Cupons a la internacionalització (ACCIÓ)

Objectius Concessió d’ajuts per a la contractació de serveis en forma de Cupons a la Internacionalització prestats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.
Beneficiaris

Petites i mitjanes empreses amb establiment operatiu a Catalunya que:

– No tinguin un volum d’exportacions superior al 15% del total de la seva facturació en el darrer exercici tancat i,

– Acreditin una facturació mínima de 100.000€ i una facturació mínima per exportacions de 5.000€ l’any 2019.

Una mateixa beneficiària podrà sol·licitar, per serveis diferents, més d’un ajut per aquest programa, però amb un ajut màxim de 4.000 euros per al conjunt de sol·licituds fetes. Una beneficiària a la que s’hagi concedit un cupó a la internacionalització en les convocatòries corresponents als anys 2017 o 2018 o 2019, no en podrà rebre un altre per a la mateixa modalitat de servei.

Sectors subjectes a minimis

a) Els ajuts concedits a les empreses que operen als sectors de la pesca i l’aqüicultura, regulats pel Reglament (UE) núm. 1379/2013 del Parlament Europeu i del Consell, d’11 de desembre de 2013.

b) Els ajuts a les empreses dedicades a la producció primària dels productes agrícoles.

c) Els ajuts a les empreses que operen en el sector de la transformació i comercialització de productes agrícoles en els casos següents:

  1. Quan l’import de l’ajut es determini en funció del preu o la quantitat de productes d’aquest tipus adquirits a productors primaris o comercialitzats per les empreses interessades.

2. Quan l’ajuda estigui supeditada a que una part o la totalitat de la mateixa es repercuteixi als productors primaris.

Actuacions i despeses subvencionables

La contractació de les entitats d’assessorament especialitzades en processos d’internacionalització.

Despesa subvencionable:

– Plans de promoció internacional. Hauran d’incloure els següents estadis: selecció de producte/servei a internacionalitzar, preselecció de països, selecció de països, selecció de canal de distribució, llistat de potencials clients.

– Subcontractació Export Manager.

Intensitat d’ajut Màxim del 80% del cost del servei, amb un màxim d’ajut de 2.400 euros pels plans de promoció internacional i de 4.000 euros per la subcontractació export manager.
Informació important Ajuts de no concurrència competitiva. Aprovació segons ordre de presentació
Llistat proveïdors www.accio.gencat.cat/web/.content/01_Serveis/internacionalitzacio/comencar-aexportar/Cuponsinternacionalitzacio/docs/llistat_asi_acreditats_proveidors.pdf
Més informació http://accio.gencat.cat/ca/serveis/convocatories-dajuts/