Es convoca el programa Innocámaras 2020 de la Cambra de Comerç de Girona

Es convoca el programa Innocámaras destinat a la prestació de serveis de suport a la innovació, així com per a la concessió d’ajudes econòmiques a les petites i mitjanes empreses de la província de Girona com a mesura per fer front a l’impacte econòmic de la Covid-19.

Objecte El programa InnoCámaras té com a objectiu principal contribuir a la millora de la competitivitat de les micro, petites i mitjanes empreses, mitjançant una metodologia que combina l’assessorament i ajudes directes a la innovació
Tipus d’ajut

Fase I: Assessorament especialitzat a la PIME. Consisteix en la realització d’un diagnòstic assistit, per part d’un tutor cameral especialitzat, que permet conèixer el nivell de competitivitat de l’empresa en el seu entorn econòmic i de mercat, identificant possibles actuacions de millora a través de la innovació per millorar la seva situació competitiva.

Fase II:Pla de recolzament a la innovació. Un cop finalitzada la fase de diagnòstic es dona suport a l’empresa en la posada en pràctica de les recomanacions en matèria d’innovació identificades en la fase anterior i que resulten claus en la millora de la competitivitat.

Intensitat ajut 40% de la inversió realitzada sobre un cost màxim elegible de 7.000 €, de manera que la quantia màxima de l’ajut serà de 2.800 euros.
Despesa subvencionable

Des del programa es subvencionaran les despeses associades a l’execució del Pla pels assessors o proveïdors lliurement seleccionats per l’empresa beneficiària, segons el Pla d’Implantació de solucions innovadores definit en el marc del Programa:

–       Prestació de serveis, subcontractació i assistència tècnica

–       Immobilitzat

–       Compra d’altres aprovisionaments

Veure pàgina 8 del link: https://www.cambragirona.cat/wp-content/uploads/2020/07/Anexo-IV.-Condiciones-de-participaci%C3%B3n-justificaci%C3%B3n-y-gastos-elegibles-de-la-Fase-de-Ayudas.pdf

Despesa elegible a partir de la data de sol·licitud

Altra informació interessant

Ajut subjectes a règim de mínimis

Les empreses han d’estar inscrites al IAE

PIMES amb seu operativa a la província de Girona

Termini presentació sol·licituds 18 de desembre de 2020 a les 14:00h o fins esgotar pressupost
Forma de presentació A través de la seu electrònica i s’ha de disposar de la signatura digital (del titular o el representant) i l’aplicació AUTOFIRMA.
Més informació

Telf.: 972 41 85 40

Email: jlopez@cambragirona.org

https://www.cambragirona.cat/competitivitat/innovacio/