Cupons a la competitivitat empresarial (ACCIÓ)

Objectius Concessió d’ajuts per a la contractació de serveis en forma de cupons prestats per proveïdors acreditats per ACCIÓ mitjançant les respectives Resolucions per a l’acreditació d’assessors, de mentors i entitats TECNIO publicades al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Serveis subvencionables

1.1. Cupons d’innovació i estratègia: tenen per objectiu la concessió d’ajuts per a la contractació de serveis d’innovació i d’implementació de tecnologies que incloguin aspectes com el model d’innovació, la sostenibilitat, la propietat del coneixement, la fiscalitat de la innovació i la transformació de model de negoci.

1.2. Cupons Indústria 4.0: tenen per objectiu la concessió d’ajuts per a la contractació de serveis d’innovació i implementació de tecnologies que incloguin els aspectes relacionats amb la transformació tecnològica cap a la Indústria 4.0, amb la finalitat que els beneficiaris millorin els seus productes, serveis i/o processos.

1.3. Cupons startup: tenen per objectiu l’acompanyament en la presa de decisions operatives i/o estratègiques per encarar l’escenari de futur postCOVID19 i, més concretament, per tal de donar suport a les necessitats immediates derivades d’aquest escenari de finançament, vendes, revisió del model de negoci i/o de l’estructura i organització interna per valorar quins canvis fer per reconduir el projecte.

1.4. Cupons finançament: tenen per objectiu que l’empresa rebi assessorament i/o acompanyament en el refinançament del passiu, en la cerca de finançament o en la realització d’un pla de contingència per part del proveïdor acreditat.

*El proveïdor seleccionat haurà d’estar acreditat en el moment de fer la sol·licitud de l’actuació subvencionada, amb excepció del programa d’ajut de cupons 4.0, on el

proveïdor seleccionat haurà d’estar acreditat en el moment de fer la justificació de l’actuació subvencionada.

Beneficiaris

Petites o mitjanes empreses amb establiment operatiu a Catalunya.

Un mateix beneficiari pot rebre com a màxim dos cupons per aquesta línia d’ajuts i com a màxim un cupó per cada programa, amb l’excepció del programa d’innovació i estratègia en el que un beneficiari pot rebre dos cupons si un d’ells és de propietat industrial o fiscalitat.

Despesa subvencionable

Es considera subvencionable únicament el cost de la prestació del servei d’assessorament o implementació per part d’un proveïdor acreditat per ACCIÓ.

Pel programa d’ajut de cupons Indústria 4.0, el proveïdor seleccionat haurà d’estar acreditat en el moment de presentar la justificació de l’actuació subvencionada.

En cap cas, el cost dels serveis subvencionats pot superar el seu valor de mercat.

Amb excepció del programa d’ajut de cupons Indústria 4.0, el proveïdor acreditat haurà d’emetre una única factura pel total del cost del servei.

Presentació sol·licitud

A través de canalempresa.gencat.cat

Més informació: http://accio.gencat.cat/ca/serveis/convocatories-dajuts/

Pagament

El pagament del 100% de l’ajut que es regula per aquesta Resolució es farà al beneficiari i s’ha de tramitar un cop s’hagi comprovat la justificació

Per l’ajut de cupons Indústria 4.0, es pagarà una bestreta del 20% de l’ajut una vegada rebuda la resolució d’atorgament, sense que sigui necessària la constitució de garanties.

Requisits per cada programa
  1. CUPONS D’INNOVACIÓ I ESTRATÈGIA

– Noves iniciatives disruptives: adreçat a la contractació de serveis d’assessorament i de coaching a proveïdors experts en la transformació empresarial basada en la reinvenció del model de negoci i productes/serveis a oferir en el desenvolupament de noves iniciatives disruptives de manera autònoma i/o en col·laboració amb empreses. Nous models de negoci que pivoten sobre les capacitats clau de l’empresa i que el mercat pugui absorbir tenint en compte l’entorn global i les noves tecnologies que puguin generar noves oportunitats tenint en compte les seves capacitats, productes, serveis, processos amb nous models de negoci globals. L’objecte és la transformació del model de negoci actual de les empreses per adaptar-se a la disrupció actual derivada de l’aparició accelerada de noves tecnologies exponencials, noves tendències d’usuari, nous models de negoci i crisis com el canvi climàtic o l’actual covid-19.

Els proveïdors acreditats per ACCIÓ als que es poden contractar els serveis són els experts en Gestió de la innovació i Corporate venturing.

Quantia màxima d’ajut: 8000 euros

– Fiscalitat de la innovació. Serveis adreçats a l’obtenció de certificats en matèria d’R+D+i emesos per empreses o entitats acreditades per l’Entitat Nacional d’Acreditació (ENAC) als efectes de deduccions fiscals.

Els proveïdors acreditats per ACCIÓ als que es poden contractar els serveis són els experts en Fiscalitat en R+D+i i que a més estiguin acreditades i vigents segons la ”Entidad Nacional De Acreditación” (ENAC) pels serveis relacionats amb l’obtenció de certificats en matèria d’R+D+i.

Quantia màxima d’ajut: 2500 euros

– Model de gestió i de processos d’innovació: serveis adreçats a la implantació d’un sistema de gestió de la innovació, a la conceptualització i disseny de nous productes i serveis, innovacions en la gestió dels processos interns de l’empresa (organització, operacions, comercial, financera) que comportin canvis estructurals, o a la focalització estratègica del model de negoci per tal d’aportar més valor als clients; o a consolidar ni nivell d’innovació coherent i sostenible.

Els proveïdors acreditats per ACCIÓ als que es poden contractar els serveis són els experts en gestió de la innovació, disseny de producte i en estratègia d’innovació , finances i control de gestió, màrqueting, vendes i canals digitals, operacions i organització.

Quantia màxima d’ajut: 6000 euros

– Propietat Industrial: assessorament en la identificació de l’estratègia de propietat Industrial i intel·lectual, així com de la redacció i presentació d’una patent o un model d’utilitat.

Els proveïdors acreditats per ACCIÓ als que es poden contractar els serveis són els experts en Propietat Industrial.

La quantia de la subvenció per aquest programa serà d’un màxim de 4.000 euros, per la definició de l’estratègia de propietat Industrial i intel·lectual en forma de pla, i d’un màxim de 2.500 euros per la redacció, presentació (inclòs taxes) de la patent o model utilitat sempre i quan no superi el cost de l’actuació subvencionada.

– Cupons d’economia circular: subvencions a empreses per la contractació de serveis d’economia circular a proveïdors experts amb l’objectiu que millorin la sostenibilitat els seus productes, serveis, processos i/o models de negoci.

Els serveis d’economia circular que es poden subvencionar mitjançant aquesta categoria d’ajut són els relacionats amb l’ecodisseny: En el cas de productes, serveis o processos ja existents, serveis adreçats a analitzar el seu impacte ambiental al llarg del cicle de vida del producte/servei i identificar i testar propostes de millora o serveis adreçats a desenvolupar noves aplicacions de materials reciclats; i en el cas de nous productes, serveis o processos, serveis adreçats a ecodissenyar el producte/servei/procés amb l’objectiu de minimitzar els impactes ambientals al llarg del seu cicle de vida. Les propostes d’accions poden incloure, entre d’altres, mesures per disminuir el consum de recursos, allargar la vida útil dels productes, prevenir la generació de recursos o facilitar la reutilització i el reciclatge.

Els proveïdors acreditats per ACCIÓ als que es poden contractar els serveis són els experts en economia circular.

Quantia màxima d’ajut: 6000 euros

TERMINI EXECUCIÓ: des de la data de sol·licitud fins a 30 de novembre de 2021.

2. CUPONS INDÚSTRIA 4.0.

– Diagnosi Indústria 4.0: actuacions destinades a la contractació de serveis d’assessorament a proveïdors acreditats per a la realització de diagnosis que permetin la identificació d’oportunitats d’incorporació de tecnologies de la indústria 4.0 en l’empresa (alineades amb la seva estratègia de negoci), així com l’establiment de plans de transformació que contemplin i incloguin les oportunitats detectades anteriorment.

Quantia màxima d’ajut: 8.000 euros

– Implantació Indústria 4.0: actuacions destinades a la contractació de serveis d’assessorament a proveïdors acreditats per a la implantació d’actuacions contemplades en el pla de transformació (cap a la indústria 4.0) / (digital) de l’empresa i que permeti la integració de tecnologies de la indústria 4.0, la realització de proves pilot o testeig de tecnologies i l’accés a infraestructures tecnològiques, instal·lacions o arquitectures singulars.

Es permetrà la contractació de més d’un proveïdor acreditat, mantenint els límits d’ajut establerts en el programa.

Quantia màxima d’ajut: 20.000 euros

TERMINI EXECUCIÓ: entre l’1 de gener de 2020 i el 30 de novembre de 2021

3. CUPONS START-UP

 Es subvenciona l’acompanyament a la presa de decisions operatives i/o estratègiques per encarar l’escenari de futur postCOVID19 i més concretament per tal de donar suport a les necessitats immediates, derivades d’aquest escenari, de finançament, vendes, revisió del model de negoci i/o de l’estructura i organització interna per valorar quins canvis fer per reconduir el projecte. En aquest sentit, l’objecte és afavorir que cada startup pugui comptar amb un assessorament extern i, si correspon, acompanyament en part de la seva execució, en algun dels àmbits de l’empresa on hagi detectat aquesta necessitat en:

a) Assessorament financer
b) Assessorament en estratègia comercial i/o màrqueting
c) Equip / gestió interna / Millora processos
d) Assessorament en reenfocament estratègic

Els proveïdors acreditats per ACCIÓ als que es poden contractar els serveis són tots aquells acreditats com a assessors i els mentors d’startups.

Quantia màxima d’ajut: 1.600 euros

TERMINI EXECUCIÓ: des de la data de sol·licitud i el 28 de febrer de 2021

4. CUPONS FINANÇAMENT

Es subvenciona l’assessorament i/o acompanyament en el refinançament del passiu, en la cerca de finançament o en la realització d’un pla de contingència. Es farà i documentarà aquesta tasca a partir de l’anàlisi de la situació econòmico-financera actual i futura de l’empresa, descripció de l’estratègia a seguir, enumeració, priorització, calendarització i quantificació de les decisions més rellevants a prendre i suport general i documental, i acompanyament, si s’escau, en la negociació amb els creditors i/o els possibles finançadors.

Els proveïdors acreditats per ACCIÓ als que es poden contractar els serveis són els experts en finances i control de gestió.

Quantia màxima d’ajut: 2.500 euros

Els beneficiaris són les PIMES.

TERMINI EXECUCIÓ: des de la data de sol·licitud i el 28 de febrer de 2021