Ajuts per a projectes de Foment de l’Economia Circular (Agència de Residus de Catalunya)

Resum de l’última convocatòria:

Objecte

Foment de projectes per a l’acceleració de la transició cap a una economia circular a Catalunya, millorant l’eficiència en l’ús dels recursos materials i desacoblant el desenvolupament econòmic global del consum de recursos.
Modalitat d’ajut

Classe A. Projectes d’implementació en el mercat de nous productes o serveis:

• Ecodisseny de productes o serveis
• Nous models de negoci que afavoreixin l’eficiència dels recursos (servitització, economia col·laborativa, etc.)
• Reutilització de productes
• Serveis de retorn de productes usats impulsats pel distribuïdor o fabricant d’aquests productes, amb la finalitat de reutilitzar-los, remanufacturar-los o reciclar-los (take-back schemes).
• Remanufactura.
• Simbiosi industrial que promogui l’eficiència dels recursos materials (aigua no)
• Noves aplicacions de materials reciclats.

* No són actuacions subvencionables els projectes de nous processos o tecnologies que permetin valoritzar residus que actualment no es valoritzen, o que augmentin el rendiment o la qualitat d’operacions existents de valorització de residus de tercers, o de mineria d’abocadors per a la recuperació de materials.

Classe B. Projectes d’obtenció i testatge de prototips o projectes demostratius de nous productes o serveis, de les categories següents:

• Ecodisseny de productes o serveis.
• Nous models de negoci que afavoreixin l’eficiència dels recursos (servitització, economia col·laborativa, etc.).
• Reutilització i reparació de productes.
• Serveis de retorn de productes usats impulsats pel distribuïdor o fabricant d’aquest productes, amb la finalitat de reutilitzar-los, remanufacturar-los o reciclar-los.
• Remanufactura.
• Simbiosi industrial que promogui l’eficiència dels recursos materials (no aigua).
• Noves aplicacions de materials reciclats.

*No són actuacions subvencionables els projectes de nous processos o tecnologies que permetin valoritzar residus que actualment no es valoritzen, o que augmentin el rendiment o la qualitat d’operacions existents de valorització de residus de tercers, o de mineria d’abocadors per a la recuperació de materials.

Destinataris

– Projectes de classe A o B: empreses privades i agrupacions d’empreses privades.

– Projectes de classe C: la sol·licitant promotora ha de ser o una organització empresarial que tingui com a finalitat representar els interessos d’un sector empresarial, sempre que sigui de naturalesa privada i amb personalitat jurídica pròpia, o un sindicat.

Tots han de disposar d’algun establiment operatiu a Catalunya.

Quantia i intensitat d’ajut

L’import de l’ajut és d’un màxim del 75% de les despeses objecte de l’ajut per a PIMES, o del 50% si  el beneficiari no és una PIME, amb un màxim de 50.000 euros per projecte en el cas de projectes de les classes A o B, i de 25.000 euros per projecte per a la classe C.

*Ajut subjecte a minimis

Durada del projecte El termini màxim per a l’execució de les actuacions objecte de la subvenció és de 24 mesos a comptar de la data de la Resolució d’atorgament de la subvenció.
Despeses subvencionables

a) El cost laboral del personal propi: exclusivament les persones i el temps dedicat a la coordinació i execució del projecte subvencionat.

b) La compra d’equips, només en el cas de projectes de classe A. Només és subvencionable el cost d’amortització imputable al termini d’execució del projecte, el qual ha d’estar degudament justificat. El beneficiari ha de destinar els equips a la finalitat per a la qual s’ha concedit la subvenció durant un període mínim de 5 anys.

c) El lloguer d’equips i locals, en cas que siguin necessaris per al projecte.

d) Els costos de consumibles i materials, excepte les matèries primeres usades per a la fabricació en sèrie de productes.

e) Les activitats de consultoria i/o enginyeria o altres serveis que siguin necessaris per a l’execució del projecte, inclosa l’elaboració de l’informe de resultats de viabilitat tecnicoeconòmica ambiental, si escau.

f) Les analítiques i els assajos directament relacionats amb la qualitat ambiental del producte o servei o la seva aptitud per a l’ús.

g) Les accions de comunicació derivades del projecte, només en el cas de les classes A i B, amb un màxim del 10% de l’import atorgat del projecte, amb un límit de 4.000 euros. En el cas dels projectes de classe C, com que en són part substancial, no és aplicable aquesta limitació.

h) El cost de la revisió del compte justificatiu per un auditor, fins a un import màxim de 1.000 euros. Aquest import es pot reduir en funció de l’import justificat i acceptat.

i) Despeses indirectes. Poden ser subvencionables les despeses generals i els costos indirectes fins a un màxim del 5% del pressupost total subvencionable del projecte, sense necessitat de justificació.

Despeses no subvencionables

a) Les modificacions periòdiques i normals de productes o serveis que no suposin una millora de la qualitat ambiental.

b) L’IVA i altres impostos indirectes.

c) Les matèries primeres usades per a la fabricació en sèrie de productes.

d) Les despeses financeres.

e) Les subvencions per a inversions que hagin estat finançades mitjançant un contracte d’arrendament financer de béns mobles es poden justificar i percebre sempre que el perceptor d’aquestes subvencions constitueixi una fiança per l’import total o parcial de la subvenció corresponent a la inversió totalment o parcialment finançada mitjançant lísing, i la mantingui vigent de manera indefinida fins que es provi el pagament de les quotes i l’exercici del dret d’opció, així com la transferència corresponent al beneficiari del domini sobre l’objecte de l’arrendament financer, a fi de garantir-ne la titularitat i el destí.

Altres

Es pot subcontractar l’activitat amb el límit del 75%

En el cas d’autònoms o de microempreses sense personal contractat, aquest límit s’ampliarà fins al 90%. No es poden subcontractar persones o entitats vinculades amb el beneficiari.

Termini 19 de febrer de 2021