Ajuts per a “Agrupaciones empresariales innovadoras” AEI (Mincotur)

S’han convocat els ajuts AEI del Ministeri d’Indústria enfocats al recolzament de les Agrupacions Empresarials Innovadores per tal de millorar la competitivitat de petites i mitjanes empreses.

Tipus de projectes

a) Posada en marxa i desenvolupament de les estructures de coordinació i gestió de les AEI «incipients» mitjançant el finançament de part dels costos del personal i de les despeses d’administració i funcionament.

b) Realització d’estudis de viabilitat tècnica. S’inclouran els estudis directament relacionats amb la «Iniciativa Indústria Connectada 4.0». En tot cas, es tractarà de l’avaluació i anàlisi del potencial d’un projecte, amb l’objectiu de donar suport al procés de presa de decisions de forma objectiva i racional descobrint els seus punts forts i febles, i les seves oportunitats i amenaces, així com de determinar els recursos necessaris per fer-ho i, en última instància, les seves perspectives d’èxit. Així mateix, es podrà aplicar a aquells estudis de caràcter preparatori per a projectes de recerca, desenvolupament experimental i innovació que permetin accedir als programes comunitaris, estatals, autonòmics i municipals de suport vigents.

c) Desenvolupament d’activitats innovadores. Aquestes activitats inclouran específicament aquelles directament relacionades amb la «Iniciativa Indústria Connectada 4.0», dins de les diverses actuacions desenvolupades a continuació en aquest apartat.

d) Les activitats descrites en els apartats b) i c) podran ser realitzades en cooperació entre diversos membres pertanyents a una o diverses entitats inscrites en el Registre d’Agrupacions Empresarials Innovadores, ja siguin AEI o empreses, que a la data de publicació de la convocatòria es troben ja inscrites en el Registre d’AEI del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme o les pròpies Agrupacions Empresarials Innovadores.

Beneficiaris

a) Per a les ajudes relatives a la posada en marxa i desenvolupament de les estructures de coordinació i gestió de les AEI incipients mitjançant el finançament de part dels costos del personal i de les despeses d’administració i funcionament, només seran elegibles les entitats registrades amb caràcter de «incipients» en el Registre d’Agrupacions Empresarials Innovadores del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme.

b) Per a les actuacions relatives a estudis de viabilitat tècnica únicament podran ser beneficiàries aquelles entitats inscrites en el Registre d’Agrupacions Empresarials Innovadores del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme.

c) Per a les actuacions de desenvolupament d’activitats innovadores únicament podran ser beneficiàries aquelles entitats inscrites en el Registre d’Agrupacions Empresarials Innovadores del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme.

d) Per a les actuacions en cooperació podran ser beneficiàries aquelles entitats inscrites en el Registre d’Agrupacions Empresarials Innovadores del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme i els seus membres.

Despeses subvencionables

a) Despeses de personal tècnic directament involucrat en l’execució de les actuacions o projectes, amb vinculació laboral amb el beneficiari o amb empreses o organismes de l’agrupació i inclòs en els grups de cotització a la Seguretat Social del 1r al 3r, tots dos inclosos, o d’autònom econòmicament dependent de l’agrupació.

b) Col·laboracions externes, en concret despeses externes per serveis de consultoria i assistència que s’especifiquin de manera detallada en la sol·licitud d’ajuda i resultin necessaris per a l’execució de l’actuació prevista. No podran ser considerades col·laboracions externes aquelles realitzades per entitats que pertanyen a les Agrupacions Empresarials Innovadores participants en el projecte. El cost de les col·laboracions externes no podrà superar el 80% del cost total de l’actuació.

c) Viatges interurbans i allotjament, tant nacionals com internacionals, necessaris per a la realització de l’activitat, per part del personal tècnic, per mitjà de serveis de transport prestats per àmbits públics o privats (ferrocarril, transport aeri, autobús o vehicle de lloguer) .

d) En les actuacions de posada en marxa i desenvolupament d’estructures seran també subvencionables les despeses de personal administratiu i despeses relatives a serveis necessaris per a la gestió operativa de l’entitat, excepte despeses financeres i d’inversió.

e) En cap cas es considerarà subvencionable qualsevol tipus d’impost.

Intensitat i quantitats màximes:

  • 70.000 € per a les actuacions de posada en marxa i desenvolupament de les estructures de coordinació i gestió de les AEI.
  • 100.000 € per a les actuacions de Realització d’estudis de viabilitat tècnica.
  • 500.000 € per a les actuacions de desenvolupament d’activitats innovadores (investigació industrial i desenvolupament experimental).
  • 300.000 € per a les actuacions de desenvolupament d’activitats innovadores (innovació en matèria d’organització i de processos).

Per als projectes de col·laboració:

a) 100.000 € si el projecte en col·laboració correspon al desenvolupament un estudi de viabilitat.

b) 500.000 € si el projecte en col·laboració correspon al desenvolupament d’una activitat innovadora relativa a investigació industrial o desenvolupament experimental.

c) 300.000 € si el projecte en col·laboració correspon al desenvolupament d’una activitat innovadora relativa innovació en matèria d’organització o innovació en matèria de processos.

Data màxim d’entrega de sol·licituds: 26 de juny de 2020

*Consulta els requisits específics interns d’INNOVACC