Ajuts internacionals (Fast Track to Innovation, INNOVFUND-LSC-2020, C-Voucher)

 

Fast Track to Innovation 

Context : Fast Track to Innovation s’emmarca en l’Enhanced EIC pilot dins Horizon 2020   i  dona suport a la innovació fomentant la cooperació transdisciplinària i intersectorial.

Objectiu: Promoure activitats d’innovació properes al mercat ajudant a crear i provar productes, serveis o processos empresarials innovadors que tinguin el potencial de revolucionar mercats existents o completament nous.

Activitats: Desenvolupament final (a partir del TRL 6))de noves tecnologies, conceptes, processos i models de negoci innovadors, per poder donar forma a un nou mercat i aconseguir un desplegament més ampli.

Condicions elegibilitat:

 • Individual

Entitats jurídiques establertes a la Unió Europea o en un país associat a H2020

 • Consorci

Mínim 3, màxim 5 entitats d’almenys 3 països diferents

Finançament sol·licitat no superior a 3M€

Com a mínim 2 socis industrials d’un consorci de 3 o 4; o un mínim de 3 industries socis d’un consorci de 5

Més informació aquí i a la pàg 68 del Work programme.

Pressupost i durada del projecte

 • Pressupost total de la convocatòria: : 100M €
 • Pressupost total per projecte: 3M€ (al voltant de 33 projectes finançats) El nombre de propostes que finalment es poden finançar depèn del pressupost disponible i la selecció formal per part de l’EASME.
 • Taxa de co-finançament: 70% (100% per ONGs). Assignació d’almenys el 60% del pressupost global als socis del consorci de la indústria.
 • Durada del projecte: 12 a 24 mesos

Calendari

 • Data límit de presentació 27 d’octubre (17h)
 • Comunicació resultats màxim 3 mesos després del deadline.
 • Signatura del grant agreement màxim 6 mesos desprès del deadline.

Presentació de la proposta

Projectes finançats anteriorment

 • Resum 2019: 261 propostes presentades / 14  propostes finançades (més informació apartat Calls Updates)
 • Trobareu el llistat dels projectes finançats a l’apartat “Funded project list” del web Funding & Tenders

Contacte

Portal de preguntes freqüents

Més informació aquí


Innovation Fund Large Scale Projects – INNOVFUND-LSC-2020(Topic1) —Large-ScaleProjects

Context: L’Innovation Fund és un dels programes de finançament més ambiciosos en l’àmbit de la demostració de tecnologies innovadores de baix contingut en carboni.

Convocatòria amb dues fases: Les propostes que passen a la segona fase, presenten i opten a subvenció; les que no passen, poden ser convidades a ser assessorades per a millorar la maduresa (project development assistance)

Més informació Pàg 20 Text de la Convocatòria

Objectius

–          Donar suport a projectes que demostrin tecnologies, processos o productes altament innovadors, prou madurs i amb un potencial significatiu per reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle.

–          Oferir suport financer adaptat a les necessitats del mercat i als perfils de risc dels projectes elegibles, alhora que atraure recursos públics i privats addicionals.

Activitats

–          Que donin suport a la innovació en tecnologies i processos baixos en carboni.

–          Que ajudin a estimular la construcció i el funcionament de projectes per a la captura i emmagatzematge geològic de CO2 amb seguretat ambiental.

–          Que ajudin a estimular la construcció i el funcionament de tecnologies d’energia renovable i emmagatzematge energètic.

Més informació pàg 6 Text de la convocatòria

Condicions elegibilitat

 • Individual

–          Entitats privades, públiques o organitzacions internacionals.

–          Ser el responsable directe de la gestió i la implementació del projecte (no      intermediari)

 • Consorci (no obligatori participar en consorci)

–          Es permeten les entitats afiliades que participin al projecte amb finançament, però que no esdevinguin beneficiaris.

–          Les persones físiques NO són elegibles.

–          Els organismes de la UE NO poden formar part del consorci.

–          Condicions especials per les entitats subjectes a les restriccions UE i les entitats cobertes per les directrius nº 2013/C 205/05

Més informació Pàg 9 i 11 Text de la convocatòria

Pressupost i durada del projecte

 • Pressupost total per subvencions: : 1.000.000.000€ (només projectes amb despesa de capital superior a 7.500.000€, format de pagament únic)
 • Pressupost per a l’assistència al desenvolupament de projectes (PDA): 8.000.000 €
 • Taxa de co-finançament: 60% de la despesa del projecte
 • Durada del projecte: 4 anys
 • Període de seguiment i informe un cop iniciat el projecte: 10 anys

Calendari

 • Data límit de presentació first stage: 29 d’Octubre (17h)
 • Comunicació resultats i invitació al second stage o PDA: 1er trimestre del 2021
 • Data límit presentació second stage: 2n trimestre del 2021
 • Comunicació resultats second stage: 4rt trimestre del 2021
 • Adjudicació de les subvencions: Finals de 2021

Presentació de la proposta

Més informació aquí


C-Voucher 

Context: C-Voucher és un projecte finançat per la Comissió Europea, que pertany a H2020 on s’ofereix suport financer i de mentoring a 24 PIMEs europees que passen d’un model de negoci lineal a un circular.

Té com a objectiu generar noves cadenes de valor intersectorials i transfrontereres amb un enfocament d’economia circular, combinant cadenes de valor industrials (agroalimentàries, sanitàries, marines, tèxtils i industrials) amb tecnologies habilitants (digital, híbrida i enginyeria) ), a través de conceptes de pensament de disseny.

Objectiu: Promoure el canvi de models de negoci amb cadena de valor lineal cap a una de circular en PIMEs usuàries de sectors prioritaris (manufactura, tèxtil, blue growth, agri-food i salut).

Més detalls Pàgs 7 i 8 Guia del sol·licitant

Activitats: Tres mesos de programa on es generaran business cases que els permetran estructurar canvis en els seus models de negoci i potenciar la disrupció de les cadenes de valor actuals.

Condicions elegibilitat

 • Individual
 • PIMEs (menys de 250 treballadors i facturació anual inferior o igual a 50 milions d’euros O un balanç anual total inferior o igual a 43 milions d’euros) establertes a la UE i països associats al H2020

Pressupost i durada del projecte

 • 24 PIMEs beneficiàries
 • Suport rebut per cada PIME: 15.000 € per cobrir la participació, serveis professionals per definir el Business Case i suport del mentor empresarial especialitzat en finançament públic i privat.
 • Durada del projecte: 3 mesos

Més informació Pàg 9 Guia del Sol·licitant

Calendari

 • Data límit de presentació 30 d’Octubre (17h)
 • Comunicació resultats: Desembre 2020
 • Inici projecte: Gener 2021

Presentació de la proposta

 • A través del següent Link

Contacte: correu: c-voucher.helpdesk@fundingbox.com

Preguntes freqüents

Més informació aquí