Nuclis R+D Economia circular (àmbit dels residus)

Des d’ACCIÓ s’han publicat les bases reguladores dels Nuclis R+D d’economia circular en l’àmbit dels residus. A continuació es mostra un resum amb la informació més important:

Objectius Ajuts destinats a incentivar la realització, d’activitats de R+D en projectes d’Economia Circular, específicament en l’àmbit dels residus.
Beneficiaris Empreses amb ànim de lucre que tinguin establiment operatiu a Catalunya i:
– Com a mínim 3 anys de vida a data de la sol·licitud de l’ajuto bé,- Que disposin d’una plantilla de com a mínim 5 treballadors en el mes anterior al de la presentació de la sol·licitud de l’ajut
Característiques

a) Projectes de R+D on el producte/servei/tecnologia podrà ser utilitzat dins del procés productiu del propi sol·licitant. Aquesta tipologia de projectes d’R+D tindran com a objectiu implantar el resultat del projecte en centre/s operatiu/s propi/s del beneficiari.

b) Projectes de R+D on el producte/servei/tecnologia dissenyat és per implantar a un tercer. Aquesta tipologia de projectes d’R+D tindran com a objectiu dissenyar una tecnologia a implantar a una altre entitat no participant en el projecte.

I, per a les dues categories, han de tenir com a objectius:

– Que el valor dels productes, materials i recursos es mantinguin el màxim de temps possible dins l’economia.

– Que es generin el mínim de residus possible

– Caminar cap a l’objectiu de màxima eficiència en l’ús de recursos, reduint el consum de matèries primeres i la generació de residus en tot el cicle de vida dels productes.

– Millora de processos de tractament de residus amb l’objectiu de recuperar recursos i/o disminuir la quantitat de residus que finalment són destinats a dipòsit (millora de processos de tractament).

Característiques del projecte Els projectes hauran d’estar emmarcats dins els sectors i les tecnologies facilitadores transversals identificades en l’estratègia d’especialització RIS3CAT, detallades al preàmbul. Es pot consultar i ampliar aquesta informació a:
+ info http://catalunya2020.gencat.cat/ca/estrategies/ris3cat/.
Els projectes hauran de ser tècnicament i financerament viables.Les activitats objecte d’ajut hauran de dur-se a terme a Catalunya.Els projectes hauran de tenir una despesa subvencionable acceptada mínima de 150.000 euros.

Els projectes que es presentin per obtenir aquests ajuts s’hauran d’iniciar a partir de la data de presentació de la sol·licitud de subvenció i hauran de finalitzar en un màxim de tres anys després d’aquesta data. No existeix la possibilitat de sol·licitar una ampliació d’aquest termini.

Documentació

• Annex específic del formulari de sol·licitud sempre i quan no s’hagi pogut annexar al formulari de sol·licitud genèric.

– Memòria tècnica del projecte segons model disponible a la web d’ACCIÓ (accio.gencat.cat). Per tal de facilitar la valoració del projecte, és recomanable que la memòria (sense tenir en compte els annexos) tingui una dimensió màxima de 30 pàgines, així com un cos de lletra mínim de 10. La memòria tècnica inclou la fitxa de resum executiu del projecte i, si s’escau, la carta signada per les entitats cooperadores en la que s’hi indiqui el seu rol i compromís dins del projecte.

– Pressupost complert i detallat del projecte segons el model disponible a la web d’ACCIÓ (acció.gencat.cat)

– Declaració dels ajuts rebuts en concepte de minimis dels darrers tres anys segons el model disponible a la web d’ACCIÓ (acció.gencat.cat)

Per aquelles beneficiàries amb una despesa subvencionable prevista igual o superior a 200.000,00 euros:

– Comptes anuals (balanç i compte de pèrdues i guanys) de l’últim exercici tancat, presentats al Registre Mercantil, o informe d’Auditoria si l’empresa està auditada.

Veure: canalempresa.gencat.cat

Presentació electrònica

Despeses subvencionables

– Despeses de personal tècnic contractat per l’entitat sol·licitant, en la mesura en que estiguin dedicats a tasques de caràcter tècnic del projecte: Investigadors, tècnics i personal auxiliar.

– Despeses de col·laboracions externes, entre d’altres:

a) Despeses d’investigació o desenvolupament tecnològic contractual.

b) Contractació externa per a tasques d’enginyeria o disseny.

c) Assajos i proves de laboratori.

El conjunt de les despeses de la partida de col·laboracions externes no podrà superar el 50% del total de la despesa subvencionable acceptada.

– Altres despeses directament vinculades a l’activitat de recerca industrial i desenvolupament experimental.

– Despeses indirectes. Es podrà imputar en concepte de despesa indirecta, un 7% de les despeses directes de personal subvencionables.

– Despesa de realització, per part d’un auditor de comptes, de l’informe de justificació de l’actuació subvencionada a que es refereix la base 15 d’aquestes bases. Els cost subvencionable màxim acceptat per aquest concepte serà de 1.500 euros per justificació realitzada (màxim 2 justificacions per projecte i empresa).

Intensitat de l’ajut
Petita empresa Mitjana empresa Gran empresa RGEC
Activitats recerca industrial 70% 60% 50%

art. 25.5 b)

art. 25.6 a)

Activitats desenvolupament industrial 45% 35% 25%
Auditories 100% 100% 100%
Altres Possibilitat de sol·licitar una bestreta de pagament del 100%
Termini presentació sol·licitud  ? + info