Es convoca el Programa Innocámaras 2020 de la Cambra de Comerç de Barcelona

Es convoca el programa Innocámaras destinat a la prestació de serveis de suport a la innovació, així com per a la concessió d’ajudes econòmiques a les petites i mitjanes empreses de la província de Barcelona com a mesura per fer front a l’impacte econòmic de la Covid-19. Per tant, es tracta d’ajuts per  a la implantació de normes ISO, protocols Covid-19, plans estratègics, creació de nou producte, canvis a la planta, gestió comercial, eficiència estratègica, entre d’altres.

Objecte El programa InnoCámaras té com a objectiu principal contribuir a la millora de la competitivitat de les micro, petites i mitjanes empreses, mitjançant una metodologia que combina l’assessorament i ajudes directes a la innovació.
Tipus d’ajut

Fase I: Assessorament especialitzat a la PIME. Consisteix en la realització d’un diagnòstic assistit, per part d’un tutor cameral especialitzat, que permet conèixer el nivell de competitivitat de l’empresa en el seu entorn econòmic i de mercat, identificant possibles actuacions de millora a través de la innovació per millorar la seva situació competitiva.

Fase II:Pla de recolzament a la innovació. Un cop finalitzada la fase de diagnòstic es dona suport a l’empresa en la posada en pràctica de les recomanacions en matèria d’innovació identificades en la fase anterior i que resulten claus en la millora de la competitivitat.

Intensitat ajut 40% de la inversió realitzada sobre un cost màxim elegible de 7.000 €, de manera que la quantia màxima de l’ajut serà de 2.800 euros.
Despesa subvencionable

Des del programa es subvencionaran les despeses associades a l’execució del Pla pels assessors o proveïdors lliurement seleccionats per l’empresa beneficiària, segons el Pla d’Implantació de solucions innovadores definit en el marc del Programa:

–       Prestació de serveis, subcontractació i assistència tècnica

–       Immobilitzat

–       Compra d’altres aprovisionaments

Despesa elegible a partir de la data de sol·licitud.

Altra informació interessant

Ajut subjectes a règim de mínimis.

Les empreses han d’estar inscrites al IAE.

PIMES amb seu operativa a la província de Barcelona.

Termini presentació sol·licituds 30 de novembre de 2020 a les 12:00h o fins esgotar pressupost.
Forma de presentació A través de la seu electrònica i s’ha de disposar de la signatura digital (del titular o el representant) i l’aplicació AUTOFIRMA.
Més informació
ANNA CAMPASOL

Responsable de Zona Osona i Berguedà

Tel. 902 448 448 (ext. 5562)

Tel.  608 781 195

acampasol@cambrabcn.org

www.cambrabcn.org

https://sede.camara.es/sede/barcelona