Ajuts destinats al desenvolupament local LEADER de Catalunya per la diversificació econòmica de les zones rurals

Objecte Aquests ajuts estan dirigits a la dinamització econòmica i creació d’ocupació en el medi rural.
Entitats de finançament FEADER + DARP
Termini de presentació de sol·licituds 15 de gener de 2020
Import de l’ajut total 668.642,24 (consultar distribució pels GAL – Grup d’Acció Local Leader)
Zones incloses al Leader

Adjuntem link a on s’especifiquen els GAL i els municipis que entren en la convocatòria:

http://www.desenvolupamentrural.cat/gals

Per exemple: tots els municipis de la Garrotxa estan inclosos en el mapa del Leader.

Beneficiaris

ÀMBIT PRIVAT

Microempreses, pimes, cooperatives, associacions o fundacions participades en ens públics en menys del 25%, que realitzin inversions en:

– Empreses que portin a terme un projecte no

agroalimentari: industrial, comercial, turístic – Empreses que vulguin portar a terme un projecte de transformació i comercialització de productes agroalimentaris d’una inversió inferior a 250.000€

ÀMBIT PÚBLIC

Ajuntaments, consells comarcals, entitats municipals descentralitzades, consorcis, associacions i fundacions participades en ens locals en igual o més d’un 25%, que realitzin inversions en:

– Recuperació patrimoni cultural i natural

– Infraestructures públiques per a la mitigació del canvi climàtic

– Infraestructures que generin activitat econòmica i ocupació

Tipus i quantia dels ajuts

Projectes de caràcter privat:

Entre 25% i 40% de la inversió

Màxim 100.000€ per projecte

Màxim 200.000€ en 3 anys


Projectes de caràcter públic:

Entre 60% i 80% de la inversió

Màxim 100.000€ per projecte

Màxim 200.000€ en 3 anys

Concurrència amb altres ajuts

Els ajuts Leader són incompatibles amb qualsevol altre ajut que, concedit amb la mateixa finalitat, sigui finançat per fons comunitaris (fons estructurals, fons de cohesió o qualsevol altre instrument financer comunitari) o puguin ser elegibles per a altres operacions del PDR de Catalunya, o en general dins d’altres línies d’ajut més específiques per al tipus d’activitat projectada.

Els ajuts Leader són compatibles amb altres que per a la mateixa finalitat puguin concedir altres administracions públiques o ens públics o privats, nacionals o internacionals, no inclosos al supòsit del l’apartat anterior, sempre que la quantia total d’ajuts no superi el 40% del cost de la inversió subvencionada, a excepció dels ajuts sol·licitats per entitats públiques, en que la quantia total d’ajuts no podrà superar el 100% de la inversió subvencionada.

Altres dades a tenir en compte En cap cas se subvencionaran les inversions o les despeses realitzades amb anterioritat a la data de l’acta de no inici d’inversions, a excepció dels honoraris tècnics dels projectes d’execució d’obra, que podran haver estat pagats fins a 1 any abans de la data esmentada.
Òrgan de gestió dels ajuts

SEU ADRINOC OLOT

Garrotxa, Osona, Gironès, La Selva i Pla de l’Estany

Av. Onze de Setembre, 22, 2a planta, 17800 – Olot, Tel. 972271600/ext.2

SUBSEU ADRINOC FIGUERES

Alt Empordà

C. Nou, 48, 3a planta, 17600 – Figueres, Tel. 972 50 30 88/ext.191

Web: www.adrinoc.cat
Correu electrònic: info@adrinoc.cat
facebook.com/Adrinoc.cat
@adri_noc