per a l’acreditació d’assessors en el marc dels programa d’ACCIÓ. En cas que aquests professionals no estiguin acreditats com assessors en l’àmbit sectorial RIS3CAT d’Indústria 4.0 en el moment de la sol·licitud, es podran acreditar durant el procés de valoració de la sol·licitud presentada per l’empresa o entitat beneficiària, segons el procediment establert a la Resolució per la qual s’estableixen els requisits i el procediment per a l’acreditació d’assessors en el marc dels programa d’ACCIÓ. En el cas que aquests professionals no obtinguin l’acreditació les sol·licituds d’ajut es denegaran.

–          Aquelles entitats acreditades i vigents amb el segell TECNIO en el moment de la presentació de la sol·licitud de l’ajut, d’acord amb l’establert a la Resolució per la qual s’estableixen els requisits i el procediment per a l’acreditació de les entitats TECNIO.

Ajut màxim 14.000 €
Temps execució S’hauran d’iniciar a partir de la data d’inici de l’actuació indicada per la sol·licitant en la sol·licitud de subvenció (aquesta data ha de ser posterior a la data de sol·licitud de la subvenció) i hauran de finalitzar en un termini màxim de 8 mesos a comptar des d’aquesta data
Altres característiques

Ajuts per ordre d’entrega. No concurrència competitiva.

Subjectes a minimis: empreses de pesca i aqüicultura, producció primària de productes agrícoles, transformadores i comercialitzadores de productes agrícoles

Més informació https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/innovacio/innovacio-empresarial-i-rd/cupons-innovacio/#40