Convocat el programa Indústria 4.0 del 2020 de la Cambra de Comerç de Girona

Objecte El Programa Indústria 4.0 té com objectiu la transformació digital de les petites i mitjanes empreses del sector industrial, ajudant-les a integrar eines competitives clau i a maximitzar les oportunitats que la denominada Indústria 4.0 els hi ofereix per reactivar la seva activitat, com a mesura per fer front a l’impacte econòmic de la COVID-19.
Tipus d’ajut

Fase I: Diagnòstic Assistit en Indústria 4.0. Consisteix en la realització d’un anàlisis exhaustiu, per part d’un tutor cameral especialitzat, que permet identificar les necessitats tecnològiques i de innovació, que poden convertir-se en oportunitats de millora per a l’evolució cap a un posicionament en la Industria 4.0. de l’empesa, tant a nivell intern com a nivell extern. El procés de diagnosis finalitza identificant possibles actuacions de millora a través del desenvolupament de solucions innovadores i de la implantació de tecnologies a nivell de gestió, producció, logística, màrqueting i comercialització.

Fase II: Ajuts pel Pla Personalitzat i Implantació (PPI). Un cop finalitzada la fase de diagnòstic es dona suport a l’empresa en la implantació de les solucions identificades en el diagnòstic.

Intensitat ajut 40% de la inversió realitzada sobre un cost màxim elegible de 20.000 €, de manera que la quantia màxima de l’ajut serà de 8.000 euros.
Despesa subvencionable

–       Implantació d’aplicacions informàtiques específiques i necessàries

–       Drets d’ús de solucions al núvol

–       Hardware específic

–       Servei de consultoria

–       Serveis posada en marxa

–       Capacitació

Veure pàgina 6 i 7 del link següent: https://www.cambragirona.cat/wp-content/uploads/2020/07/Anexo-IV-Condiciones-Participacion-y-Tipologia-y-justificacion-de-Gastos-Elegibles.pdf

Altra informació interessant

Empreses PIME (autònoms, micro, petits i mitjanes empreses) que disposin d’alguns dels següents CNAE: 05-09, 10-33, 35, 36-39.

Centre productiu o domicili social a la província de Girona.

Estar donats d’alta al cens IAE

Ajuts subjectes al règim de mínimis

Termini presentació sol·licituds 18 de desembre de 2020 a les 14:00h o fins esgotar pressupost
Forma de presentació

A través de la seu electrònica i s’ha de disposar de la signatura digital (del titular o el representant) i l’aplicació AUTOFIRMA.

https://sede.camara.es/sede/girona

Més informació

Telf.: 972 41 85 37

Email: ppresas@cambragirona.org

https://www.cambragirona.cat/competitivitat/industria-4-0/