Grups Operatius Supraautonòmics (MAPAMA)

PROJECTES R+D+i

El passat dilluns 26 d’octubre es va obrir la convocatòria de GO suprautonòmics per a projectes pilot innovadors amb un pressupost total de 17M€. A continuació us adjuntem un requadre resum de la convocatòria:

Modalitat 2: Projectes d’innovació a través de Grups Operatius
Objectiu

a) Promoure un sector agrícola i forestal que utilitzi eficientment els recursos, sigui econòmicament viable, productiu i competitiu, que tingui un escàs nivell d’emissions, sigui respectuós amb el clima i resistent als canvis climàtics, que treballi cap sistemes de producció ecològica i en harmonia amb els recursos naturals essencials de els que depenen l’agricultura i la silvicultura;

b) contribuir a un proveïment estable i sostenible d’aliments, pinsos i biomaterials, tant dels tipus ja existents com nous;

c) millorar els processos encaminats a la protecció del medi ambient, l’adaptació al canvi climàtic o la seva mitigació;

d) crear vincles entre els coneixements i tecnologies punters i els agricultors, gestors de boscos, comunitats rurals, empreses, ONG i serveis d’assessorament;

Beneficiaris

 

a) del sector agroalimentari i forestal: com ara organitzacions representatives d’agricultors, ramaders o silvicultors, organitzacions interprofessionals, empreses del sector i les seves organitzacions representatives, entre d’altres;

b) del sector investigador o del coneixement: com ara universitats, centres de tecnologia, entitats de R + D + I, entitats d’assessoria, plataformes tecnològiques, entre d’altres.

c) altres: organitzacions no governamentals, grups d’acció local, o qualsevol un altre actor que tingui un paper rellevant en relació a la temàtica que abordarà la agrupació.

d) Les agrupacions de procurar tenir una composició equilibrada de dones i homes pel que fa als seus membres persones físiques, si escau.

Agrupacions mínim de 2 membres, i 1 d’elles ha de pertànyer a l’apartat a).

Participació de 2 o més empreses de diferents comunitats autònomes

Cada agrupació ha de designar un representant i opcionalment, un coordinador. El representant serà interlocutor únic davant l’adminsitració.

Màxim 8 membres beneficiaris i 8 membres subcontractats.

Màxim un %% de l’execució es podrà fer en territori UE

Requisits dels projectes

de cooperació

 

Projectes innovadors d’interès general. Desenvolupament de nous productes, serveis, processos, pràctiques o tecnologies. Hauran de contribuir als objectius del FEADER 2014-2020 i AEI-Agri.

Actuacions subvencionables:

 

·         Despeses de desplaçaments, allotjaments, manutenció, lloguer d’espais (màxim un 15% de la despesa)

·         Serveis de coordinador del projecte (pot ser amb despesa de personal o subcontractat)

·         Despeses de personal propi

·         Serveis d’auditor (informe cal que sigui de qualitat i complet)

·         Despeses de material fungible

·         Lloguer d’equips, instal·lacions, finques

·         Despeses de consultoria tecnològica i assessoria, i dels serveis necessaris per a la realització del projecte

·         Despeses derivades de la contractació tecnològica, el desenvolupament de prototips en el marc del projecte, de la realització de proves pilot, i de la tramitació de la protecció de la propietat intel·lectual del producte o procés.

·         Despeses en inversions materials o immaterials Aquesta despesa permet demanar bestreta i es pagarà durant el primer període. La intensitat d’ajut és del 100%

·         Activitats de divulgació

·         Despeses indirectes (15% de les despeses de personal)

*Contractacions: màxim un 40% de la despesa elegible

Intensitat ajut Varia en funció del tipus de cost i del producte en que es treballa.
Tipus i quantia dels ajuts: Màxim 600.000 euros per agrupacions beneficiàries.
Termini màxim presentació sol·licituds 17 de novembre de 2020
Períodes execució

Primer període: des de la sol·licitud fins 15 setembre 2021

Segon període: de 15 de setembre de 2021 a 15 de setembre de 2022

Tercer període: de 15 de setembre de 2022 a 15 de març de 2023

Més informació idiagri@mapa.es