Utilització òptima dels subproductes. Històries de casos reals desenvolupats pel DMRI amb potencial benefici.

Els subproductes constitueixen una part important de l’animal. Quan vostè compra un porc, vostè paga per tot l’animal.

La indústria de la carn paga prop de 2 euros per kg, incloent totes les parts de la canal -que també podria treure el màxim profit del 5è quart!

Una canal consta d’unes 185 parts:

Us esteu dirigint al mercat correcte?

Les parts podrien ser millorades a una categoria superior?

Esteu obtenint els rendiments i la qualitat òptims?

Podria dir que el seu 5è quart és processat per una empresa externa -però subministrar volums més alts de millor qualitat i de major valor ha de proporcionar un benefici.

Veure alguns exemples de diferents projectes aquí.