Noel Alimentaria renova la gamma Nature de productes sense carn

Els seus envasos redueixen el plàstic en un 70% i són totalment reciclables, a més d’utilitzar paper amb certificat FSC, dins l’aposta per la sostenibilitat

Planta de Noel a Sant Joan les Font

Noel Ali­men­ta­ria, com­pa­nyia situ­ada a Sant Joan les Fonts i espe­ci­a­lit­zada en la pro­ducció i la dis­tri­bució de per­nil cuit, curat i serrà, embo­tits i carns fres­ques, tant per al mer­cat naci­o­nal com inter­na­ci­o­nal, renova la seva línia de pro­duc­tes sense carn, segons va infor­mar ahir en un comu­ni­cat. Així, trans­forma aquesta línia en la seva gamma més sos­te­ni­ble. Sota el nom Nature (abans Veg­gie), les cinc referències que la com­po­nen –Nature Bur­ger de llen­ties amb ver­du­res, Nature Bur­ger d’hum­mus amb bolets, Nature lles­ques amb oli­ves i pebrots, Nature lles­ques amb espàrrecs i Nature lles­ques amb ver­du­res– pre­sen­ten un 70% menys de plàstic als seus enva­sos i incor­po­ren paper, mate­rial que té el cer­ti­fi­cat FSC, segell que pro­mou la gestió fores­tal res­pon­sa­ble arreu del món. A més, són total­ment reci­cla­bles.

Sos­te­ni­bi­li­tat

Aquesta evo­lució de la gamma res­pon a la forta aposta que la com­pa­nyia està duent a terme en matèria de sos­te­ni­bi­li­tat, desen­vo­lu­pant un pla d’acció basat en una pro­ducció i comer­ci­a­lit­zació res­pon­sa­bles, inte­gra­des en una cadena de valor que dis­mi­nu­eixi l’impacte ambi­en­tal en l’entorn. En aquest sen­tit, l’empresa afirma que la seva estratègia per fer front al pro­blema de l’exce­dent de plàstic en l’àmbit mun­dial se cen­tra a apli­car “el que inter­na­ment hem deno­mi­nat les 4 R: reduir, reci­clar, reem­plaçar i reu­ti­lit­zar”. “És pri­mor­dial aug­men­tar l’ús de mono­ma­te­ri­als i l’ús de paper en detri­ment de l’ús de plàstics, així com uti­lit­zar el cartró i el plàstic resi­dual de Noel per a l’ela­bo­ració de nous packa­gings seguint un cir­cuit d’eco­no­mia cir­cu­lar”, des­taca.

Noel Ali­men­ta­ria és una empresa fami­liar de quarta gene­ració espe­ci­a­lit­zada en la pro­ducció i la dis­tri­bució de per­nil cuit, curat i serrà, embo­tits i carns fres­ques, tant per al mer­cat naci­o­nal com inter­na­ci­o­nal. Amb una fac­tu­ració de 277 mili­ons el 2018, amb 1.226 tre­ba­lla­dors i dotze plan­tes pro­duc­ti­ves, és una de les prin­ci­pals empre­ses espa­nyo­les d’ela­bo­rats car­nis. És pre­sent a la tota­li­tat de la gran dis­tri­bució i amb acti­vi­tat a més de sei­xanta països.

Notícia publicada el dia 11/12/2019 a la web: http://www.elpuntavui.cat/economia/article/18-economia/1709123-noel-alimentaria-renova-la-gamma-nature-de-productes-sense-carn.html