Programa d’ajuts a inversions empresarial d’alt impacte (ACCIÓ)

Beneficiaris Empreses amb establiment operatiu a Catalunya, tret de les empreses amb projectes de comerç al detall, del sector immobiliari i les empreses amb activitat inclosa dins de sacrifici de bestiar i conservació de carn, i elaboració de productes carnis, que recull la classificació catalana d’activitats econòmiques (CCAE).
En el cas de projectes de creació d’ocupació, tampoc seran beneficiàries d’aquests ajuts les empreses que hagin iniciat processos de reestructuració que impliquin Expedients de Regulació d’Ocupació d’Extinció o que hagin tancat centres de treball a Catalunya en els darrers dos anys a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud.
Tipus de projectes A. Projectes de creació de llocs de treball:

 1. Centres de Serveis TIC. Es defineixen com a centres de desenvolupament de software, centres d’anàlisi de dades (“Data analytics”) o centres de desenvolupament de videojocs. 2. Centres de Decisió Suprarregional. Entesos com a centres que tinguin capacitat decisòria sobre les funcions i estratègia de l’empresa o grup d’empreses a nivell suprarregional.
 2. Projectes Industrials. Entesos com a projectes amb activitats de producció de béns mitjançant l’assemblatge o la transformació de matèries primes o de serveis a la indústria.
 3. Centres Logístics. Entesos com a centres amb activitats de distribució. També aquells centres que addicionalment puguin desenvolupar tasques de manipulació i les fases finals d’acabament de producte.
 4. Centres d’R+D. Entesos com a centres o unitats o àrees diferenciades d’una empresa, dedicades a recerca, desenvolupament i/o innovació.

B. Projectes d’inversió

 1. Projectes d’inversió que impliquin noves activitats o l’ampliació de la capacitat productiva
 2. Projectes d’inversió vinculats a l’adquisició d’Unitats Productives d’empreses en concurs. Només seran elegibles empreses del sector industrial o de serveis a la indústria. Així mateix, la data de l’auto del jutge adjudicant la Unitat Productiva o la data de la sentència aprovatòria del conveni de creditors ha d’estar entre el 1 de gener de 2014 i la data de tancament de la convocatòria.
 3. Projectes d’inversió en centres d’R+D

4. Projectes estratègics. Aquests projectes han de suposar l’obertura de nous emplaçaments industrials o la diversificació de l’activitat actual de l’empresa. Així mateix, s’han de localitzar en algun dels municipis del mapa d’ajuts d’estat de finalitat regional (veure mapa al final del document).

Requisits A. Projectes de creació de llocs de treball. Els projectes hauran de presentar, com a mínim:

 1. Centres de Serveis TIC: 25 nous llocs de treball
 2. Centres de Decisió Suprarregional: 15 nous llocs de treball 3. Projectes Industrials: 15 nous llocs de treball
 3. Centres Logístics: 25 nous llocs de treball
 4. Centres d’R+D: 8 nous llocs de treball

B. Projectes d’inversió: els projecte hauran de presentar, com a mínim, una inversió de:

 1. Projectes d’inversió que impliquin noves activitats o l’ampliació de la capacitat productiva: 2.500.000€
 2. Projectes d’inversió vinculats a l’adquisició d’Unitats Productives d’empreses en concurs: 200.000€
 3. Projectes d’inversió en centres d’R+D: 500.000€

4. Projectes estratègics: 5.000.000€ i la creació de 50 nous llocs de treball

Despeses subvencionables

A. Projectes de creació de llocs de treball: Es considera subvencionable el cost laboral dels primers 6 mesos del nou personal contractat. El cost laboral inclou el salari brut i les cotitzacions socials obligatòries a la Seguretat Social a càrrec de l’empresa.

B. Projectes d’inversió: Actius fixes productius, tan materials com immaterials, i instal·lacions també vinculades al procés productiu.

Termini execució

A. 01/01/2020-31/12/2021

B. 01/01/2020-31/12/2021, excepte els projectes estratègics (B.4) que tindran dos a anys a comptar des de la presentació de la sol·licitud.

Import de l’ajut

A. Projectes de creació de llocs de treball: intensitat del 30% amb un ajut màxim de 200.000€.

B. Projectes d’inversió:

1. Projectes d’inversió que impliquin noves activitats o l’ampliació de la capacitat productiva: intensitat del 8% amb un ajut màxim de 200.000€.
2. Projectes d’inversió vinculats a l’adquisició d’Unitats Productives d’empreses en concurs: intensitat del 20% amb un ajut màxim de 200.000€.
3. Projectes d’inversió en centres d’R+D: intensitat del 10% amb un ajut màxim de 200.000€.
4. Projectes estratègics: intensitat del 10% amb un ajut màxim de 500.000€.

Criteris de valoració Es prioritzaran els projectes industrials o de serveis a la indústria duts a terme per empreses que s’hagin vist afectades negativament de manera directe per la crisi provocada pel COVID-19, projectes industrials o de serveis a la indústria d’empreses que tinguin proveïdors locals afectats negativament per la crisi provocada pel COVID-19 i projectes del sector farmacèutic o de material mèdic considerats estratègics per aportar solucions ala crisi provocada pel COVID-19.
Documentació a aportar 1. Formulari. S’obtindrà el model a emplenar al Canal Empresa.
2. Memòria tècnica del projecte. S’obtindrà el model a emplenar i adjuntar a la web d’ACCIÓ.
3. Pressupost complet i detallat del projecte. S’obtindrà el model a emplenar i adjuntar a la web d’ACCIÓ.
4. Declaració dels ajuts rebuts en concepte de minimis dels darrers tres anys. S’obtindrà el model a emplenar i adjuntar a la web d’ACCIÓ.
Termini Fins 7 d’octubre de 2020 a les 14.00h
Forma de presentació:

Telemàtica a través del canal empresa:

https://ovt.gencat.cat/gsitgf/AppJava/ce/traint/renderitzarCE.do?reqCode=inicial&set-locale=ca_ES&idServei=ACC003SOLC&urlRetorn=https%3A%2F%2Fwww.accio.gencat.cat%2Fca%2Fserveis%2Fconvocatories-dajuts%2Fllistat-ajuts%2Ftramits%2FPrograma-dAjuts-a-inversions-empresarials-dalt-impacte%3Fmoda%3D1&idPDFDownload=200707151412

Més informació Marc Duran, Cap del Servei d’Assessorament d’Incentius: mduran@catalonia.com